Auktoriserade verkförteckningar

Lista över tonsättares verkförteckningar. Dessa verkförteckningar är godkända att använda i arbetet med uniforma titlar och auktorietsarbete. Listan uppdateras löpande.

Inledning

Denna lista upptar tematiska och andra verkförteckningar auktoriserade av Musik- och teaterbiblioteket (tidigare Statens musikbibliotek, SMB) och Bibliotekstjänst för användning vid katalogisering enligt KRS vid bestämning av uniforma titlar (25.30C4). Dessutom ingår ett flertal förteckningar som ännu inte är auktoriserade (för att de är nyutkomna eller för att de ännu inte kontrollerats).

Auktoriserade förteckningar har tonsättarnamn med Versal+gemen (Abel, Carl Friedrich). Övriga har tonsättarnamnen skrivna med VERSAL (ADLGASSER, ANTON CAJETAN). De gås igenom efterhand som behov uppkommer i samband med arbetet att auktorisera uniforma titlar för deras verk.

Listan är uppgjord på grundval av material från Library of Congress (USA), British Library (Storbritannien), Regeln für alphabetische Katalogsierung. Sonderregeln für die Katalogisierung von Musikalien und Musiktonträgern (RAK-Musik) (Tyskland , Österrike och tyskspråkiga Schweiz) (1986), Nederlandse omroep stichting (Holland), samt med hänsyn till tidigare svensk praxis, främst vid Musik- och teaterbiblioteket. Listan har varit under arbete långt över ett decennium och ett antal inkonsekvenser i angivande av de bibliografiska uppgifterna förekommer. En första version publicerades i artikeln Thematic catalogue numbers in music uniform titles : an international comparison Fontes artis musicae 1988:4. De inledande resonemangen är fortfarande relevanta och återfinns här.

Nya förteckningar förs på löpande.

Flertalet av dessa förteckningar har använts för verkförteckningarna i New Grove: ofta finns numreringen där. Förkortningen GroveB hänvisar till serien The New Grove composer biographies, i de fall förteckningarna där innehåller väsentliga tillägg och rättelser till lexikonet.

Katalogerna i denna lista används för att:

 1. bestämma tematiska katalognummer enl. KRS 25.30C4. Observera att dessa nummer i vissa fall används ensamma, i andra tillsammans med opusnummer (när de senare är välkända eller markerar att det rör sig om 1 verk enligt 25.26BS). I listan anges i vissa fall att även opusnummer skall användas. I andra fall behövs kompletterande undersökningar. Särskilt besvärligt är detta för verk från 1700-talet: om auktoritetsregistret över UT inte ger någon ledning behövs ofta kontroll i varje enskilt fall.

  Nummer ur auktoriserade förteckningar skall användas. Nummer ur andra tematiska förteckningar än dem på denna lista får inte användas.
   

 2.  hjälpa till att avgöra vad som skall betraktas som 1 verk enligt KRS 25.26BS. Om en grupp verk i en auktoriserad förteckning behandlas som 1 verk skall detta i regel slå igenom i den uniforma titeln och enstaka verk i gruppen behandlas som delar (t.ex. J.S. Bach, Sonater och partitor, violin, BWV 1001-1006). Praxis varierar dock från förteckning till förteckning: i listan anmärks ibland att förteckningens indelning inte skall följas.
   
 3. fastställa originaltitlars form när dessa varierar (t.ex. Alfvéns op. 49 skall heta Gustaf II Adolf, inte "Vi", enligt Rudéns förteckning).
   
 4. fastställa "mera kända" titlar som enl. KRS 25.27B skall väljas som underlag till uniform titel i stället för ett verks originaltitel. Det är dock inte alla förteckningar som lämpar sig för detta, och ett antal fall återstår att besluta om. Det är oftast bara några få av en tonsättares verk där tvekan kan uppstå och där annan referenslitteratur (t.ex. lexika) inte räcker.

Verkförteckningar – hela listan

Den auktoriserade förkortningen för resp. förteckning anges inom parentes. "(op./K.)" innebär opus- eller K.-nr, "(op.+R.)" innebär opus- och R.-nr.

