Så behandlar Statens musikverk personuppgifter

Här beskrivs hur Musikverket använder, lagrar och på annat sätt behandlar din information, samt vilka rättigheter du har.

Personuppgifter som Musikverket hanterar

I samband med att du söker stöd, ingår avtal med eller kontaktar oss förser du oss med vissa personuppgifter. Därutöver genereras viss information, inklusive personuppgifter, när du använder våra e-tjänster.

Musikverket lagrar samtliga uppgifter om dig som du lämnat till oss i samband med olika kontakter med oss. Det rör sig om bland annat namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, organisationsnummer, bilder på personer, hälsostatus och könstillhörighet. Uppgifter om hälsostatus kan röra anmälningar om behov av specialkost vid evenemang. Vi behandlar uppgifter om könstillhörighet i samband med den bidragsverksamheten.

Uppgifterna används för att utföra Musikverkets uppdrag

Vi behandlar personuppgifter inom ramen för Musikverkets uppdrag och instruktion:

  • Inom kulturarvsverksamheten med samlingar, museum, bibliotek och arkiv pågår dagligen arbetet med att samla in, vårda, bevara och göra tillgängligt men också vetenskapligt bearbeta och aktivt dokumentera samtiden för eftervärlden.
  • Kommunikation kring Musikverkets uppdrag så som publiceringar på hemsidor och genomförande av evenemang inom Musikverket, Scenkonstmuseet, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Elektronmusikstudion och Caprice Records.

I annan kommunikation

Musikverket behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, till exempel:

  • för att förse dig information om Musikverkets verksamhet
  • när vi är i kontakt med dig i frågor angående vår verksamhet
  • när vi separat samlar in information från dig, exempelvis genom att du väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat till dig
  • när du kommunicerar skriftligt med oss till exempel via e-post och dina personuppgifter därmed sparas hos oss

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

I samband med avtal

Musikverket behandlar personuppgifter när dessa är nödvändiga för att fullgöra ett avtal, som till exempel när du prenumererat på nyhetsbrev eller godkänt annan typ av utskick.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal.

För att följa lagen

Musikverket behandlar personuppgifter i samband med att fullgöra lagstadgade skyldigheter. Det kan gälla till exempel faktureringsunderlag för att uppfylla skyldigheter enligt bokföringslagen.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Så samlar vi in uppgifterna

Uppgifterna kan komma från dig själv när du kontaktar någon på Musikverket, till exempel från en ansökan om projektbidrag där du deltar. Den som står för ansökan ansvarar för att de personer som anges i ansökan informeras om att deras uppgifter behandlas av Musikverket.

Så länge sparas uppgifterna

Musikverket är en statlig myndighet och omfattas av offentlighets- och arkivlagstiftning. Uppgifter som kommer in till myndigheten utgör allmän handling och får endast förstöras i enlighet med myndighetens gallringsföreskrifter. Samtliga uppgifter som inkommit till Musikverket och ingår i allmänna handlingar bevaras för arkivändamål av allmänt intresse.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

Vem som helst kan begära ut allmänna handlingar. Alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess ska lämnas ut och därför kan dina uppgifter komma att lämnas ut. Till skydd för dig som enskild finns sekretessbestämmelser om personuppgifter i 21 kap. 7 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) som innebär att sekretess gäller för uppgift om det kan antas att uppgiften efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning.

Dina personuppgifter används av Musikverket och av myndighetens personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddas uppgifterna?

Musikverket ansvarar för att tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder gör att all information som behandlas hos oss skyddas från åtkomst av obehöriga.

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få dem flyttade, rättade, raderade eller blockade. Nedan listar vi upp vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dem.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar, så kallat registerutdrag som kan göras skriftligt eller med e-post.

Rätt till rättelse

Musikverket ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade, och du har rätt att begära rättelse om det skulle visa sig att de är felaktiga. Du har också rätt att komplettera med personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet för behandlingen av personuppgifterna.

Rätt till radering – rätt att bli glömd

Som statlig myndighet omfattas Musikverket av offentlighets- och arkivlagstiftning och uppgifter som kommer in till oss utgör allmän handling och får inte förstöras utan så kallade gallringsföreskrifter. Rätten till radering av personuppgifter (”rätten att bli glömd”) gäller dock inte uppgifter i allmänna handlingar om behandlingen är nödvändig för arkivändamål och radering skulle försvåra eller omöjliggöra detta. Du har därför inte rätt att få allmänna handlingar gallrade.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att i vissa fall kräva att vår behandling av dina personuppgifter ska begränsas. Detta innebär att personuppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften, till exempel om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att Musikverkets behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, kontakta i så fall registrator@musikverket.se.

Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (dataportering). För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal vi har med dig. Du har dock inte rätt att flytta dina personuppgifter om vår behandling av dessa uppgifter är baserad på en intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning bör du anmäla detta till Musikverkets dataskyddsombud så fort som möjligt på adress dataskydd@musikverket.se. Du kan även vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten och lämna in ditt klagomål.

Så behandlar Musik- och teaterbiblioteket personuppgifter