Musik i alla former

Musikverket bevarar och tillgängliggör teaterns, dansens och musikens kulturarv. Myndigheten har flera avdelningar som arbetar med detta – Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Scenkonstmuseet och Caprice Records.

En stor och viktig del av kulturarvsarbetet är att göra materialet tillgängligt för allmänheten, forskare och studerande. Att göra materialet och kunskapen om det digitalt är ett ständigt pågående arbete. Musikverket har bland annat valt att fokusera på att tillföra kunskap och fritt material till Wikipedia och Wikimedia, och att göra fritt ljud- och bildmaterial tillgängligt på webbplatsen. 

Musikverket ska integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och barn och ungas perspektiv på alla verksamheter. Några exempel på hur det har realiserats är det uppdrag Musikverket har tillsammans med Kulturrådet, att främja en mer jämställd orkesterrepertoar och Kungliga Musikaliska Akademiens arbete med att inventera Musik- och teaterbibliotekets samlingar i jakt på verk av kvinnliga tonsättare

Noter

Musik- och teaterbiblioteket är ett allmänt bibliotek med stora samlingar för utlåning av noter inom alla genrer och besättningar. Utöver noter finns även litteratur och tidskrifter om musik, teater och dans. För den som inte själva kan besöka biblioteket går det bra att fjärrlåna från andra bibliotek

Sök material i bibliotekets katalog 

På Musik- och teaterbibliotekets webbplats finns noter för gratis nedladdning, bland annat ur Boijes samling, Utile Dulci-samlingen och Romansamlingen. 

Hos Svenskt visarkiv finns Folkmusikkommissionens samling med noter ur äldre spelmansböcker. En stor del av samlingen finns digitaliserad och tillgänglig på nätet. 

I  Svenskt visarkivs Vis- och låtregister finns cirka 180 000 poster över visor och låtar i tryckta publikationer – från 1500-talets adelsvisböcker till dagens moderna visor och schlagermelodier. Databasen är växer allt eftersom samlingarna registreras. Sök i Vis- och låtregistret

Svenskt visarkiv har gett ut notböcker i flera olika genrer. Se alla publikationer från Visarkivet

Arkiv

Musik- och teaterbiblioteket och Svenskt visarkiv har flera hundra enskilda arkiv med unikt material efter personer och organisationer inom musik, teater och dans. Med arkiv menas ett sammanhållet bestånd av handlingar som uppstått organiskt ur en institutions, förenings eller persons verksamhet.  Typiskt innehåll i person- och organisationsarkiv är till exempel brev, fotografier, mötesprotokoll, outgivna inspelningar, opublicerade arrangemang och tidningsklipp. Biblioteket kan även guida vidare till andra arkiv i landet.

Se Svenskt visarkivs arkivsamling
Se register över Musik- och teaterbibliotekets arkiv och samlingar

Hos Musik- och teaterbiblioteket finns Kungliga Musikaliska Akademiens arkiv med över 5 000 protokoll från 1771—1971. I arkiven finns även annat material från Akademien och Musikhögskolan. För mer information, kontakta specialsamlingar@musikverket.se.

Publikationer

Musikverket ger årligen ut den musik- och dansetnologiska tidskriften Puls. Tidskriftens inriktning är bred med utgångspunkt i musik- och dansetnologi och omfattar även andra delar av musikvetenskap och dansforskning, folkloristik, litteraturvetenskap och andra kulturvetenskaper. 

Varje år ger Musik- och teaterbiblioteket ut bulletinen Dokumenterat — en elektronisk tidskrift med fokus på bibliotekets arbete med arkiv och dokumentation.

Svenskt visarkiv har en regelbunden utgivning av såväl akademisk forskning som populärvetenskapliga skrifter och kommenterade notutgåvor. Se alla publikationer

En viktig del av verksamheten är att göra materialet tillgängligt för fler, bland annat genom utgivning och publiceringar. På Musikverkets webbplats finns presentationer med fördjupning inom vissa avgränsade ämnen – från medeltida ballader till fängelsemusik. Där finns fakta, bilder, ljud noter och tips för vidare läsning. Se alla fördjupningssidor.

Ljudsamlingar

Svenskt visarkivs audiovisuella samlingar speglar såväl musikens som teknikens utveckling under mer än 100 år — musiken har sparats på allt från vaxrulle till MP3-filer. Samlingarna består dels av fältinspelningar och intervjuer som Visarkivet själva gjort, dels av donerade originalinspelningar. De genrer som Svenskt visarkiv arbetar med är folkmusik, jazz, schlager och litterär visa. Läs mer om inspelningarna

Det pågår ständigt ett arbete med att digitalisera och tillgängliggöra material ur samlingarna och i dag finns en del av samlingen tillgänglig att lyssna på via nätet

Inspelningar som inte är tillgängliga på nätet går att lyssna på i Musikverkets lokaler. Kontakta Svenskt visarkiv

Caprice Records återutger den egna backkatalogen med över 40 års utgivning av Musikverkets samlingar. Läs mer och se alla utgivningar

Instrument

Scenkonstmuseets instrumentsamling är en av världens största och innehåller mer än 6 000 instrument. Konstmusikinstrument från Europa och folkliga nordiska instrument dominerar samlingen, men det finns också en relativt stor samling av utomeuropeiska musikinstrument. En del av samlingen visas upp i Scenkonstmuseets huvudutställning På scen.

Till katalogen över instrumentsamlingen

Utställningar

Kliv in i musikens värld – på scen och bakom kulisserna. På Scenkonstmuseet görs historiska och samtida nedslag inom musik. Föremål, bilder, videor och ljud, alla med egna historier att berätta, varvas med interaktiva stationer där besökaren kan sätta både sig själv och olika instrument i rörelse.

Forskning

Musiken, teatern och dansen är centrala mänskliga behov och därmed viktiga kunskapsområden. Genom seminarier och konferenser erbjuder Musikverket ett forum för det kulturvetenskapliga samtalet och Musikverkets samlingar erbjuder självklara forskningsobjekt för forskare inom hela det kulturvetenskapliga fältet. Även medarbetarnas tvärvetenskapliga kompetens är en resurs för forskarsamhället.

Det pågår nästan alltid forskningsprojekt kring Musikverkets samlingar. Läs mer om forskningsverksamheten och pågående forskningsprojekt

Kontakt

Svenskt visarkiv
Expedition
visarkivet@musikverket.se

Musik- och teaterbiblioteket
Låneexpedition och fjärrlån
exp@musikverket.se

Orkester- och blåsmusiksamlingen
orkester@musikverket.se

Arkiv och rariteter
specialsamlingar@musikverket.se.

Scenkonstmuseet
Information om museet
info@scenkonstmuseet.se

Föremål, instrument och samlingarna
samlingsavdelningen@musikverket.se

Se kontaktuppgifter till alla medarbetare på Musikverket