Puls – logotype

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift

Senaste numret av Puls

Temat för Puls 4 är traditionsbegreppet inom folkmusikområdet. Fokus ligger på den komplicerade relationen mellan musikutövande idag och den historiska och kulturella kontext musiken kommer från. Detta nummer innehåller fem artiklar där detta tema skärskådas från olika utgångspunkter. Som vanligt innehåller Puls dessutom recensioner av aktuella böcker samt konferensrapporter.

Till Puls 4

Redaktionen

Puls kommer ut med ett nummer per år. Det redaktionella arbetet leds av en redaktör samt en gästredaktör som knyts till tidskriften i tvåårsperioder i samarbete med Svenskt visarkivs redaktionsgrupp. Ett vetenskapligt och tvärvetenskapligt råd av externa sakkunniga från hela Norden är knutet till tidskriften.

Ansvarig utgivare: Gerhard Kunosson, generaldirektör Musikverket, gerhard.kunosson@musikverket.se.

Huvudredaktörer: Karin Strand och Dan Lundberg. Artiklar skickas till puls@musikverket.se.
Huvudredaktör fr o m Puls nr 6: Madeleine Modin, madeleine.modin@musikverket.se.

Gästredaktör för nr 5-7: Alf Arvidsson, Umeå universitet, alf.arvidsson@kultmed.umu.se.

Recensionsredaktör: Karin L Eriksson karin.eriksson@lnu.se.

En modern tidskrift för det musiketnologiska fältet

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift är en öppen elektronisk tidskrift från Svenskt visarkiv. Tidskriftens inriktning är bred med utgångspunkt i musik- och dansetnologi och omfattar även andra delar av musikvetenskap och dansforskning, folkloristik, litteraturvetenskap och andra kulturvetenskaper.

Den sammanhållande idén är att Puls ur ett brett vetenskapligt perspektiv ska belysa musikens och dansens uttryck, roller och funktioner i samhället. Puls ambition är att vara ett forum för den musik- och dansetnologiska forskningen på olika nivåer men också en arena för diskussion av viktiga frågor inom kulturlivet. Huvuddelen av tidskriften utgörs av artiklar, men innehåller också recensioner och rapporter inom det vetenskapliga musik- och dansfältet.

Puls vänder sig till såväl forskare och studenter som utövare inom musik- och dansområdet samt till en kulturintresserad allmänhet. Tidskriften kan ses som en kommunikativ och vetenskaplig utveckling av Svenskt visarkivs tidigare publikationer, årsboken Sumlen (1976–1999) och den populärvetenskapliga tidskriften Noterat (1995–2014).

Puls innehåller artiklar på svenska, danska, norska och engelska. Samtliga artiklar är ”peer review”-granskade vilket innebär att de är granskade enligt vetenskaplig praxis av två anonyma och oberoende granskare.