Utländska institutioner

År 2002 gjorde biblioteket en inventering av musikmaterial som finns i andra arkiv i Sverige och några andra länder. Beståndsöversikten är sammanställd av Inger Enqvist. Uppdateringar publiceras vartannat år i bibliotekets bulletin Dokumenterat.

Danmark

Köpenhamn. Det Kongelige Bibliotek

Biblioteket har en omfattande musikaliesamling bestående av både tryckta och otryckta noter från åtskilliga århundraden, däribland finns en del från svenska tonsättare eller med anknytning till Sverige. Likaså finns en stor samling musiklitteratur, arkivalier och bildmaterial, där vissa delar relaterar till Sverige. Materialet kan sökas via bibliotekets hemsida, databasen REX, där det är möjligt att söka på olika typer av dokument.

Bland samlingarna kan man särskilt nämna förlagsarkivet från Wilhelm Hansen, som innehåller korrespondens med många svenska tonsättare, speciellt från årtiondena omkring 1900. Det omfattande arkivet är dock ännu inte färdigregistrerat. Musikalierna har preliminärt förtecknats och i arkivet ingår åtskilliga verk i autograf av svenska kompositörer:

Anders Eriksson, Josef Eriksson, Gösta Geijer, Prins Gustaf, Björn Halldén, Frithiof Hertzman, Josef Jonsson, Jacob Axel Josephsson, Armas Järnefelt, Edvin Kallstenius, August Körling, Lars-Erik Larsson, Oskar Lindberg, Otto Lindblad, Albert Löfgren, Henning Mankell, H.M. Melchers, Carl Göran Nyblom, Gösta Nystroem, Daniel Olson, Otto Olsson, J. Otto, Moses Pergament, Ture Rangström, Hilding Rosenberg, Albert Rubenson, Emil Sjögren, August Söderman.

Av Anne Ørbœk Jensen

Köpenhamn. Musikhistorisk Museum & Carl Claudius' Samling

Samlingarna i museets bibliotek och arkiv omfattar böcker, småtryck, tidskrifteroch tidningsklipp från 1900-talet; de sistnämnda är alfabetiskt ordnade på person. Vidare finns musikalier i tryck och handskrift (både autografer och avskrifter). De äldre trycken är separat förtecknade för RISM-projektet. I bildsamlingen ingår porträtt av kompositörer, musiker och sångare. I arkivmaterialet ingår personarkiv, släktarkiv, institutions- och ensemblearkiv. De materialtyper som förekommer är brev, memoarer, beskrivningar av olika slag, räkenskaper, stadgar, repertoarförteckningar, program, uppmätningsritningar, avskrifter samt enstaka gånger fotografier eller teckningar. Häribland finns svenska musikpersonligheter representerade. Som exempel kan nämnas brev från Preben Nodermann och Wilhelm Stenhammar.

Finland

Helsingfors. Universitetsbiblioteket

Handskriftssamlingen omfattar närmare 3.000 hyllmeter. Ca 500 personarkiv härrör från personer med anknytning till universitetet samt därutöver författare, konstnärer, redaktörer och ett antal tonsättare. I arkiven finns deras manuskript, brev, dagböcker och andra dokument. Olika organisationers arkiv hör också till samlingen.

Bland personarkiven i handskriftssamlingen ingår verk av svenska tonsättare:

Berwald, Franz
Komposition i handskrift från 1860-talet.

Dannström, Isidor 
Komposition i handskrift.

AB Fazers musikhandel 
300 tonsättares verk i autograf, mest finländska tonsättares material. I arkivet ingår också verk av: Laci Boldeman, Armas Järnefelt, Adolf Fredrik Lindblad ("Molnets broder"), Otto Olsson, Moses Pergament ("Chanson triste", 1915)

Grahnqvist, Joh.
Den svenska koralboken 1848, handskrift.

Hedwall, Lennart
Kopia av komposition i handskrift 1977.

Järnefelt, Armas
Kompositioner i handskrift, 12 pärmar. Vissa av verken ingår i TEOSTOs arkiv, Fazers musikhandels arkiv, Kalevalaföreningens arkiv och Muntra Musikanters arkiv.

Karkoff, Maurice
Kopia av komposition i handskrift till text av Gunnar Björling.

