Äldre viktiga samlingar

Här presenteras ett urval av Musik- och teaterbibliotekets äldsta material – raritetssamlingarna. Samlingen innehåller över 30 000 enheter, främst från perioden 1500–1800-tal. Dessutom ingår en brevsamling med cirka 15 000 brev.

Tyska kyrkans samling

Sakral och profan vokalmusik, huvudsakligen 103 tryckta stämböcker från 1500- och 1600-talen med tidens gängse europeiska repertoar, ett fåtal handskrifter. Jämte Hovkapellet var tyska S:t Gertruds kyrka den viktigaste dåtida musikinstitutionen i huvudstaden. Skänkt av tyska församlingen i Stockholm 1874.

Sacks samling

Efter Johan Gabriel Sack (1697–1751). Huvudsakligen fransk opera: 44 volymer med 36 tryckta partitur från Lully till Rameau, samt kammarmusik. Dessutom ingår en bok i tysk luttabulatur från slutet av 1500-talet.
Köpt 1959.
Förteckning över Sacks samling

Alströmers samling

Samling som tillhört Patrick Alströmer (1733–1804). Huvudsakligen italiensk och tysk musik från 1700-talet, totalt 231 tryckta kompositioner och cirka 700 i manuskript.
Deponerad 1949.
Förteckning över Alströmers samling

Roman-samlingen

Samlingen av verk av ”den svenska musikens fader” Johan Helmich Roman (1694–1758) har skapats av biblioteket genom att sammanföra verk av Roman som man hittat i andra samlingar. De största bidragen till samlingen kommer från A. Holmbergs donation 1858 samt ur sällskapet Utile Dulcis notbibliotek. Samlingen omfattar nästan hela Romans kända produktion och ligger till grund för litteratur om hans musik och Ingmar Bengtssons och Anna Lena Holms förteckningar över instrumental- och vokalmusiken. Ordnad i nuvarande skick 1929. Samlingen har digitaliserats så att noterna fritt kan laddas ner och skrivas ut.
Till Roman-samlingen

Serie I

I  Raritetssamligen finns olika musiksamlingar. Bland dessa går en under det anonyma namnet Serie I. Samlingens ursprungliga handskrivna förteckning har digitaliserats och finns nu både som en nummerordnad och en alfabetisk lista. Samlingen har ett omfattande innehåll, med mera än 6000 verk för olika besättningar. Den har visat sig innehålla riktiga guldkorn. Läs mer om Serie I.
Förteckning över Serie 1 i nummerording
Förteckning över Serie 1 i alfabetisk ordning
Om den digitaliserade förteckningen

Leuhusens samling

Instrumentalmusik från 1700-talets mitt, delvis från Carl Leuhusens (1724–1795) tid som ambassadsekreterare vid den svenska legationen i Spanien. Finns i kortkatalogen. Köpt 1930.

Hallardts samling

Noter i handskrift och tryck (enbart vokalmusiken mer än 560 nummer) samt litteratur cirka 1660–1790-talet, efter postmästaren i Wismar (då svenskt) Johan Fredrik Hallardt (cirka 1726–1794), flitig samlare och lexikograf (med bland annat hans viktiga handskrivna musiklexikon). Samlingen är splittrad i biblioteket. Köpt 1795.
Förteckning från år 1795? med det ursprungliga innehållet i Hallardts samling

Utile Dulcis samling

Musikbiblioteket till det litterära och musikaliska sällskapet Utile Dulci (1766–1795). Samlingen innehåller både instrumentalmusik och vokalmusik i tryck och handskrift, huvudsakligen av tyska och italienska tonsättare. Den är splittrad i biblioteket, men en databas med en rekonstruktion av samlingen i dess ursprungliga skick har skapats. Noterna har skannats och kan fritt kan laddas ner och skrivas ut.
Skänkt cirka 1806.
Till Utile Dulci-samlingen

d’Otrantes samling

Fransk och italiensk operamusik i tryck och handskrift cirka 1780–1858 efter Joseph Fouché d’Otrante, Napoleons polisminister: drygt 100 partitur och 17 volymer arior och ensemblenummer. Samlingen är splittrad.
Skänkt 1858.