Musik- och teaterbibliotekets hyllsignum är i vissa fall angivet inom klammer, när det inte är det normala Aaxz. Det är avsett som en pratisk upplysning för personalen på biblioteket. Däremot är det inte säkert att en förteckning i listan finns på biblioteket - sök i vår onlinekatalog eller Libris.

 
Gå direkt till: A  B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   VW   Z

 

A

Abel, Carl Friedrich
(op./K.)
W. Knape, Bibliographisch-thematisches Verzeichnis der Kompositionen...Cuxhaven : W. Knape, [1971]
K. endast då opusnr saknas.

ABEL, CARL FRIEDRICH
(AbelWV)
Günter von Zadow, Catalogue of works of Carl Friedrich Abel. Beeskow : Ortus Musikverlag, [2023?]
Nyare förteckning med ny numrering och betydligt fler verk än Knapes.

ADLGASSER, ANTON CAJETAN
2000-11-13
Christine D. de Cantanzaro, Anton Cajetan Adlgasser (1729-1777) : thematic catalogue of his works. Hillsdale, NY: Pendragon Press, 2000

AGRELL, JOHAN
(S.)
1988-06-07
J.M. Sheerin, The symphonies of Johan Agrell. Ph.D., Chapel Hill, 1986. Ann Arbor : UMI.

AIBLINGER, JOHANN CASPAR
1990-02-14
F. Hauk, Johann Caspar Aiblinger (1779-1867) : Leben und Werk. Tutzing : Schneider, 1989. Bd. 2.

ALBÉNIZ, ISAAC
1994-01-18
Baytelman, Pola, Isaac Albéniz : chronological list and thematic catalog of his piano works. Detroit : Hamonie Park Press, 1993.
Har numrering, men flertalet tycks ha op. och/eller pregnanta titlar. Värdefull åtm. för titlar

2002-06-09
Torres, Jacinto, Catálogo sistemático descriptivo de las obras musicales de Isaac Albéniz. Madrid : Instituto de Bibliografía musical, 2001
Har numrering

Albinoni, Tomaso
(op. 1-10/T.)
M. Talbot, Tomaso Albinoni. Cambridge: Clarendon Press, 1990
För op. 1-10 används endast opusnr. T. för övriga verk (utan opusnr). Talbot innehåller en rad verk som inte är upptagna i Giazotto (1945).

Den äldre tyska utgåvan har, i motsats till den engelska, tematisk förteckning. Den engelska skall användas vid konstruktion av UT.

2005-03-21 (behöver kollas mot Talbot)
F. Rossi,  Catalogo tematico delle composizioni di Tomaso Albinoni (1671-1750). Padova : Edizioni de "I solisti veneti", 2002-2003
2 vol.

Albrechtsberger, Johann Georg
(S.)
Schröder, Dorothea, Die geistlichen Vokalkompositionen Johann Georg Albrechtsbergers. Hamburg : Wagner, 1987

A. Weinmann, Johann Georg Albrechtsberger : thematischer Katalog seiner weltlichen Kompositionen. Wien : Krenn, 1987. (Beiträge zur Geschichte des Alt-Wiener Musikverlages / Alexander Weinmann ; 1:5)

Alfvén, Hugo
(R.+op.)
J.O. Rudén, Hugo Alfvéns kompositioner : käll- och verkförteckning. Stockholm : Nordiska musikförl., 1972
R. och opusnummer när sådana finns.

ARNOLD, CARL
1994-03-29
Harald Herrestahl, Carl Arnold (1794.1873). Wilhelmshaven : Noetzel, 1993. (Quellenkataloge zur Musikgeschichte ; 23)
Tematisk. Nr behöver troligen användas.

AUBER, DANIEL FRANÇOIS ESPRIT
1994-10-28
(AWV)
Herbert Schneider, Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Werke von Daniel François Esprit Auber. Hildesheim : Olms, 1994. 2 vol.

Aumann, Franz Joseph
(D.)
P. Dormann, Franz Joseph Aumann (1728-1797)... : mit thematischem Katalog der Werke. München : Katzbichler, 1985
Ex: Kassation, D. XX:12, G-dur

B

BACEWICZ, GRAZYNA
2001-11-13
Grazyna Briel, Thematisches Verzeichnis der Werke von Grazyna Bacewicz ...Aachen: Skaher Vlg, 2001
Numrerad

Bach, Carl Philipp Emanuel
(H.)
E. E. Helm, Thematic catalogue of the works of Carl Philipp Emanuel Bach. New Haven : Yale Univ. Press, 1989.
Återstår att bestämma. numrering 1/flera verk

BACH, CARL PHILIPP EMANUEL

Carl Philipp Emanuel Bach : thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke. T. 2, Vokalwerke (BR-CPEB). Stuttgart, Carus-Verlag, 2014.

