Tidigare forskning i urval

Bland de tidigare forskningsprojekten märks bland annat Sveriges medeltida ballader, Musikens tidigare mediering i Sverige, Med rösten som instrument, Musikskapandets villkor och Mixa eller maxa.

En botfärdig synderskas svanesång: Barnamord i skillingtryck mellan visa och verklighet

Brott säljer, och så har det varit länge. På 1800-talet genom skillingtryck och i dag på kvällstidningarnas löpsedlar. I denna studie undersöker Karin Strand förhållandet mellan de visor om brott som såldes som skillingtryck under 1700- och 1800-talet, och den verklighet de var en del av. Läs mer om forskningsprojektet En botfärdig synderskas svanesång.

Kreativa förflyttningar

Projektet Kreativa förflyttningar undersöker det sena 1960- och tidiga 70-talet, en tid som ofta beskrivs som omvälvande och på många sätt kännetecknas av förflyttningar. Hur har dessa förflyttningar skapat villkor för kreativitet?

Det här är Sverige just idag

Projektet Det är Sverige just idag behandlar svensk populärmusik som en arena där nationell tillhörighet diskuteras, skapas och manifesteras. Läs mer

Utanförskapets röster

Projektet utgår från skillingtryck, inspelningar och intervjuer från mitten av 1800-talet fram till cirka 1970. I fokus står blindvisor, arbetslösas och strejkandes sånger, samt kåklåtar. Läs mer.

Bachs proportionella parallellism

Proportionell parallellism är ett hittills förbigånget inslag i Bachs kompositionsteknik. Forskningsprojektet undersöker den historiska utvecklingen av denna kompositionspraxis. Läs mer.

Kulturpolitiska urvalsprocesser

Varje skapande konstnär i det moderna samhället hamnar förr eller senare i situationer där estetiska ideal ställs mot ekonomiska villkor. Projektet tog sin utgångspunkt i det statliga kulturstödet till frilansande musiker. Läs mer.

Skivomslagens betydelse för jazzens ökade status

I projektet Skivomslagens betydelse för jazzens ökade status undersöker Mischa van Kan vilka bilder som knöts till jazz och jazzmusiker genom skivomslag och hur dessa påverkade jazzens mening och status mellan 1949 och 1963.

Mixa eller maxa

Varför samlar och dokumenterar statliga institutioner och myndigheter musik, konst eller andra estetiska yttringar? Vad är den grundläggande motivationen? Är det universella estetiska värden som står i fokus, eller är det ett avgränsat etniskt eller nationellt kulturarv som betonas? Läs mer.

Musik att höra eller musik att göra?

Hur ser dagens villkor ut för det egna musicerandet? Ett projekt om sjungande som livsinnehåll och vardagsestetik. Läs mer.

Gestaltning, identitet, integration

Inom forskningsprojektet Gestaltning, identitet, integration studerar Anders Hammarlund den judiska kantorstraditionen i Sverige. Projektets utgångspunkt är kantorn och musikforskaren Abraham Baer (1834–1894) och hans verksamhet i synagogan i Göteborg. Läs mer.

Sveriges Medeltida Ballader

Den vetenskapliga utgåvan av den svenska balladtraditionen, Sveriges Medeltida Ballader, var ett projekt som sträckte sig över flera decennier. Den första volymen i serien utkom 1983, projektet avslutades 2001.

Musiketnologiska grundvalar

I projektet Musiketnologiska grundvalar (1998) ingick en digitalisering av Sveriges Radios folkmusiksamling samt ett forskningsprojekt om folklig koralsång. Rapporten Folklig koralsång. En musiketnologisk undersökning av bakgrunden, bruket och musiken av Margareta Jersild och Ingrid Åkesson utkom 2000.

Musikens tidiga mediering i Sverige

År 2001–2003 drevs projektet Musikens tidiga mediering i Sverige. Det omfattade en undersökning av fonografens och grammofonens påverkan på musiken och musiklivet, samt digitalisering och registrering av fonografmaterial hos bland annat Sveriges Radio och Statens ljud- och bildarkiv.

Med rösten som instrument

2008 presenterade arkivarie Ingrid Åkesson resultatet av sitt doktorandprojekt i avhandlingen Med rösten som instrument. Återskapande, omskapande och nyskapande som förhållningssätt inom nutida svensk vokal folkmusik. Studien undersöker hur nutida folksångare praktiskt och idémässigt förhåller sig till sina föregångare inom svensk folkmusiktradition. Projektet byggde på intervjuer och inspelningar med ett antal aktiva folkmusiker.