Puls – logotype

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift

Puls nr 3 – nytt nummer

I det tredje numret av Puls ställs frågor kring olika aspekter på spelmäns och andra musikerroller i två texter. Den ena behandlar tre trendsättande spelmän från Hälsingland och Dalarna under tidigt 1900-tal som exempel på autonomisering av ett kulturfält med begrepp hämtade från Pierre Bourdieu. Den andra diskuterar hur olika roller och identiteter kan appliceras på en gotländsk dragspelsmusiker, i hans egna och andras ögon.

En artikel tar upp snapsvisesjungandets funktioner i konstruktionen av finlandssvensk identitet och etnicitet. Gästredaktörens krönika behandlar användning och tillgänglighet beträffande de i ökad utsträckning digitaliserade folkmusikarkiven i Norge. Numret innehåller också en rad recensioner, anmälningar och konferensrapporter.

Redaktionen

Puls kommer ut med ett nummer per år. Det redaktionella arbetet leds av en redaktör samt en gästredaktör som knyts till tidskriften i tvåårsperioder i samarbete med Svenskt visarkivs redaktionsgrupp. Ett vetenskapligt och tvärvetenskapligt råd av externa sakkunniga från hela Norden är knutet till tidskriften.

Ansvarig utgivare: Stina Westerberg, generaldirektör Musikverket, stina.westerberg@musikverket.se
Huvudredaktör: Ingrid Åkesson, Musikverket/Svenskt visarkiv, ingrid.akesson@musikverket.se
Gästredaktör nr 3 och 4: Hans-Hinrich Thedens, Nasjonalbiblioteket, Oslo, Hans-Hinrich.Thedens@nb.no
Redaktör för recensioner och konferensrapporter: Alf Arvidsson, Umeå universitet, alf.arvidsson@kultmed.umu.se

En modern tidskrift för det musiketnologiska fältet

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift är en öppen elektronisk tidskrift från Svenskt visarkiv. Tidskriftens inriktning är bred med utgångspunkt i musik- och dansetnologi och omfattar även andra delar av musikvetenskap och dansforskning, folkloristik, litteraturvetenskap och andra kulturvetenskaper.

Den sammanhållande idén är att Puls ur ett brett vetenskapligt perspektiv ska belysa musikens och dansens uttryck, roller och funktioner i samhället. Puls ambition är att vara ett forum för den musik- och dansetnologiska forskningen på olika nivåer men också en arena för diskussion av viktiga frågor inom kulturlivet. Huvuddelen av tidskriften utgörs av artiklar, men innehåller också recensioner och rapporter inom det vetenskapliga musik- och dansfältet.

Puls vänder sig till såväl forskare och studenter som utövare inom musik- och dansområdet samt till en kulturintresserad allmänhet. Tidskriften kan ses som en kommunikativ och vetenskaplig utveckling av Svenskt visarkivs tidigare publikationer, årsboken Sumlen (1976–1999) och den populärvetenskapliga tidskriften Noterat (1995–2014).

Puls innehåller artiklar på svenska, danska, norska och engelska. Samtliga artiklar är ”peer review”-granskade vilket innebär att de är granskade enligt vetenskaplig praxis av två anonyma och oberoende granskare.