Oxenstiernas samling

Samling efter Greve Gustaf Göran Gabriel Oxenstierna (1793–1860). Operamusik 1750–1858 av alla slag: över 300 partitur, 800 klaverutdrag, ett stort antal arior och ensemblenummer. Samlingen är delvis splittrad.
Skänkt 1860.
Förteckning från år 1860? med ursprungligt innehåll i Oxenstiernas samling

Falléns samling

Kammarmusik, operaarior med mera i tryck och handskrift efter entomologen professor Carl Fredrik Fallén (1764–1830). Finns i kortkatalogen.
Köpt 1961.

Mazers samling

Instrumentalmusik i tryck och handskrift från Johan Mazer (Mazerska kvartettsällskapet) från 1750 och framåt. En av de mest omfattande i Europa med en samtida handskriven katalog som också innehåller de första takterna av varje stycke i notskrift (”incipit”): 471 duor, 409 trior, 768 kvartetter, 597 kvintetter/sextetter/septetter etc. Partitur till 210 orkesterverk, stämmor till 407, vidare 340 concerti grossi och solokonserter. I samlingen ingår även partitur och stämmor till 250 verk för soli, kör och orkester, samt 232 klaverutdrag. Sällskapet har kompletterat med depositioner av senare repertoar på 1980-talet, inkl. svenska 1800-talsverk i manuskript. Förteckningar över detta material är tillgängliga i biblioteket.
Skänkt 1847.

Fryklunds samling

Daniel Fryklund (1879–1965) var lärare, frankofil och musikforskare. Han samlade musikinstrument, brev, litteratur om musik och noter. Av denna stora samling har biblioteket bland annat fått notmaterialet. Där finns 1500-talstryck, albumblad i autograf av olika tonsättare och inte minst en omfattande samling gitarrmusik i utgåvor från tidigt 1800-tal.
Testamenterad 1965.

Boijes samling

Omfattande samlig med gitarrmusik efter Carl Oscar Boije af Gennäs (1849–1923). Samlingen består av dels tryckta utgåvor från 1800-talet, dels i handskrift (till exempel autografer av J.K. Mertz). Tillsammans med gitarrmusiken i Fryklund samling utgör den ett rikt bestånd av repertoaren i fråga, som kompletteras av Rischels och Birket-Smiths samlingar i Det konglige Bibliotek i Köpenhamn. Boijes samling har digitaliserats och noterna kan fritt laddas ner och skrivas ut.
Skänkt 1924.
Boijes samling

Kungl. teaterns deposition

Stockholmsoperans (Kungl. teaterns) notbibliotek från dess grundande 1773 till mitten av 1800-talet. Samlingen består av nära 300 hyllmeter med partitur och stämuppsättningar, opera, operetter, baletter och orkestermusik. En handskriven katalog över materialet, den så kallade Schwartzka katalogen, är tillgänglig i referensbiblioteket.
Deponerad 1960.

Berwald-samlingen

Samlingen av noter i autograf av Franz Berwald (1796–1868) som har byggts upp under årens lopp. Efter Musikaliska akademiens första inköp av delar av hans efterlämnade verk 1869 finns nu nästan alla hans originalmanuskript i samlingen. Den är systematiskt uppsorterad inför arbetet med utgåvan av hans samlade verk. Samlingen finns inte i bibliotekets katalog. Verkförteckning finns i boken Franz Berwald : Die Dokumente seines Lebens utgiven av Erling Lomnäs på Bärenreiter, 1979.

Äldre musikteoretisk och musikhistorisk litteratur

En omfattande samling av 1600- och 1700-talslitteratur i originalutgåvor, inklusive viktiga musiktidskrifter.

Kungl. Musikaliska akademiens arkiv

Protokoll, räkenskaper, korrespondens och andra handlingar från KMA:s grundande 1771 till 2001, totalt cirka 110 hyllmeter. Här ingår också Musikhögskolans i Stockholm arkiv fram till förstatligandet 1971. Protokoll och bilagor kan sökas i databasen.
Deponerat 1987
För mer information, kontakta specialsamlingar@musikverket.se.

Kommentarer

Kommentera