Madeleine Modin

Fil. dr. Madeleine Modin är forskningsarkivarie med inriktning mot svensk vokal och instrumental folkmusik.

I sin forskning har Madeleine Modin intresserat sig för frågor kring privat och institutionellt samlande, museers praktik, kulturarv, revivals, historiska musikinstrument och folkliga koraler inom de huvudsakliga forskningsfälten musiketnologi, organologi och musikhistorisk forskning.

Kandidat- och masteruppsatserna handlade om folkliga koraler på olika sätt.

Madeleine Modin disputerade 2018 på avhandlingen Museala och musikaliska föreställningar om historiska musikinstrument. Musikhistoriska museet 1899–1918 i musikvetenskap vid Stockholms universitet. I studien undersöks Scenkonstmuseets tidigaste historia liksom de första ansatserna i Sverige till det som senare kom att bli den så kallade tidigmusikrörelsen med spel på historiska instrument. Under en period ingick studien i Musikverkets forskningsprojekt Mixa eller Maxa: Om kulturarv, identitet och folkbildning2011–2014.

Under 2020-21 deltog hon i forskningsprojektet Kreativa förflyttningar med en studie om Vispråmen Storken, vilket redovisas med ett kapitel i en kommande antologi.

Sedan januari 2021 har hon tilldelats medel från Riksantikvarieämbetet för det treåriga forskningsprojektet Immateriellt instrumentbygge som folkmusikalisk materialisering vars syfte är att undersöka nutida instrumentbygge av folkmusikinstrument i Sverige som ett område där förhandlingar kring historisk autenticitet och produktutveckling för en levande tradition pågår. I detta spänningsfält finns en intressant dynamik och synen på instrumentbyggande som ett immateriellt kulturarv spelar här en viktig roll. 

Hon undervisar i musikvetenskap vid Stockholms universitet som gästlärare och

är aktiv i ett flertal nationella och internationella nätverk, som till exempel CIMCIM (ICOM:s kommitté för musik- och instrumentmuseum) och är sekreterare i svenska avdelningen av ICTM (International Council for Traditional Music), liksom styrelsemedlem i Svenska samfundet för musikforskning.

Hon är huvudredaktör för den vetenskapliga tidskriften Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift.