Stockholm: Riksarkivet

År 2002 gjorde biblioteket en inventering av musikmaterial som finns i andra arkiv i Sverige och några andra länder. Beståndsöversikten är sammanställd av Inger Enqvist. Uppdateringar publiceras vartannat år i bibliotekets bulletin Dokumenterat.

Riksarkivet har rika samlingar. Här finns många musikarkiv, både s.k. enskilda arkiv och arkiv efter musikverksamheter i offentlig regi. Dessutom ingår uppgifter av betydelse för forskningen på musikområdet även i andra arkiv som inte primärt har med musik att göra. Denna lista är inte heltäckande. Framför allt vad avser de icke musikaliskt verksamma arkivbildarna får listan ses som ett axplock där bara vissa handlingar har kunnat lyftas fram.

Aavik, Juhan
Tonsättarens kvarlåtenskap. Handlingar 1941–1975, 46 volymer.

Allmänna verks och direktioners skrivelser till Kungl. Maj:t
Häri ingår skrivelser till Kungl Maj:t i ärenden rörande musik från: Riksmarskalken, Direktionen över Kungl. Maj:ts hovkapell och spektakler, Hovkanslern, Överintendenten, Musikaliska akademien, Kungliga teaterns pensionsinrättning.

Andersson, Ingvar (1899–1974)
Historiker, riksarkivarie. I arkivet ingår arbetsmaterial, korrespondens och manuskript rörande Franz Berwald.

Otto Anderssons pianofabrik
Handlingar, 1 volym.

Anglica
Häri ingår bl.a. brev till Carl Magnus Wasenberg från Johan Helmich Roman 1743.

Artiststiftelsen FUNK
Grundad 1945 med syfte att förvalta medel för att åt behövande, främst musiker och kompositörer eller textförfattare, bereda bostad i hus som stiftelsen förvärvade. Stiftelsens föregångare var Föreningen Utövande Nordiska Konstnärer FUNK gr. 1931. Arkivet innehåller främst protokoll och räkenskaper.

Atmer, Gunnar
Diktmanuskript från August Bournonville 1844–1851.

Bergshammarsamlingen
Häri ingår bl.a. franska "verser" huvudsakligen sångtexter med enstaka instuckna notrader. "Choix de Chansons sur les Affaires du tems depuis 1714 jusqu'a present 1739" är ett 15-sidigt häfte utan underlagd text. Vidare ingår en duett "Dieu des Raisins dont l'extreme puissance..." 1724.

Börstorpsarkivet
I arkivet ingår musikbrev från senare hälften av 1700-talet:

Brev till Fredrik Sparre från Patrick Alströmer, Anselm J. Baptiste, Carl Michael Bellman, sångläraren de Chatillon, Henrik Foughts änka , Christina Mörner af Morlanda g. Cederström, Francesco Antonio Uttini, Christian Bogislaus Zibet.

Brev till Carl Sparre från Abraham Hülphers, klockare Jonas Leufqvist, klockare Jakob Malinsky, Christian Bogislaus Zibet.

Clanman-Nömtak, Hella (1901–1978)
Operasångerskan Hella Clanman-Nömtaks arkiv, 1 volym.

Cnattingius, Hans
I arkivet ingår handlingar efter Thor Cnattingius (1880–1929): Tonsättningar av hans egna dikter samt brev från Yrjö Kilpinen och Hakon Børresen.

De la Gardie, Magnus Gabriel
I arkivet ingår musikbrev från 1600-talet. Brev från:

Johan Heinrich Adler, Georg Huctsh Basista, Nicolaus Beck, Diedrich Becker, Robert Cassij, Johan Sigismund Dieterich, Andreas Düben d.y., Hans Franck, Paul Galle, Haken Geriche, Hans von Glahn, Olof Helsing, Hans Georg Hertel, Carl Hintz, Christian Jordan, Hieronymus Kop, Johan Abraham Köhler, Marais, Hans Meijer, Christoffer Möllendorff, Girge Nevelan, Ludvig Nordtman, Paul Prevost, Jochim Rahdge, Andreas Rhodjin, trumpetare Johan Roman, Jakob Roos, Georg Schell, Fredrik Scherles änka, Andreas Schultz, Henrik Wagner, Wilhelm Waldau, Harald Vallerius, Daniel Weixler, Pierre Verdier, Johan Fredrik Werner, Valentin Weschau, Wolff Wohlfart, Johan Christoffer Wolff, Alexander Voullow och Hartwig Ziesich.

