Forskningspolicy

Statens musikverks forskningspolicy behandlar forskning vad gäller myndighetens uppdrag, inriktning och finansiering.

Forskningsverksamhet

 •  I enlighet med regeringsuppdraget skall Statens musikverk verka för ökad kunskap om teaterns, dansens och musikens kulturarv grundad på forskning och samverkan med universitet och högskolor. Detta sker genom insamling och dokumentation av dessa kulturarv, vetenskaplig bearbetning av samlingarna samt i avgränsade I uppdraget ingår också att tillgängliggöra teaterns, dansen och musikens kulturarv.
 • Forskning bedrivs i projektform vid myndighetens olika avdelningar.
 • Myndighetens forskningsprojekt bedrivs huvudsakligen genom extern finansiering.
 • Myndigheten samverkar med universitet, högskolor, andra museer och forskningsinstitutioner inom och utanför landet.
 • Myndigheten har ett internt vetenskapligt råd som består av en forskningssamordnare och representanter från avdelningarna.
 • Myndighetens forskningsprojekt diskuteras i seminarier och i myndighetens vetenskapliga råd.
 • Myndighetens vetenskapliga råd bereder enskilda projekt, utvecklar former för samverkan med universiteten (etc.) och behandlar forskningsstrategiska frågor.
 • Myndigheten tillgängliggör i olika former vetenskapliga resultat för forskarsamhället och för en bred publik.
 • Myndighetens forskning ska beakta ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Det innebär att resultatet av forskningen i tillämpliga fall ska gynna jämställdheten och den kulturella mångfalden i samhället. Valet av forskningsobjekt och projekt ska konsekvensbedömas ur mångfalds- och genusperspektiv.
 • Myndigheten följer etiska riktlinjer och god forskningssed.
 • I publikationer från projekt vid myndigheten skall tydligt anges att forskningen utförts vid Statens musikverk och aktuell/a avdelning/ar.

  Statens musikverks forskning sker inom tre huvudfält

 •  Forskning och utvecklingsarbete rörande myndighetens
 • Forskning inom myndighetens verksamhetsområde.
 • Forskning om kulturarvsinstitutioner inom musik, dans och teater; deras institutionshistoria och betydelse för samhällsutvecklingen.

Antagning av forskningsprojekt

 •  Förslag till forskningsprojekt hanteras av myndighetens forskningssamordnare i samråd med ledningsgruppen.
 • Förslag till forskningsprojekt bereds i myndighetens vetenskapliga råd och godkänns genom beslut av generaldirektören.
 • Forskningsprojekt som av externa forskare förläggs till Statens musikverk skall ha anknytning till myndighetens forskningsfält, kvalitetssäkras av myndigheten, och dess resultat skall komma myndigheten till del.
 • Forskningsprojekt vid Statens musikverk skall drivas och avslutas i myndighetens

Kvalitetssäkring av forskningsverksamheten

 • Kvalitetsbedömning av projekten görs före godkännande och därefter kontinuerligt under arbetets gång.
 • Referensgrupper och/eller sakkunniga utses före publicering av forskningsresultat.
 • En redaktionsgrupp vid myndigheten organiserar, utvecklar och kvalitetssäkrar myndighetens vetenskapliga utgivning genom peer review, seminarier och externa sakkunniga.
 • Andelen kvinnor och män i forskningsprojekten redovisas i myndighetens årsredovisning.