Sällskapet Muntra musikanter, Helsingfors
Kompositioner i handskrift av bl.a. Armas Järnefelt.

Musikaliska sällskapet i Åbo
Instrument- och notförteckningar, program, stadgar, protokoll, räkenskaper, tal. 1790–1871.

Topelius, Zacharias (1818–1898)
I arkivet ingår manuskript, operalibretti, föredrag, korrespondens m.m. 8,6 hyllmeter. Bland korrespondensen ingår svenska brevskrivare: Gustaf Wilhelm Hägg, Johan Leonard Höijer, Jacob Axel Josephson.

Widéen, Ivar
Kompositionsskiss "Mannerheim".

Åbo. Sibeliusmuseum

Aminoff, G. F.
Handskriven notbok.

Andersson, Otto
Samling innehållande notmanuskript, tidningsklipp, litteratur, material rörande Sibelius samt instrument.

Armfeldt
Handskriven notbok vilken tillhört grevinnan Armfeldt.

Carlson, Bengt
Brev från svenska avsändare, bl.a. Hugo Alfvén, Oscar Lindberg och Hilding Rosenberg.

Eeg-Olofsson, Karin
Brev till Martha Wasastjerna, 1958.

Elg, Åke
Brevväxling mellan Åke Elg och Ludvig Fabritius, 1920-talet.

Falkman, Hanna
Handskrivet nothäfte, 1850-tal, musik för sång och klaver.

Franzén-Cederhvarfs samling
Handskriven notbok från 1800-talets första hälft innehållande huvudsakligen klavermusik, märkt H R F Franzén.

Frey, Richard 
Verk i handskrift, 1919.

Gerda Frietschs samling
Ett antal svenska sånger till ackompanjemang av klaver eller gitarr, handskrift.

Hallström, Ivar
Samling av femtio sånger... Autograf.

Maria von Hellens samling 
Tre handskrivna notböcker sångböcker, 1838.

Hägg, Gustaf Wilhelm
Sorgetoner vid Viktor Rydbergs bår.

Impivaaras samling
Verk av Bernhard Crusell i handskrift. Sånger för kör, avskrifter.

Jacobsson, John
Kjerlighedsvise 1900.

Kropp, G. J. W.
Handskriven visbok 1847.

Kyrkomusikinstitutet i Åbo
Handlingar rörande kyrkomusikinstitutet.

Lindblad, Adolf Fredrik
Verk i avskrift.

Låstboms samling
Omfattande musikaliesamling, huvudsakligen innehållande avskrifter. Bl.a. förekommer verk av svenska kompositörer, nedtecknade under senare hälften av 1800-talet.

Lönnquist, L. 
Handskriven notbok innehållande huvudsakligen lutmusik.

Hanna Mannströms samling 
Handskrivna sånger av bl.a. Brendler och Du Puy.

Monnbergs samling
Svensk Quadrille (flera), Wiolino et Clarinetto, handskrift.

Svenska äldre visor; stämmor av olika slag, ofta fragmentariska. Handskrift.

Peterson-Berger, Wilhelm
Brev till och från Axel von Kothen. Kort till Anna Mannerheim 1937.

Gerda Ranckens samling
G. Möller, Liten Fågel, handskrift. Sånger vid pianoforte, sign. Sophie Åkerman, handskrift.

Sibelius, Jean
Brev till Johan Sundsten.

Snåre, Sigurd
Brev till den finländske tonsättaren Sigurd Snåre från ett tiotal svenska avsändare.

Stenbom
Handskriven notbok, ca 1800.

  1. E. Westerlunds samling
    Notböcker bl.a. Samling af Arier och Coupletter lämpade med Accompagnement för Lutha, påteckning Sophie Wacklin samt kopierat av Jac Preusmark, 1818, 1819.

Uttini, Psalmen No 118 eller Esaie Prophetenom, partitur i handskrift.

Elin och Mathilda Wredes samling
Musikhandskrifter, rysk och svensk repertoar, bl.a. Wals af Prins Oscar.

Åbo. Åbo akademis bibliotek

Andersson, Otto
Brev (56 volymer med datoriserat register), biografica, manuskript. Sammanlagt 5 hyllmeter.

Antiphonarium Tammelense
Handskriven notbok 1550.

Graduale Tammelense
Handskriven mässbok (noter) 1549.