Ecklesiastikdepartementet
Häri bl a: Handlingar rörande anordnande av ett lotteri för att skapa en hall, Sveahallen, bl.a. avsedd för musik; konseljakt 1908. Kungl Maj:ts förnyande av stadgar för Musikaliska akademien enl. statsrådsprotokoll 1863 11/9; innehåller även ansökningar samt överklaganden från kompositörer m.m.

Eder
Häri ingår en ed från år 1621, skriven på tyska och undertecknad av 16 till Sverige inkallade musiker.

Edwall, Nils
Familjearkiv med material efter Martin Öhman och Isobel Ghasal, 6 hyllmeter.

Ekebladska samlingen
Brev från Giuseppe Tartini till kanslipresidenten Clas Ekeblad d.y.

Ericsbergsarkivet
Tabulaturbok för gitarr ca 1700. Porträtt av Patrick Alströmer och Adolf Fredrik Barnekow.

Divertimento av Joseph Haydn, partitur i autograf.

Brevsamling med många brev från musikaliskt verksamma personer, bl.a.:

Fritz Ahlgrensson, Knut Almlöf, Oscar Arpi, Ludwig van Beethoven, C.M. Bellman, Hector Berlioz, Johan Fredrik Berwald, Johan van Boom, Edvard Brendler, Thomas Byström, Bernhard Crusell, Edouard Du Puy, Carl Gustaf von Düben, Anders von Düben, Per Frigel, Charles Gounod, Joseph Haydn, Abraham Hülphers, J.A. Josefsson, Joseph Martin Kraus, Jenny Lind, Adolf Fredrik Lindblad, Franz Liszt, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Giacomo Meyerbeer, Christina Nilsson, Conrad Nordqvist, Emil Norlander, Ludvig Norman, Elisabeth Olin, Albert Ranft, Giuseppe Siboni, Ludwig Spohr, Carl Stenborg, Peter Mikael Sällström, Francesco Antonio Uttini, Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Henri Vieuxtemps, Georg Joseph Vogler, Olof Åhlström.

Wallenska vissamlingen ingår i Ericsbergsarkivets manuskript- och avskriftssamling där den utgör volym 53–59. Mikrofilm finns vid Svenskt visarkiv.

Arkivet är en deposition i Riksarkivet.

Familjeföreningen Concordia Catholica
Förening för medlemmar av den romersk-katolska församlingen i Stockholm syftande till sällskapsliv, föreställningar, musik, utflykter m.m. Handlingar 1895–1996, 1 hyllmeter.

Frälsningsarméns högkvarter
I arkivet ingår sånger för mindre ensembler och för kör; även gramofonskivor med egna sånger.

Förbundet Intim musik med föregångare
1905 stiftades Folkkonsertförbundet. 1941 antog man namnet Förbundet Intim musik. Uppgiften var att anordna kammarmusikaliska konserter. 1970 upplöstes förbundet och verksamheten införlivades i Konsertföreningen i Stockholm. Handlingar 1906–1979, 36 volymer.

Arkivet innehåller: Protokoll, verksamhetsberättelser, abonnemangsböcker, korrespondens, kontrakt med artister, program, räkenskaper, tidningsklipp.

Ingår i arkivet Konsertföreningen i Stockholm.

Föreningen Musikcentrum
Föreningen bildad 1970 ur Svenska Tonkonstnärsförbundet. Handlingar 1970–1983, 2 hyllmeter.

Föreningen Sveriges kammarmusiker
Handlingar 1958–1973, 1 volym.

Germanica 1354
Tryckt blad utgörande omslag till Germanica 1354 innehållande fem stämmor till Philippus de Monte, Missa Benedicta vj. vocum.

