Musik i andra arkiv

År 2002 gjorde biblioteket en inventering av musikmaterial som finns i andra arkiv i Sverige och några andra länder. Beståndsöversikten är sammanställd av Inger Enqvist. Uppdateringar publiceras vartannat år i bibliotekets bulletin Dokumenterat.

Inventering av musikmaterial på andra institutioner

1965 började dåvarande Svenskt musikhistoriskt arkiv (SMA) att samla in och tillgängliggöra information om arkivmaterial med musikanknytning. Insamlingen har huvudsakligen skett genom enkäter till landets bibliotek, arkiv och museer om nyinkommet musikhistoriskt källmaterial, men också genom inventeringsresor. All information har samlats i ett arkivregister och översikter har även publicerats i SMA bulletinen. Insamlingsarbete pågår fortfarande och sköts numera av Arkiv- raritets- och dokumentationsavdelningen vid Musik- och teaterbiblioteket som publicerar översikter i Dokumenterat.

Föreliggande publikation är en sammanfattning av den information över olika institutioners bestånd som samlats in under åren 1965–2000. Den ger en överblick över musikarkiv, samlingar och andra typer av källmaterial på musikområdet, men gör inga anspråk på att vara heltäckande. Institutioner med stora musiksamlingar har enbart fått övergripande beskrivningar. Tyngdpunkten ligger på institutioner där det är mindre självklart att musikbestånd finns och där forskaren kan behöva hjälp för att finna fram till materialet. Den är uppställd alfabetiskt efter ort, därnäst efter institution och arkivbildare.

Det är vår förhoppning att denna omfattande beståndsöversikt skall vara ett användbart hjälpmedel för sökandet av musikhistoriskt källmaterial. För ytterligare information rörande musikhistoriskt källmaterial kontakta arkiv- raritets- och dokumentationsavdelningen.

Översikt