Puls – logotype

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift

Bidrag till Puls nr 5

Nu bjuder vi in författare att skicka bidrag för granskning till Puls nr 5 med deadline 1 april 2019. Tidskriftens femte nummer har inget givet tema utan är öppet för allehanda aktuella artiklar inom musik- och dansetnologi och angränsande ämnen.

Läs mer
Författarinstruktioner

Puls nummer 4 publiceras våren 2019

Redaktionen

Puls kommer ut med ett nummer per år. Det redaktionella arbetet leds av en redaktör samt en gästredaktör som knyts till tidskriften i tvåårsperioder i samarbete med Svenskt visarkivs redaktionsgrupp. Ett vetenskapligt och tvärvetenskapligt råd av externa sakkunniga från hela Norden är knutet till tidskriften.

Ansvarig utgivare: Gerhard Kunosson, generaldirektör Musikverket, gerhard.kunosson@musikverket.se
Huvudredaktör: Ingrid Åkesson, Musikverket/Svenskt visarkiv, ingrid.akesson@musikverket.se
Gästredaktör nr 3 och 4: Hans-Hinrich Thedens, Nasjonalbiblioteket, Oslo, Hans-Hinrich.Thedens@nb.no
Redaktör för recensioner och konferensrapporter: Alf Arvidsson, Umeå universitet, alf.arvidsson@kultmed.umu.se

Huvudredaktörer för Puls 5 är Karin Strand och Dan Lundberg. Artiklar till detta nummer skickas till puls@musikverket.se. Gästredaktör för Puls nr 5-7 är Alf Arvidsson alf.arvidsson@kultmed.umu.se. Ny recensionsredaktör är Karin L Eriksson karin.eriksson@lnu.se

En modern tidskrift för det musiketnologiska fältet

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift är en öppen elektronisk tidskrift från Svenskt visarkiv. Tidskriftens inriktning är bred med utgångspunkt i musik- och dansetnologi och omfattar även andra delar av musikvetenskap och dansforskning, folkloristik, litteraturvetenskap och andra kulturvetenskaper.

Den sammanhållande idén är att Puls ur ett brett vetenskapligt perspektiv ska belysa musikens och dansens uttryck, roller och funktioner i samhället. Puls ambition är att vara ett forum för den musik- och dansetnologiska forskningen på olika nivåer men också en arena för diskussion av viktiga frågor inom kulturlivet. Huvuddelen av tidskriften utgörs av artiklar, men innehåller också recensioner och rapporter inom det vetenskapliga musik- och dansfältet.

Puls vänder sig till såväl forskare och studenter som utövare inom musik- och dansområdet samt till en kulturintresserad allmänhet. Tidskriften kan ses som en kommunikativ och vetenskaplig utveckling av Svenskt visarkivs tidigare publikationer, årsboken Sumlen (1976–1999) och den populärvetenskapliga tidskriften Noterat (1995–2014).

Puls innehåller artiklar på svenska, danska, norska och engelska. Samtliga artiklar är ”peer review”-granskade vilket innebär att de är granskade enligt vetenskaplig praxis av två anonyma och oberoende granskare.