Gottfrid Boon-sällskapet
Handlingar 1968–1973.

Hartmansdorff
Brev från Otto Goldschmidt till Hartmansdorff.

Hjorth, Gunnar (f. 1907)
Kyrkomusiker Gunnar Hjorths korrespondens.

Hjörne, Harry
Brev från Karl Gerhard, Ernst Rolf, Alice Babs och Evert Taube.

August Hoffmans pianofabrik
Handlingar, 1,3 hyllmeter.

Holm, Carl (1895–1974)
I folkskoleinspektör Carl Holms arkiv ingår handlingar rörande Albert Wiberg samt handlingar om Stockholms musikgymnasium och musikklasser.

Hovförvaltningen
Häri bl.a. en volym handlingar rörande Kungl. teatrarnas pensionsförhållanden 1864–1866.

Hultman, Alfred
Egna verk i autograf. Ingår i Svenska missionsförbundets arkiv.

Högsta domstolen
Handlingar i mål 1923 rörande Hugo Alfvéns Bergakungen. Gäller John Bauers upphovsrätt till librettot.

Hökerberg, Eva och Folke
Ingår i Sveriges pressarkiv. Häri tre brev av Martin Koch. Manuskript och brev från Alice Tegnér till Selma Lagerlöf.

Internationella Heinrich Schütz-sällskapets svenska sektion
Handlingar 1954–1985, 1 hyllmeter.

Judiska församlingens i Stockholm arkiv
I arkivet ingår 1 hyllmeter musikalier, bl.a. kompositioner efter synagogans organist Erik Åkerberg.

Kammararkivet
Ett synnerligen omfattande material rörande rikets centrala finansförvaltning. Häri ingår bl.a. räkenskaper för hovet med uppgifter om musiker under15-, 16- och 1700-talen.

Kassmanska samlingen
Häri kadriljen som spelades vid mordet på Gustaf III, avskrift från 1852. Fem kompositioner av J.H. Roman.

Katolska biskopsämbetets arkiv
Joseph Müllers samling rörande drottning Josefina innehåller bl.a.:

Hymn den 14 mars 1849, drottningens födelsedag, ord av C och musik av G.

Die Glocken, tr. 1862, med text av drottning Josefina och musik av prinsesan Eugénie.

Kommerskollegium, kammarkontoret
Årsberättelser rörande utrikeshandeln innehållande uppgifter om in- och utskeppade varor, bl.a. instrument, strängar och musikalier, 1700-talet.

Konsertbyråutredningen
Handlingar från utredningen nr 2548 år 1962.

Konsertföreningen i Stockholm
Konsertföreningen grundades 1902. Sammanslogs 1976 med Stiftelsen Stockholms konserthus till Stockholms konserthusstiftelse. Arkivet omfattar handlingar 1902–1985, 35 hyllmeter.

I arkivet ingår: Protokoll, styrelse- och revisionsberättelser, remissvar och utredningar. Abonnemangsförteckningar och tjänstgöringslistor. Skriftväxling med myndigheter, korrespondens med bl.a. artister, kontrakt med medverkande. Enskilda funktionärers papper. Handlingar rörande provspelningar, programfrågor, turnéer, samarbetet med Skansen och med Sveriges radio. Räkenskaper bl.a. gällande löner och fonder. Program. Handlingar rörande Stockholms festspel och Berwald-Stiftelsen.

Konsertföreningens i Stockholm pensionsanstalt
Grundad 1932, upplöst 1960. Handlingar 1930–1976, 41 volymer.

Konsertföreningens orkesters förening
Förening för att tillvarata orkestermedlemmarnas ekonomiska och ideella intressen; ger information om orkesterns arbete sedd från musikernas synpunkt. Handlingar 1920–1958, 26 volymer.

Koralbokskommittén
1933 års koralbokskommittés handlingar, nr 859.

Kungl. arkiv
Drottning Christinas hovavlöningsstat: Uppgifter om musiker, 1650.

Kungl. hofkapellets pensionsinrättning med föregångaren Kongl. hofkapellets enke- och pupillkassa
Till 1867 benämnd Kongl. hofcapellets pensions cassa. Handlingar 1794–1938, ca 480 volymer.

