Samfundet för visforskning

Svenskt visarkivs stödförening

Samfundet för visforskning var Svenskt visarkivs stödförening, verksam mellan 1970 och 2019. Samfundet gav årligen ut en publikation som gåva till sina medlemmar, för att främja vis- och folkmusikforskning. Denna kunde antingen bestå i ny forskning från Svenskt visarkiv, tidigare opublicerat material eller återutgåvor av intressanta vissamlingar. Utgivningen skedde ofta i samarbete med andra musik- eller kulturarvsinstitutioner.

Samfundet såg  under många år till att  Visarkivet  kunde ge ut böcker och andra publikationer regelbundet. Idag är arbete med publikationer i såväl tryckt som digital form en naturlig del av Visarkivets  verksamhet. I vårt växande utbud av viktiga forsknings- och musikpublikationer är Samfundets årsböcker ett fundament.

Ta del av arkivförteckningen över samfundets arkiv (PDF)

Sumlen

Sumlen är Svenskt visarkivs och Samfundet för visforsknings gemensamma årsbok som gavs ut mellan 1976 och 1995. Sumlen omfattar uppsatser, materialeditioner och recensioner på vis- och folkmusikforskningens område med störst utrymme för den svenska forskningen.

Eftersom materialet i hög grad är samnordiskt, har även representanter från de övriga nordiska länderna ingått i redaktionskommittén. Artiklarna är skrivna på svenska, norska eller danska, med en sammanfattning på engelska. Även utomnordisk forskning med nordisk relevans förekommer i viss mån, särskilt i recensionsavdelningen.

Namnet Sumlen betyder samling, blandning, och är även namnet på en omfattande handskriftsvolym av Johannes Thomae Bureus (1568–1652 ), en av portalfigurerna i svensk kulturminnesvård. Vissa av hans insamlade visor finns i den ursprungliga Sumlen, som förvaras på Kungl. biblioteket i Stockholm.

Sumlens årgångar kan beställas via Svenskt visarkivs prislista.

Utgivna årsböcker

 • 2019. Bengt af Klintberg: Verser i svenska poesialbum. Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur.
 • 2018. Dan Lundberg: Kåklåtar. Fängelsevisor som identitetsmarkör och kulturarv. Gidlunds förlag.
 • 2017. Jörgen Dicander: Folkliga koraler från Dalarna. Bo Ejeby Förlag.
 • 2016. Karin Strand: Brott, tiggeri och brännvinets fördärv. Studier i socialt orienterade visor i skillingtryck. Gidlunds förlag.
 • 2015. Märta Ramsten, Karin Strand och Gunnar Ternhag (red.): Tryckta visor. Perspektiv på skillingtryck som källmaterial. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • 2014. Adolf Iwar Arwidsson. Svenska fornsånger. En samling af Kämpavisor, Folk-visor, Lekar och Dansar, samt Barn- och Vall-sånger. Uppsala och Helsingfors: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och Svenska litteratursällskapet i Finland.
 • 2013. Eva Danielson och Märta Ramsten: Du gamla du friska. Från folkvisa till nationalsång. Stockholm: Atlantis.
 • 2012. Sigurd Sternvall: Sång under segel. Nyskrivet förord av Mathias Boström och Eva Danielsson.
 • 2011. Ulf Peder Olrog: Studier i folkets visor. Utgivna och kommenterade av Mathias Boström och Karin Strand.
 • 2010. Julens visor. Nytryck av uppl. 1936.Inledning av Ingrid Åkesson. Bok + cd.
 • 2009. Visor från skånska landsbygden, samlade av Nils Andersson.Utgivna och kommenterade av Mathias Boström och Märta Ramsten.
 • 2008. Gunnar Ternhag (red.): Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • 2007. Margareta Jersild och Märta Ramsten: La Folia. Bo Ejeby Förlag.
 • 2006. Märta Ramsten och Gunnar Ternhag: Zorn och musiken. Mora: Zornsamlingarna.
 • 2005. Visans Gyllene Tid. Dubbel-cd med häfte, i urval av Peder Svan.
 • 2004. Nils Svanfeldt Sång- och visbok. (Ursprungligen utgiven 1936)
 • 2003. Folkliga koralmelodier från Gammalsvenskby och Estland samlade av Olof Andersson. Gidlunds förlag. (Ursprungligen utgiven 1945)
 • 2002. Dan Lundberg & Gunnar Ternhag: Musiketnologi. En introduktion. Gidlunds förlag.
 • 2001. Eva Danielson m.fl. (red.) En brokig samling. En bok om samlingar och samlare. Svenskt visarkiv 50 år 1951 – 2001.
 • 2000. Ballader. Gidlunds förlag.
 • 1999. Sven-Bertil Jansson. Den levande balladen. Prisma
 • 1998. Eva Danielson & Märta Ramsten. Räven raskar. En bok om våra sånglekar. Gidlunds förlag.
 • 1997. Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld: Visor ock Melodier. (Ursprungligen utgiven 1892)
 • 1996. Visa i Värend. Föredrag från Nordiskt Vissymposium i Växjö 1993.
 • 1976–1995. Sumlen. Årsbok för vis- och folkmusikforskning.

Årsböcker kan köpas via prislistan.