Bach, Johann Christian
Använd t.v .op. när sådana finns. Terry, J.C. Bach. 1967, vid behov när opusnr saknas.

2000-06-19
Ernest Warburton, Thematic catalaogue. (The collected works of Johann Christian Bach ; 48:1).

1992-10-10
S. Roe, The keyboard music of J.C. Bach. New York: Garland, 1989. (Outstanding dissertations in music from British universities.)
Tem. fört. över pianoverken

BACH, JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH
LC (W.)
H. Wohlfarth, Johann Christoph Friedrich Bach. Bern : Francke, 1971 ("when necessary")

BACH, JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH

Johann Christoph Friedrich Bach : thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke (BR-JCFB) / bearbeitet von Ulrich Leisinger. Stuttgart, Carus-Verlag, 2013

Bach, Johann Sebastian
(BWV)
W. Schmieder, Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke. 2. Aufl. Wiesbaden : Breitkopf & Härtel, 1990
OBS i vissa fall skiljaktig numrering från tidigare uppl. Även godkända titlar behöver kollas! Nya kortversionen?

Bach, Wilhelm Friedemann
(F.)
M. Falck, Wilhelm Friedemann Bach. Lindau : Kahnt, 1956 (samt GroveB)
[SMB: Ijz]
Används EJ för att bestämma vad som är 1 verk

BACH, WILHELM FRIEDRICH ERNST
Wilhelm Friedrich Ernst Bach : thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke, (BR-WFEB). Stuttgart : Carus-Verlag, 2019

Bartók, Béla
(op./D.)
D. Dille, Thematisches Verzeichnis der Jugendwerke...1890-1904. Kassel : Bärenreiter, 1974
Upptar verk före op. 1. Därefter används vid behov opusnummer. D. används endast då det är nödvändigt att skilja två verk med samma opregnanta titlar.

E. Antokoletz, Béla Bartók : a guide to research. New York : Garland, 1988
Kan användas för detaljer om verken: där anges dock inga opusnr.

NY katalog under utarbetande av bl.a. Laszlo Somfai som förberdelse till saml.utgåva (kronologisk med BB-nummer)

BASSANI, GIOVANNI BATTISTA
NOB (op., H.)
R. Haselbach, Giovanni Battista Basani : Werkkatalog.... Kassel : Bärenreiter, 1955

BEACH, AMY
1994-08-26
Jeanell Wise Brown, Amy Beach and her chamber music. Metuchen, N.J: Scarecrow Press, 1994.
Ej tematisk

BECKMANN, JOHANN FRIEDRICH GOTTLIEB
1989-04-08
H. Müller, Johann Friedrich Gottlieb Beckmann (1732-1792) : Leben und Werk mit thematischem Verzeichnis seiner Werke. Celle : Stadt Celle, 1987

Beethoven, Ludwig van
(op./WoO)
G. Kinsky, Das Werk Beethovens / G. Kinsky, H. Halm. München : Henle, 1955 (samt GroveB)

För verk som helt saknas i Kinsky-Halm används vid behov Hess-nr (H.). Dessa hämtas ur: K. Dorfmüller, Supplement zum Thematisch- bibliographischen Verzeichnis in Kinsky-Halm. I: Beiträge zum Beethoven-Bibliographie / hrsg. Dorfmüller. 1978.

BEETHOVEN, LUDWIG VAN

Ludwig van Beethoven : thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis / bearbeitet von Kurt Dorfmüller, Norbert Gertsch und Julia Ronge ; unter Mitarbeit von Gertraut Haberkamp und dem Beethoven-Haus Bonn. München : G. Henle Verlag, 2014

Benda, Franz
(L.)
D.A. Lee, Franz Benda (1709-1786) : a thematic catalogue of his works. New York : Pendragon, 1984.
De fåtaliga trycken (jfr äv. RISM) behandlas i förekommande fall som 1 verk. I övrigt endast enstaka verk.

