Ingrid Åkesson

Ingrid Åkesson

Fil dr Ingrid Åkesson är musiketnolog med inriktning främst på folkliga sångtraditioner.

Ingrid Åkesson disputerade i musikvetenskap 2008 vid Uppsala universitet på avhandlingen Med rösten som instrument. Perspektiv på nutida svensk vokal folkmusik. Hennes forskningsintressen omfattar en rad aspekter på traditionell musik, främst den vokala: från framförande och tonalitet till vardaglig kreativitet, genus och gränsområdet muntligt/skriftligt. Under åren 2010–2012 var hon post dok-forskare vid Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet.

Åkesson var forskningsarkivarie vid Svenskt visarkiv 2000-2019.

 

Publikationer i urval

Historical Sources of Ethnomusicology in Contemporary Debate. Eds. Gerda Lechleitner, Susana Sardo, Susanne Ziegler and Ingrid Åkesson. (Studies on Historical Sources of Traditional Music). Cambridge Scholars Publishers 2017. 

“Local and Religious Identity in Swedish Popular Hymn-singing During the Seventeenth and Eighteenth Centuries”. Identities, Intertextuality and Performance in Song Culture (c.1500- c. 1800). Eds. W. van Anrooij, L.P. Grijp and D.E. van der Poel. (Intersections. Interdisciplinary Studies in Early Modern Culture). Leiden, Boston: Brill 2016.

”’You bend the tune round the words so that the story comes forward much more’. Om melodi, text och berättande i folklig sångtradition”. Det sjungna ordet: forskningsperspektiv på mötet mellan text, musik och framförande. Linnéuniversitetet i Växjö 25–27 november 2015. Redaktörer: Viveka Hellström och Karin Strand.

”Talande harpa och betvingande sång – musicerande, makt och genus i några medeltidsballader”. Lekstugan. Festskrift till Magnus Gustafsson. Red. Mathias Boström. Växjö: Smålands musikarkiv/Musik i Syd 2015.

”Minifestivaler som mötesplats och motkultur. Exempel från Brittiska öarna”. Bilder ur musikskapandets vardag. Mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik. Red. Alf Arvidsson. Umeå universitet 2014.

“Muntligt eller skriftligt betonad identitet? Några tankar kring folkligt sjungande i gränsområdet mellan muntlighet och skriftlighet”. I Människor som skriver. Perspektiv på vardagligt skriftbruk. Red. Ann-Catrine Edlund och Susanne Haugen. Umeå, Umeå universitet 2014. Även här.

”Mord och hor i medeltidsballaderna – en fråga om könsmakt och familjevåld”. Noterat 21. Stockholm: Svenskt visarkiv. Även på Svenskt visarkiv

”Musicera för och musicera med. Om flytande gränser och skiftande roller i utövandesituationer.” STM Online Vol. 16 (2013) 

“Participatory and Multidirectional Music-making. Small-scale Singing Events as Creators of a Counter-aesthetics?”. I Taking Part in Music: Case Studies in Ethnomusicology. Eds. Ian Russell and Catherine Ingram  (Elphinstone Institute Occasional Publications 9) Aberdeen: Elphinstone Institute, University of Aberdeen, in association with the European Seminar in Ethnomusicology. 2013. 

“Oral/aural culture in late modern society? Traditional singing as professionalized genre and oral-derived expression”. I Oral Tradition  vol 27. 1, March 2012. p. 67–84. 

Tradisjonell sang som levende prosess. Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon. Red. Lene Halskov Hansen, Astrid Nora Ressem & Ingrid Åkesson. Oslo 2009 (Novus forlag) (Norsk visearkivs skrifter 2) (Skrifter från Svenskt visarkiv 26) Beställ via Svenskt visarkiv.

”’Så varliga genom lunden med henne’. Återskapande, omskapande och nyskapande i nutida och äldre balladsång”. Plenarföredrag. I ”I fråst och kålle”. Texter från nordiskt balladmöte, Växjö, 2008. s.42–60. Växjö universitet 2009. 

Med rösten som instrument. Perspektiv på nutida svensk vokal folkmusik. (Svenskt visarkivs handlingar 5.) Stockholm 2007 (Svenskt visarkiv). Diss. Cd-bilaga. Beställ via Svenskt visarkiv.

”Vem är musikalisk specialist? Några tankar kring vokalt, instrumentalt och genus I folkmusiken”. Norsk folkemusikklag, Skrift nr 20, s. 20–37. [Musikk og dans som virkelighet og forestilling]. 2006.

“Re-creation, re-shaping, and renewal among contemporary Swedish folk singers. Attitudes toward ‘tradition’ in vocal folk music revitalization”. STM online vol. 9 2006.

”Homogenisering och pussel. Medeltidsballader i nutidsdräkt”. I Noterat 13, s. 63–77. Stockholm 2005 (Svenskt visarkiv). Beställ via Svenskt visarkiv.

“Norska stev. En småskalig men rik visform.” I Noterat 11, s. 57–71. Stockholm 2003 (Svenskt visarkiv). Beställ via Svenskt visarkiv.

Jersild, Margareta & Åkesson, Ingrid. Folklig koralsång. En musiketnologisk undersökning av bakgrunden, bruket och musiken. (Skrifter utgivna av Svenska visarkiv 14) Hedemora 2000 (Gidlunds). Cd-bilaga. Beställ via Svenskt visarkiv.