Puls – logotype

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift

Puls nr 8

Musik och minoriteter är temat för det senaste numret av Puls. Artiklarna har sitt ursprung i den konferens som Svenskt visarkiv, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala universitet och ICTM:s Study Group for Music and Minorities stod värdar för hösten 2021. Musiketnologen professor Mark Slobin har bidragit med en featureartikel i vilken han reflekterar över hur en ”Minoritet” i maktposition definierar och utser minoriteters musik i majoritetens namn.

De nio recensionerna har ingen koppling till temat, utan behandlar ny övervägande nordisk litteratur inom det musik- och dansetnologiska fältet i dess vidaste bemärkelse. Man kan också ta del av fyra konferensrapporter. God läsning!

Till Puls nr 8

Puls nr 9

Sista inlämningsdatum för artiklar till Puls nr 9 är den 21 augusti 2023.

Inbjudan till författare Puls nr 9

Call for Papers to Puls nr 9

 

Redaktionen

Puls kommer ut med ett nummer per år. Det redaktionella arbetet leds av en redaktör samt en gästredaktör som knyts till tidskriften i tvåårsperioder i samarbete med Svenskt visarkivs redaktionsgrupp. Ett vetenskapligt och tvärvetenskapligt råd av externa sakkunniga från hela Norden är knutet till tidskriften.

Ansvarig utgivare: Dan Lundberg, generaldirektör Musikverket, dan.lundberg@musikverket.se
Huvudredaktör: Madeleine Modin, Svenskt visarkiv,  madeleine.modin@musikverket.se
Artiklar skickas till puls@musikverket.se
Gästredaktör för nr 8: Owe Ronström, Uppsala universitet, owe.ronstrom@etnologi.uu.se
Recensionsredaktör för nr 8: Alf Arvidsson, Umeå universitet, alf.arvidsson@kultmed.umu.se

Recensionsredaktör för nr 5-7: Karin L. Eriksson, Linnéuniversitetet, karin.eriksson@lnu.se
Gästredaktör för nr 5-7: Alf Arvidsson, Umeå universitet, alf.arvidsson@kultmed.umu.se

Författarinstruktioner
Guidelines for authors

Författarinstruktioner för recensioner och rapporter

 

En modern tidskrift för det musiketnologiska fältet

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift är en öppen elektronisk tidskrift från Svenskt visarkiv. Tidskriftens inriktning är bred med utgångspunkt i musik- och dansetnologi och omfattar även andra delar av musikvetenskap och dansforskning, folkloristik, litteraturvetenskap och andra kulturvetenskaper.

Den sammanhållande idén är att Puls ur ett brett vetenskapligt perspektiv ska belysa musikens och dansens uttryck, roller och funktioner i samhället. Puls ambition är att vara ett forum för den musik- och dansetnologiska forskningen på olika nivåer men också en arena för diskussion av viktiga frågor inom kulturlivet. Huvuddelen av tidskriften utgörs av artiklar, men innehåller också recensioner och rapporter inom det vetenskapliga musik- och dansfältet.

Puls vänder sig till såväl forskare och studenter som utövare inom musik- och dansområdet samt till en kulturintresserad allmänhet. Tidskriften kan ses som en kommunikativ och vetenskaplig utveckling av Svenskt visarkivs tidigare publikationer, årsboken Sumlen (1976–1999) och den populärvetenskapliga tidskriften Noterat (1995–2014).

Puls innehåller artiklar på svenska, danska, norska och engelska. Samtliga artiklar är ”peer review”-granskade vilket innebär att de är granskade enligt vetenskaplig praxis av två anonyma och oberoende granskare.