Forskning

Musiken, teatern och dansen är centrala mänskliga behov – och därmed viktiga kunskapsområden. Forskningen vid Musikverket är länken mellan kulturarv och nyskapande.

Musikverket och forskningen

Musikverket har i uppdrag att arbeta för ökad kunskap om musik, teater, dans och människors användning av det kulturella arvet. Kunskapen ska vara grundad på forskning och samverkan, bland annat med universitet och högskolor. Forskning är en central del i verksamheten och forskningstraditionen går långt tillbaka i tiden. Läs mer om forskningens historia på Musikverket.

Genom Musikverkets arbete med att samla in, studera och analysera arkivmaterial och föremål dokumenterar myndigheten det kulturella arvet av teater, dans och musik i Sverige. Forskning om samlingarna och Musikverkets olika verksamheter ger en inblick i kulturarvsinstitutioners historia och musikens, dansens och teaterns betydelse för samhällsutvecklingen. I böcker, tidskrifter, onlinepublikationer, skivor och utställningar förs nya kunskaper och insikter i sin tur ut till användare och besökare.

Musikverkets samlingar har självklara forskningsobjekt för forskare inom hela det kulturvetenskapliga fältet. Även medarbetarnas tvärvetenskapliga kompetens som omfattar och kombinerar flera forskningsområden är en resurs för forskare. Musikverkets medarbetare medverkar i forskningsprojekt som finansieras externt, ofta i samarbete med akademiska institutioner och konstnärliga högskolor i och utanför Sverige.

Ta del av Musikverkets forskningspolicy.

Tidskriften Puls

Svenskt visarkiv/Musikverket ger ut Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift. Puls är en fackgranskad vetenskaplig digital tidskrift som är tillgänglig för alla. Den har som syfte att förmedla och öka kunskapen om musik och dans ur ett brett vetenskapligt perspektiv.

Forskningssamordnare

Forskningen och den vetenskapliga seminarie- och konferensverksamheten vid Musikverket koordineras av myndighetens forskningssamordnare. I uppdraget ingår också utåtriktad informationsverksamhet gentemot universitet och högskolor, externa forskargrupper och forskningsfinansiärer, samt vetenskaplig omvärldsbevakning nationellt och internationellt.

För forskningsrelaterade frågor kontakta Sverker Hyltén-Cavallius, sverker.hylten-cavallius@musikverket.se.

Forskare knutna till Musikverket

Forskningsprojekt vid Musikverket