Liber ecclesiae Tammelensis
Handskriven mässbok 1596.

Åbo. Åbo landsarkiv

Åbo domkyrkas föreståndares arkiv
Handlingar från 1700-talet rörande Åbo domkyrkas orgel, bl.a. kontrakt med Johan Cahman.

Frankrike

Paris. Bibliothèque du conservatoire

Byström, Oscar
Symfoni i d-moll, autograf.

Norge

Bergen. Bergen offentlige bibliotek

Grieg, Edvard
Brevsamling där svenska musikbrev ingår. Bl.a. märks Andreas Hallén, Ivar Hallström, Henri Marteau, Ludvig Norman, Emil Sjögren, Wilhelm Stenhammar, August Söderman.

Bergen. Universitetsbiblioteket i Bergen

Bildsamlingar där det finns några svenska porträtt, bl.a. förekommer Christina Nilsson.

Oslo. Nasjonalbiblioteket. Norsk musikksamling

Bergh, Sverre
Brev från Lennart Hedwall, Carl Rune Larsson och Allan Pettersson.

Dietrichson, Lorentz (1834–1917)
Brev från J.A. Josephson.

Hallström, Ivar
Brev till Joh. D. Behrens, Abraham Hirsch, Halfdan Kjerulf. Arrangemang av hyllningskör i Vikingarna, okänd handskrift.

Höijer, Johan Leonard
Korrespondens med Ludvig Mathias Lindeman.

Jacobsson, John
Brev till Georg Christian Gibbern och till Carl Warmuth.

Josephson, Jacob Axel
Brev till Lorentz Dietrichson, L. M. Lindeman, Carl Warmuth. Brev från L. M. Lindeman.

Lind, Jenny
Brev till Mr. Blunt.

Lindeman, Ludvig M.
Brev till och från J. A. Josephson. Brev till C. E. Södling. Brevväxling med Johan Leonard Höijer.

Nystroem, Gösta
6 pièces pour piano, handskrift.

Oselio, Gina
Brev från svenska avsändare, bl.a. Elfrida Andrée, Fredrika Stenhammar, Frans Westermark och Maggie Westermark.

Rangström, Ture
Hymne, autograf.

Söderman, August
3 marscher till Shakespeares sorgespel Richard III. (Instrumenterat för orkester av Johan Halvorsen?) Stämmor i handskrift.

Vogler, Georg Joseph
Avskrift av äldre koralbok med koralförspel av Vogler, 1800-talets förra hälft.

Topelius, Zacharias (1818–1898)
Brev från Johan Leonard Höijer.

Warmuth, Carl 
Brev från Jacob Axel Josephson.

Trondheim. Ringve museum

Lind, Jenny
Brev till Mr. Blunt.

Övrigt
Musikaliesamling med verk för militärmusikkår bl.a. av svenska tonsättare från sekelskiftet.

En mängd fotografier av svenska musiker och tonsättare, vissa signerade.

Tyskland

Berlin. Staatsbibliothek zu Berlin

Kraus, Joseph Martin
Biografiska notiser om Joseph Martin Kraus skrivna av hans släktingar.

Buchen. Bezirksmuseum

Kraus, Joseph Martin
Brev från J.M. Kraus till olika släktingar, 96 st. Porträtt, föremål. Samlingar rörande Kraus, inspelningar, noter, litteratur m.m.

München. Bayerische Staatsbibliothek

Marteau, Henri
Musikalier i tryck och handskrift med verk av bl.a. Hugo Alfvén, Kurt Atterberg, Tor Aulin, Franz Berwald, Andreas Hallén, Ruben Liljefors, Henri Marteau, Wilhelm Peterson-Berger, Wilhelm Stenhammar och Sara Wennerberg-Reuter.

USA

Chicago, Ill. Chicago Public Library. Harold Washington Library

The Jussi Björling Audio Archives
Stor samling fonogram.

Minneapolis, Minn. The Amercian Swedish Institute

Andliga sångböcker, svenska kyrkans psalmböcker (upplagor tryckta i Sverige och USA), musikalier, allmänna sångböcker.

Österrike

Wien. Österreichische Nationalbibliothek. Musiksammlung

Berwald, Franz
Oeuvre 2, Premier Concerto pour le Violon, autograf.