Forskningspolicy

Statens musikverks forskningspolicy behandlar forskning vad gäller myndighetens uppdrag, inriktning och finansiering.

Musikverkets forskningsverksamhet

 • I enlighet med regeringsuppdraget skall Statens musikverk bygga upp kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv. Detta sker genom dokumentation och vetenskaplig bearbetning av samlingarna samt i avgränsade forskningsprojekt.
 • Forskning bedrivs i projektform vid myndighetens olika avdelningar.
 • Myndighetens forskningsprojekt bedrivs huvudsakligen genom extern finansiering.
 • Myndigheten har ett internt forskningsråd som består av en forskningssamordnare och representanter från avdelningarna
 • Myndighetens forskningsprojekt diskuteras i seminarier och i myndighetens forskningsråd.
 • Myndigheten samverkar med universitet, högskolor, andra museer och forskningsinstitutioner inom och utanför landet.
 • Myndigheten tillgängliggör i olika former vetenskapliga resultat för forskarsamhället och för en bred publik.
 • Myndighetens forskning ska ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv – det innebär att resultatet av forskningen i tillämpliga fall ska gynna jämställdheten och den kulturella mångfalden i samhället. Valet av forskningsobjekt och projekt ska konsekvensbedömas ur mångfalds- och genusperspektiv.
 • Myndigheten följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer.
 • I publikationer från projekt vid myndigheten skall tydligt anges att forskningen utförts vid Statens musikverk och aktuell/a avdelning/ar.

Forskning inom tre huvudfält

 • Forskning och utvecklingsarbete rörande myndighetens samlingar.
 • Forskning inom myndighetens verksamhetsområde.
 • Forskning om kulturarvsinstitutioner inom musik, dans och teater; deras institutionshistoria och betydelse för samhällsutvecklingen.

Antagning av forskningsprojekt

 • Förslag till forskningsprojekt hanteras av myndighetens forskningssamordnare i samråd med ledningsgruppen.
 • Förslag till forskningsprojekt bereds i myndighetens forskningsråd och godkänns genom beslut av generaldirektören.
 • Forskningsprojekt som av externa forskare förläggs till Statens musikverk skall ha anknytning till myndighetens forskningsfält, kvalitetssäkras av myndigheten, och dess resultat skall komma myndigheten till del.
 • Forskningsprojekt vid Statens musikverk skall drivas och avslutas i myndighetens regi.

Kvalitetssäkring av forskningsverksamheten

 • Kvalitetsbedömning av projekten görs före godkännande och därefter kontinuerligt under arbetets gång.
 • Myndighetens forskningsråd bereder enskilda projekt, utvecklar former för samverkan med universiteten och behandlar forskningsstrategiska frågor.
 • Referensgrupper och/eller sakkunniga utses före publicering av forskningsresultat.
 • En redaktionsgrupp vid myndigheten organiserar, utvecklar och kvalitetssäkrar myndighetens utgivning.
 • Andelen kvinnor och män i forskningsprojekten redovisas i myndighetens verksamhetsberättelse.

Musikverkets forskningspolicy är fastlagen den 10 januari 2018.