Forskning

Musiken, teatern och dansen är centrala mänskliga behov – och därmed viktiga kunskapsområden. Forskningen vid Musikverket är länken mellan kulturarv och nyskapande.

Musikverkets forskningsområden

Genom vetenskapligt grundade insatser av olika slag, från vardagligt registreringsarbete till avancerad forskning, formas nya kunskaper och insikter. I böcker, tidskrifter, onlinepublikationer, skivor och utställningar förs resultaten ut till användare och besökare. Materialet ger inspiration till det konstnärliga förnyelsearbetet och belyser även kulturskapandets roll i samhällsbygget. Genom seminarier och konferenser erbjuder myndigheten också ett forum för det kulturvetenskapliga samtalet. 

Myndighetens samlingar erbjuder självklara forskningsobjekt för forskare inom hela det kulturvetenskapliga fältet. Även medarbetarnas tvärvetenskapliga kompetens är en resurs för forskarsamhället. Musikverkets medarbetare medverkar i externfinansierade forskningsprojekt, ofta i samarbete med akademiska institutioner och konstnärliga högskolor inom och utom Sverige.

Ta del av Musikverkets forskningspolicy.

Forskningssamordnare

Forskningen och den vetenskapliga seminarie- och konferensverksamheten vid Musikverket koordineras av myndighetens forskningssamordnare. I uppdraget ingår också utåtriktad informationsverksamhet gentemot universitet och högskolor, externa forskargrupper och forskningsfinansiärer, samt vetenskaplig omvärldsbevakning nationellt och internationellt.

För forskningsrelaterade frågor kontakta Mischa van Kan, mischa.van.kan@musikverket.se.

Tidskriften Puls

Svenskt visarkiv/Musikverket, ger ut Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift. Puls är en fackgranskad vetenskaplig digital tidskrift som är tillgänglig för alla.

Forskningsprojekt vid Musikverket

Bakgrund

Forskningen inom Musikverket bygger på traditioner från de kulturarvsenheter som ingår i myndigheten – Scenkonstmuseet, Musik- och teaterbiblioteket och Svenskt visarkiv.

Scenkonstmuseet har en lång forskningstradition. Dåvarande Musikhistoriska museet blev redan i början av 1900-talet genom sina omfattande samlingar ett viktigt centrum för den organologiska forskningen (musikinstrumentforskning) och nådde en internationell position inom området. Teatermuseets scenografi- och kostymsamlingar, som sedan 2010 ingår i Scenkonstmuseet, är sedan länge en guldgruva för teatervetenskapen. Läs mer om museets historia.

Musik- och teaterbiblioteket, tidigare Statens musikbibliotek, var ursprungligen Kungliga Musikaliska Akademiens bibliotek. Dess samlingar och arkivbestånd går tillbaka till den gustavianska epoken. Biblioteket har haft en grundläggande betydelse för musikvetenskapens utveckling i Sverige. Mer om Musik- och teaterbibliotekets historia

Svenskt visarkiv har sedan grundandet 1951 varit ett centrum för den musiketnologiska forskningen i Sverige. Ramen för arbetet utgörs av frågeställningar kring musik, människor och samhälle. Verksamheten sträcker sig också utanför Sveriges gränser genom samarbete med institutioner inom musiketnologi, folkmusik och jazz samt med ljudarkiv, folklivsarkiv och universitet i Norden och andra delar av världen. Läs mer om Svenskt visarkiv.

 

Forskare knutna till Musikverket

Tidigare konferenser

Mellan den 25 och 27 november 2015 arrangerade Svenskt visarkiv och Linnéuniversitetet i Växjö Det sjungna ordet, en konferens om rösten och den sjungna texten.

Svenskt visarkivs forskningsprojekt Mixa eller maxa avslutades med konferensen Minnen för livet.

Forskningsprojektet Utanförskapets röster har fokuserat på blindvisor, arbetslösas och strejkandes sånger, samt kåklåtar från 1800-talet fram till cirka 1970. Projektet, som har finansierats med stöd från Kulturrådet, presenterades på Strindbergs Intima Teater i Stockholm den 15 april 2016.

Kulturarv och tvärvetenskap

I samband med det skandinaviska seminariet Musiketnologi – tillbakablickande, utsikter över samtiden och framtidsidéer arrangerat av Kungl Gustav Adolfs Akademien, Svenskt visarkiv och Svenska kommittén av ICTM hösten 2017 skrev Svenskt visarkivs forskningsarkivarie Ingrid Åkesson artikeln Kulturarv och tvärvetenskap – musiketnologins ram i forskning vid Svenskt visarkiv.