Studier i folkets visor. Av Ulf Peder Olrog. Foto: Jonas André

Studier i folkets visor. Av Ulf Peder Olrog. Foto: Jonas André 

Studier i folkets visor

Av Ulf Peder Olrog – utgivna och kommenterade av Mathias Boström, Märta Ramsten och Karin Strand

De flesta förknippar nog Ulf Peder Olrog (1919–1972) med burleska och medryckande visor. En del känner kanske till att han under 1960-talet var anställd vid Sveriges Radios underhållningsavdelning och att han översatte Alf Prøysens visor till svenska.

Färre känner till att Olrog även var visforskare. Som folklorist med bakgrund inom litteraturhistoria intresserade han sig för den folkliga visrepertoaren under 1800-talet, vilken han kartlade med omfattande kvantitativa undersökningar. Som forskare såg Olrog tidigt behovet av en samlande institution för materialinventering och register. I denna anda var han en av de drivande krafterna bakom att Svenskt visarkiv bildades 1951, och han var dess första chef fram till 1954.

Denna antologi för samman Olrogs visforskning; både hans omfångsrika opublicerade texter och artiklar som tidigare har varit tryckta. Varje text har dessutom försetts med en kommenterande introduktion. Den grundforskning om visors tradering och spridning som Ulf Peder Olrog utförde är fortfarande angelägen och intressant. Genom denna utgåva blir hans forskargärning för första gången tillgänglig i sin helhet.

Publikationen är ett samarbete mellan Svenskt visarkiv och Samfundet för visforskning.

Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv nr 31, 2011.

Beställ via prislistan

Kommentarer

Kommentera