Arkivsamlingen

Samlingar efter betydelsefulla personer och organisationer inom Visarkivets
musik- och dansgenrer.

Arkiv inom musik och dans

Svenskt visarkiv tar emot donationer av samlingar efter betydelsefulla personer, organisationer och forskningsprojekt inom Visarkivets musik- och dansgenrer. Nedan publicerar vi arkivförteckningar till ett urval av Visarkivets många person- och organisationsarkiv sorterade efter genrer.

Sök djupare i arkiven

Typiskt material för personarkiv kan vara brev, fotografier, anteckningar, outgivna inspelningar, opublicerade arrangemang och tidningsklipp. Organisationsarkiv innehåller dessutom ofta protokoll och räkenskaper.
Materialet i arkiven är en värdefull tillgång för forskare, studenter och yrkesverksamma inom Visarkivets musik- och dansgenrer. Ta hjälp av expeditionen för att söka i person- och organisationsarkiven.