Kungl. läroverkssöverstyrelsen
Årsberättelser som bl.a. innehåller uppgifter om musikundervisning.

Kungl. Maj:t
Skrivelser angående Johann Christian Friedrich Haeffner 1795–1834.

Skrivelser från direktionen över Kungl Maj:ts hovkapell och spektakler 1773–1840, volym 61–64.

Kungl. teaterns ekonomi
Handlingar efter utredningen 1923.

Kungl. teaterns lotterimedelsbidrag
Handlingar i samband med utredningen 1948.

Kungl. teatrarnes pensionsinrättning
Tidigare benämnd Kongl Theaterns Pensions Cassa, Kongl. Theaterns Pensions Inrättning. Handlingar 1789–1946, 448 volymer.

Kungl. theaterns arbetares pensionskassa
Tidigare benämnd Kongl. Theaterns Machineri Arbetares sjuk- och Begrafnings Cassa, Kongl. Theaterns Arbetares och Betjentes sjuk- och Begrafnings Cassa. Handlingar 1823–1944.

Kyrkomusikersakkunninga
Handlingar efter 1953 års kyrkomusikersakkunniga, nr 1410.

Kyrkomusikerutredning
Handlingar efter 1942 års kyrkomusikerutredning, nr 1170.

Körsam
Handlingar, 1 volym.

Lagerheim, Alfred (1843–1924)
Brev från Otto Goldschmidt.

Laurentius Petri Sällskapet för svenskt gudstjänstliv
Handlingar 1942–1985.

Levertin, Esther
Personarkiv efter sångerskan, pedagogen och operarecensenten i Dresden Esther Levertin innehållande personliga handlingar, manuskript till recensioner, brev, teaterhistoriska handlingar och program, fotografier bl.a. dedicerade skådespelarporträtt.

Liturgisk-musikaliska kommittén
Handlingar efter liturgisk–musikaliska kommittén 1941.

Lundholms pianomagasin
Gr. 1870. Handlingar, ca 1,5 hyllmeter.

Lyriska teatern i Göteborg
Kommittéarkiv Lyriska teatern i Göteborg 1937, nr 550.

Oscar Lövgrens hymnologiska arkiv
Handlingar, 35 hyllmeter. Bl.a. ingår tryckta musikalier; förtecknade.

Medinš , Janis
Handlingar samt notmanuskript.

Metodistkyrkans sångarförbund
Handlingar ingår som ett delarkiv i arkivet Metodistkyrkan i Sverige.

Militär musikpersonal, Musikpersonal i kulturlivets tjänst
Kommittéarkiv 1927, nr 2034.

Militärmusikutredningskommitté
Kommittéarkiv 1943 nr 779.

Musikaliska konstföreningen
Handlingar 1858–1989, 36 volymer. Föreningens egna musikalieutgåvor. Vidare musikalier i handskrift av H. Alexandersson, K. Atterberg, B. Beckman, K.-B. Blomdahl, L. Bratt, G. Bucht, S. Båveudde, G. Carlid, J. Fernström, G. de Frumerie, H. Fryklöf, J.C.F. Haeffner, A. Hallén, H. Hallnäs, R. Henneberg, S.-E. Johanson, M.S. Josephson, E. Kallstenius, G. Kallstenius, E. von Koch, L.-E. Larsson, J. Lindegren, L. Lundberg, L.A. Lundh, I. Milveden, G. Nordqvist, L. Norman, M. Pergament, S. Rybrant, E. Sjögren, Y. Sköld, W. Stenhammar, E. Åkerberg.

Musikkommitté
Handlingar efter 1968 års musikkommitté, nr 2432.

Musikledarutredningen
Kommittéarkiv 1960, nr 1857.

Musiklärarnas riksförening
Gr.1903 som Svenska musiklärarsällskapet. Handlingar 1906–1990, 37 volymer.

Musikutredning
Handlingar efter 1947 års musikutredning, nr 1384.

Musikutredningskommitté
Handlingar efter 1965 års musikutredningskommitté, nr 2214.

