Historien om Serie I

Samlingen har ett omfattande innehåll med mera än 6000 verk för olika besättningar. Den har visat sig innehålla riktiga guldkorn.

År 1908–1932 arbetade Carl Fredrik Hennerberg som bibliotekarie på Musikaliska akademien. Periodvis förde han löpande anteckningar om sitt arbete, vilka har bevarats i bibliotekets arkiv. Särskilt detaljerade är hans noteringar för juni 1916, då han redovisade sina arbetsdagar timme för timme. Biblioteket hade länge brottats med utrymmesbrist, och de två rum man hade disponerat i Musikaliska akademiens lokal vid Nybroviken räckte inte längre till. Delar av bibliotekets samling spreds nu också till andra rum. Hennerberg konstaterar själv i efterhand att detta var en tid av oerhörd trångboddhet, och att det gällde att tillvarata varenda kubikcentimeter av utrymmet.

I den vevan började han ordna upp musikalier som uppenbarligen hade blivit liggande. Han sorterade musikalierna i tre olika serier med namnen Serie I, Serie II och Serie III. I sina anteckningar anmärker han att han under genomletandet av högarna hade träffat på handskrifter av synnerligen stort intresse. Förtecknandet av Serie I tycks alltså ha varit en av nöden tvungen snabbåtgärd för att helt enkelt skaffa sig en uppfattning av vad som blivit liggande under årens lopp.

Serien byggdes sedan på i ytterligare några decennier (sista noterade accessionsår är 1940) innan man, efter en flytt till större lokaler i Nybroviken, kunde börja lyfta över noter från Serie I till de ställen i samlingarna där de enligt tidens sorteringsprincip efter besättning hörde hemma. I Kungliga musikaliska akademiens årsskrift år 1943 rapporterar Hennerbergs efterträdare bibliotekarie Gösta Morin att amanuens Lellky hade ”påbörjat arbetet med att inordna i de ordinarie samlingarna en sedan äldre tid förefintlig samling betecknad Serie I innehållande diverse företrädesvis värdefullare och unika musikalier.”

Överflyttandet fortsatte sporadiskt under kommande decennier alltmedan de noter som blev kvar mer och mer kom att kom att betraktas som ”sumpen”.

Serien har visat sig innehålla mycket värdefullt material och bör därför inte ligga dolt i samlingarna. Biblioteket beslöt därför att göra en digital förteckning över materialet för webbpublicering. Materialet blir på så sätt sökbart och kan lånas fram som läsesalslån.

Förteckning över Serie 1 i nummerording
Förteckning över Serie 1 i alfabetisk ordning
Om den digitaliserade förteckningen

/Kia Hedell, reviderad av Veslemöy Heintz

Kommentarer

Kommentera