Det queera dansgolvet

Har pardans alltid inneburit en man och en kvinna?

Samkönad pardans är inget nytt. Det finns en föreställning om att pardans traditionellt dansats av en man och en kvinna, men det finns också många tecken på att detta är en relativt ny uppfattning. I gamla tider var fest starkt förknippat med dans, och i miljöer där det funnits många män – till exempel i gruvmiljöer eller inom sjöfart – har det ofta förekommit att män dansat tillsammans. Men också i andra sammanhang där det även fanns kvinnor har män dansat med varandra.  Det finns exempel på både manlig och kvinnlig samkönad dans i äldre texter, på fotografier, bilder och på film om dans.

Medan det fortsatt varit accepterat för kvinnor att dansa ihop, blev det någon gång under mitten av 1900-talet ovanligt att män gjorde det. Så nej, samkönad dans är inget nytt. Men queerdans betyder mycket mer än att få lov att dansa med någon av samma kön.

Vad är queer?

Begreppet queer används på flera sätt. Det är dels ett sätt att identifiera sig och sin sexualitet och/eller könsidentitet, som ett paraplybegrepp för människor som står utanför heteronormen. Dels för att beskriva ett förhållningssätt som kritiserar heteronormen.

Med heteronormen menas föreställningen om heterosexualitet och cis (icke-trans) som det normala medan andra sexualiteter och sätt att definiera sitt kön som utanför normen. Heteronormen förväntar sig också att män beter sig maskulint och kvinnor feminint.

Inom queerteorin är begreppet centralt. Teorin menar att man och kvinna endast är konstruerade roller och relationer mellan begär- och maktförhållande. Queerteorin ser även homosexuell eller heterosexuell som konstruktioner, skapade under 1800-talet.

Vad är queerdans?

Queerdans inom pardans innebär att man ifrågasätter normen att rollerna i dansen är kopplade till könstillhörighet.  Man frångår vanan att det är mannen som för och kvinnan som följer. I stället har var och en möjlighet att välja roll i dansen, vilket innebär att det går att dansa tillsammans med vem som helst – inte bara någon av motsatt kön.

Queerdans syftar också till frihet vad gäller könsidentitet. Det ges utrymme för andra uttryck än de som traditionellt sett är förknippade med ett visst kön. I queerdansmiljön finns en medvetenhet kring könsroller och genusfrågor och en gemensam intention att aktivt bryta mot heteronormen.

Varför vill folk queerdansa?

Det finns olika orsaker till varför människor väljer queerdans. För en del handlar det om att få möjlighet att dansa båda rollerna i pardans, eller att kunna bjuda upp vem man vill och inte bara någon av motsatt kön. För andra handlar det om att slippa vara fast i de uttryck, beteenden och utseenden som vanligtvis är kopplade till ens biologiska kön. Att få vara sig själv. Det finns också politiska skäl, att man vill ifrågasätta heteronormen inom dans liksom för övrigt i samhället.