Nordenfelt, Dagmar
Första delen av Dagmar Nordenfelts arkiv. (Handlingar även i Bernadotteska arkivet.)

Nya Edsbergsarkivet
För kulturhistorisk forskning värdefulla brev, inalles drygt 6.000, brevskrivarregister finns.

Nyström, Erik (1842–1907)
Manus till sångbok, ingår i Svenska missionsförbundets Sångbokskommittés arkiv. Mer material rörande sångboken inkom med Svenska missionsförbundets tilläggsleverans 1993.

Näs Silverstolpeska gårdsarkivet
Häri ingår en musikaliesamling omfattande 4 hyllmeter, förteckning i tidskriften Fontes artis musicae volym 29:3, 1982. De äldre musikalierna även katalogiserade för RISM. En annan del av denna musikaliesamling återfinns i Uppsala universitetsbibliotek. (Musikalier katalogiserade för RISM sökbara via katalog i Statens musikbibliotek.)

AB J. Ludv. Ohlsons pianomagasin
Johan Ludvig Ohlson (1838–1891) var biträde i I. Dannströms instrumenthandel och senare innehavare därav. Endast arkivfragment bevarat, sammanträdeshandlingar 1928.

Operahusutredningen
Handlingar efter operahusutredningen 1960, nr 2270.

Operautredningen
Handlingar efter operautredningen 1972, nr 2618.

Organisationskommittén för regionmusiken
Handlingar 1968–1973, 66 volymer.

Organisationsnämnden för militärmusiken
Handlingar efter organisationsnämnden 1956.

Organistgruppen 65
Handlingar 1965, 1 volym.

Petersen, Gunnar (1885–1936)
Uppsatser, sånger, egna verk, originalmanuskript, klipp m.m. Ingår i Svenska missionsförbundets arkiv.

Psalmbok
Ett flertal utredningar: 1908 nr 469, 1913, 1915 nr 471 (Psalmboksnämnden), 1919 nr 472, 1933 nr 460 (Psalmbokssakkunnig J. A. Eklund), 1934 nr 461 (Psalmbokssakkunniga), 1936 nr 589 (överarbetning av förslag till redigering), 1935 nr 579 (Psalmbokssakkunniga),

Riksdagen
Handels- och manufakturdeputationen: Angående orgelbyggaren Nils Söderströms ansökan om lån, 1769. Om sekreteraren Henrik Fougts stilgjuteri samt not- och boktryckeriinrättning, 1770.

Rikets ständers protokoll: Anslagsärenden rörande Kungliga teatern och Musikaliska akademien. Pensionsärenden rörande enskilda musiker. Ärenden rörande kyrkomusik, lärarlöner, klockares skyldigheter m.m. 1823–1899.

Riksförbundet Svensk kyrkomusik
Handlingar 1972–1982, 1,5 hyllmeter.

Riksförbundet Sveriges kammarmusikarrangörer
Handlingar 1982–1983, 1 volym.

Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet
Brev från Christina Nilsson.

Riksregistraturet
Skrivelse 1554 till utvald konung Erik och hertig Johan angående de spelmän som skickats till Gripsholm. Utländska skådespelare som uppvaktat Karl X Gustav vid hans förmälningshögtid får tillstånd att ge föreställningar i huvudstaden, 1654.

Sakkunniga
Ett flertal statliga kommittéarkiv för följande frågor:

Kommitterade till psalmbokens överseende 1763, nr 829

Kommitterade ang. besparingar vid operan eller dess indragning 1805, nr 769 Psalmbokskommitté 1811, nr 835

Kommitterade för granskning av Kungl. teaterns räkenskaper 1812, nr 770

Kommitterade ang. reglemente för K. M:ts hovkapell och spektakler 1829, nr 771

Kommitté ang. Kungl. teaterns organisation 1844, nr 772

Förslag till ny koralbok 1936 nr 620

Förslag till ändringar i kyrkohandboken 1953, nr 1441

Aternativ aftonsångsritual 1953, nr 1441

Bihang till kyrkohandboken 1954, nr 1439

Översyn av förslag till alternativ aftonsångsritual 1958, nr 2279

Översyn av förslag till bihang till kyrkohandboken 1958, nr 2280

Översyn av kyrkomusikerstadgan 1963, nr 2260

Översyn av väckelsetidens melodier till i psalmboken upptagna sånger 1965, nr 2127

