Bild på boken "Sound of Migration".

Sounds of Migration, Owe Ronström & Dan Lundberg. Foto: Jonas André 

Sounds of Migration

– Music and migration in the Nordic countries

Owe Ronström & Dan Lundberg 

Under de senaste åren har vi sett ett förnyat intresse för studier av musik och migration i de nordiska länderna. En viktig orsak till detta är de omfattande migrationsvågorna de senaste decennierna och den alltmer laddade politiska diskussionen om flyktingar och integration. Många studier fokuserar på musikens roll som ett kollektivt emblem, en social katalysator och en enande kraft för människor i utsatta situationer.

Men studier av musik och migration i de nordiska länderna har en längre historia än så. Under 1980-talet utvidgades migrationsforskningen till att i högre grad omfatta studier av kultur – kulturella möten och kulturell mångfald. Under 1990-talet publicerades ett stort antal rapporter och avhandlingar om musikskapande och dans bland migranter vilket förändrade och stärkte etnomusikologin som forskningsområde i Norden.

I april 2019 samlades nordiska musiketnologer till ett seminarium på Svenskt visarkiv i Stockholm för att diskutera hur erfarenheter och kunskaper från tidigare studier kan berika dagens forskning. Denna bok är resultatet av detta möte. Artiklarna i denna bok presenterar musik som en ingång till kulturella och sociala frågor i samhället i stort: etnicitet och mångfald, betydelsen av institutioner, rum och plats, musik som representation och social katalysator. Huvudtemat är genomgående musikens roll för migranter i skapandet av en sammanhängande livsvärld i det nya landet.

Seminariet i Stockholm såväl som denna publikation är resultatet av ett samarbete mellan Kungliga Gustav Adolfs Akademien och Svenskt visarkiv.

Boken ingår i serierna Skrifter från Svenskt visarkiv och Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi och finns att köpa via nätbutiker som säljer Visarkivets publikationer.

Kommentarer

Kommentera