Med rösten som instrument – Perspektiv på nutida svensk vokal folkmusik. Foto: Jonas André

Med rösten som instrument – Perspektiv på nutida svensk vokal folkmusik. Foto: Jonas André 

Med rösten som instrument

Perspektiv på nutida svensk vokal folkmusik

Av Ingrid Åkesson

Efter ”folkmusikvågen”: en vokal våg. Sångrösten har stått i centrum för en dynamisk aktivitet av många slag de senaste decennierna inom flera musikområden, till stor del präglad av kvinnliga aktörer. Kulning, bulgarisk flerstämmighet, improvisationsmusik, jojk, jazzsång med mera har mötts på festivaler, kurser och teaterscener. Inom svensk folkmusik har vissång, lockrop och trall till dans fått ny publik via scen och cd i samband med folkmusikens profilering som musikgenre bland andra. I samband med denna profilering har fokus förskjutits från ideologi mot estetik: melodik, tonalitet, stil och sound står i centrum.

Ingrid Åkessons avhandling Med rösten som instrument. Perspektiv på nutida svensk vokal folkmusik är en studie som mot denna bakgrund behandlar hur nutida folksångare förhåller sig till det som kallas folkmusiktradition. Avhandlingen bygger på författarens intervjuer med artister och pedagoger inom den vokala folkmusiken och dess gränsområden, samt på analys av dessa utövares musik. En frågeställning är hur utövare i olika generationer och med olika slags musikalisk verksamhet väljer och väljer bort repertoar, förebilder och stilideal – det vill säga hur kanon och kulturarv ständigt skapas och återskapas. Ett annat centralt område är hur de kreativa och re-kreativa processerna i utformning och förändring av gehörsmusik fungerar i en nutida, senmodern kontext. Till exempel utmejslas och förtätas ”gehörsegna” tekniker och stilgrepp och blir till beståndsdelar i utarbetad folkmusikpedagogik. Både praktiskt musicerande och tänkesätt kan beskrivas som överlappande skikt av återskapande, omskapande och nyskapande – såväl i dagens musik som i historiskt perspektiv.

Ingrid Åkesson är musiketnolog och arbetar som arkivarie vid Svenskt visarkiv. Hon har själv varit aktiv i den vokala vågen som sångare, kursledare och föreläsare.

Beställ via prislistan

Kommentarer

Kommentera