Förslag till ny finskspråkig psalmbok 1966, nr 2507

Svenskt visarkivs framtida ställning 1967, nr 2389

1968 års musikkommitté, nr 2432

1969 års psalmkommitté, nr 3756

Elektronmusikutredningen 1975, nr 2984

Kommittén om verksamheten vid Musikaliska akademiens bibliotek, Musikhistoriska museet och Svenskt musikhistoriskt arkiv 1979, nr 3610

Kyrkomusikerutredningen 1980, nr 3744

Organisationskommittén för Musikaliska akademiens bibliotek m.m. 1980, nr 3611

Centrala musikkommittén 1984, nr 3925;

Sjöholmsarkivet
Brev från Ludwig van Beethoven. I af Pontinska samlingen ingår ett brev från Johan Fredrik Berwald.

Skoklostersamlingens manuskript- och avskriftsamling 1 in kvarto
"Recueil de Chansons Choisies en Vaudevilles"i Frankrike, avskrivna, ofta med noter, i tidsföljd 1696–1715, med personregister.

Skrivelser till konungen
Brev 1533 från musikern Gros Hans Fideler, som anhåller att med fyra andra musikanter med "välska gigor" åter få tjäna Gustav Vasa.

Stafsundsarkivet
I manuskript- och avskriftssamlingen 19 ingår musikalier, bl.a. verk av Charles Stamitz i handskrift samt militärmusik i handskrift och stentryck.

I autografsamlingen ingår August Bournonville, Manuskript om danskonsten 1898 (i volym 5), Bernhard Crusell, Redogörelse för uppsättningen av operan Fidelio (i volym 9).

Statens försöksverksamhet med Rikskonserter
Handlingar 1962–1968, ca 40 hyllmeter. Riksarkivet förvarar även efterföljaren Rikskonserters arkiv.

Stiftelsen Stockholms konserthus med föregångaren Stockholms konserthuskommitté
I verksamheten ingick att samla in pengar samt uppföra konserthuset i Stockholm. Vidare ombesörjde man husets förvaltning samt lokaluthyrningen. 1929–1933 drev man en egen konsertbyrå. 1976 bildades Stockholms Konserthusstiftelse då Konsertföreningens i Stockholm och Stiftelsen Stockholms konserthus verksamheter slogs samman. Handlingar 1905–1975, 330 volymer. I arkivet ingår:

Protokoll, styrelse- och revisionsberättelser, uthyrningsliggare, föranstaltningslistor, resolutioner, korrespondens, Stockholms konserthus konsertbyrås handlingar, handlingar rörande konserthusets tillblivelse och invigning, räkenskaper m.m.

Stockholms blåsarsymfoniker
Handlingar 1988–1996.

Stockholms logen av TSO
Grundad 1919; en ideell sällskapsorden för i första hand konstnärer inom musik, teater, film samt senare också radio och TV. Syfte att främja kamratandan samt utöva välgörenhets- och understödsverksamhet. Handlingar 1919–1989.

Stockholms pianostämmarförening
Handlingar, 0,5 hyllmeter.

Stockholms slott
Bland handlingarna rörande bygget av Stockholms nya slott ingår även handlingar rörande Kungl. teatern 1754–1810 och andra institutioner och byggnader, 3 volymer.

Svensk musikpedagogisk union, SMPU
Gr.1953 som De svenska musikpedagogförbundens samarbetskommitté. Handlingar 1955–1987, 8 volymer.

Svenska missionsförbundet
Häri ingår personarkiv efter:

Joel Blomqvist (1840–1930) tapetserare, kolportör, sångdiktare

Nils Frykman (1842–1911) folkskollärare i Sunne, sångdiktare

Johannes Alfred Hultman

Wilhelm Sarwe (1859–1948) missionär i Ryssland, sångförfattare och kompositör.

Svenska pianofabriken
Handlingar 0,5 hyllmeter.

Svenska pianopedagogförbundet
Handlingar 1937–1990, ca 23 volymer.

Svenska samfundet för musikforskning
Handlingar 1909–1980, 2 hyllmeter.

Svenska Suzukiförbundet
Handlingar 1984–1988, 16 volymer.

Svenska sång- och talpedagogförbundet
Handlingar 1929–1979, 11 volymer.

Svenska sångarförbundets Amerikakör
Handlingar 1938, 1 volym.

Svenska tonkonstnärsförbundet
Handlingar 1947–1982, 12 volymer. Häri ingår även handlingar från interimsstyrelsen för Musikcentrum.

Svenska ungdomsringen för bygdekultur
Spelmansregister, handlingar rörande spelmansstämmor m.m. 1930–1970-tal.

Sveriges centralförening för idrottens främjande
Musik vid olympiska spelen i Stockholm 1912.

Sveriges körförbund
Handlingar 1922–1975, 71 volymer.

Sveriges orkesterföreningars riksförbund
Handlingar 1911–1985, 40 volymer. Förbundets notbibliotek donerat till Statens musikbibliotek.

Sveriges pianoförbund
F.d. Svenska pianohandlareförbundet. Handlingar 1917–1970, 1 volym. Förbundets arkiv i övrigt har förstörts; cirkulärskrivelser m.m. finns dock i arkiven efter AB Nylund & son (i Uppsala landsarkiv) samt J.P. Nyströms piano- och orgelfabrik (i Värmlandsarkiv).

Sveriges pianostämmare och teknikerförening
Handlingar 1930–1980, 1,5 hyllmeter.

Sångsällskapet De Svenske
Handlingar 1923–1961, 27 volymer.

Sällskapet Nya Idun
I arkivet ingår notböcker, sångtexter, sånger skrivna för Nya Idun m.m. Dessutom skisser till teaterkostymer. 1889–1955 spridda år.

Teater- och orkesterrådet TOR
Handlingar 1964–1970, 79 volymer. TOR var ett tillsyns- och remissorgan samt en beredande och samordnande instans på teaterns och orkesterväsendets områden. Rådet skulle vidare medverka i planerings- och utvecklingsarbeten på dessa områden. Tillika var man tillsynsmyndighet för de statliga skolorna för scenisk utbildning. Efterföljdes av Teater- och Musikrådet.

Utredning om Musikaliska akademien
Handlingar 1970, nr 2611.

Utredning rörande arbetsförmedling inom vissa yrkesområden
Häri ingår handlingar rörande restaurangmusiker. Kommitté 2704.

Utredning rörande operaverksamheten
Handlingar 1959, nr 1334.

Waldenströmska släktarkivet
I Martin Waldenströms handlingar ingår brev från Hugo Alfvén.

Wall, Rudolf (1826–1893)
I brevsamlingen ingår korrespondens från Wendela Hebbe (1808–1899) och Johan Jolin (1818–1884).

Wiberg, Albert
Manuskript, anteckningar och excerpter rörande musikhandel och musiktryck, undervisningshistoria m.m. Excertpsamlingen till "Den svenska musikhandelns historia" finns i Statens musikbibliotek.

Överintendentämbetet
Handlingar rörande byggnader, hovkapellet, enskilda hovkapellister, teater m.m Handlingarna utgörs av räkenskaper, ritningar, fotografier och skrivelser.

Övrigt
Specialsamling med pergamentomslag, ofta använda som omslag till räkenskapshandlingar m.m. från 1500- och 1600-talen. Utgörs ofta av medeltida liturgiska handskrifter, varav många av musikvetenskapligt intresse.

Äldre musikalier katalogiserade för RISM-projektet ingår i följande arkiv:

Bergshammarsamlingen, Ericsbergsarkivet, Kassmans samling, Näs Silverstolpeska gårdsarkivet, Stafsundsarkivet, Tosterupsamlingen. Se särskild katalog i Statens musikbibliotek.

Riksarkivet har ett stort manuellt brevskrivarregister; ett digitalt sådant är under uppbyggnad.