BENTZON, NIELS VIGGO
NOS (op., M.)
K. Møllerhøj, Niels Viggo Bentzons kompositioner. København : Wilhelm Hansen, 1980

BERGT, [ja han heter så] AUGUST
2002-12-18
Michael Breugst, Christian Gottlob August Bergt : Studien zu Leben und Schaffen mit einem Werkverzeichnis. Hildeheim : Olms, 2001

BERKELEY, LENNOX
2001-02-15
Stewart R. Craggs, Lennox Berkeley : a source book. London : Little, Brown, 2000

BERLIOZ, HECTOR
NY
D.K. Holoman, Catalogue of the works of Hector 1987-12-03 Berlioz. Kassel : Bärenreiter, 1987
Opusnummer är få och delvis tvetydiga

BLISS, Arthur
(F.)
L. Foreman, Arthur Bliss. Sevenoaks : Novello, 1980 samt Arthur Bliss : supplement to Catalogue of the complete works. Novello, 1982
Använd EJ numreringen i NG (KOLL)

Boccherini, Luigi
(G.)
Yves Gérard, Thematic, bibliographical and critical catalogue. London : Oxford Univ. Press, 1969.
Op. anges EJ. Verk med separata G.-nr är 1 verk. Utgåvor av ett ursprungligt opus anges som G. 407-412. Enskilda verk anges som G. 407, G. 408 etc. (ej som delar).

BONPORTI, FRANCESCO ANTONIO
2002-09-13
Antonio Carlini, Francesco Antonio Bonporti. Padova : Solisti Veneti, 2000
Innehåller tematisk förteckning

NOB (op.)
L. Feininger, Francesco Antonio Bomporti / L. Feininger, C. Lunelli. Tridenti : Societas universalis Sancta Ceciliae, 1975

Brahms, Johannes
(op.,WoO)
M.L. McCorkle, Johannes Brahms : thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis München : Henle, 1984
Vid behov används M. Anh. III:4 (etc.). Posthuma nr utan "posth." (MCB 21:8)

Bridge, Frank
(H.)
P. Hindmarsh, Frank Bridge : a thematic catalogue, 1900-1941. London : Faber Music, 1983.
Numren listas även i K. R. Little, Frank Bridge : a bio-bibliography. New York : Greenwood, 1991, s. 233 ff.

BROSSARD, SÉBASTIEN DE
1996-07-01
Jean Duron, L'oeuvre de Sébastien de Bossard : catalogue thématique. Paris : Klicksieck, 1996
Har numrering SdB.1 etc.

Bruckner, Anton
(WAB)
R. Grasberger, Werkverzeichnis Anton Bruckner. Tutzing : Schneider, 1977
Opusnummer saknas så gott som helt

BRUNETTI, GAETANO
LC (J.)
N. Jenkins in The symphony, 1720-1840. Reference MCB 21:3 volume. New York : Garland, 1986, pp. 96-101

Bull, John
(MB)
Musica Britannica ; l4 / ed. J. Steele, F. Cameron ; 19 / ed. T. Dart. London, 1960, 1963 (keyboard music)
Även ordningsnummer används ur MB vid behov

Busoni, Ferrucio
(K.)
J. Kindermann, Thematisch-chronologisches Verzeichnis. Regenburg : Bosse, 1980
Opusnummer används EJ - en rad olika verk (ibland upp till 5!) har samma opusnummer.

Buxtehude, Dietrich
(BuxWV)
G. Karstädt, Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke. 2., erw. und verb. Aufl. Wiesbaden : Breitkopf & Härtel, 1985

Byrd, William
(MB)
Musica Britannica ; 27-28 / ed. A. Brown. London : 1969-1971 (keyboard works).
För verk som saknas där kompletteras med O. Neighbour, William Byrd : keyboard and consort music. London : Faber & Faber, 1978
[SMB: B 15.656]

C

CARULLI, FERDINANDO
1996-01-30
Mario Torta. Catalogo tematico delle opere di Ferdinando Carulli. Lucca : Libreria musicale italiana, 1993-1994.

CHAMBONNIÈRES, Jacques Champion de
07-09-20
Gustafson, Bruce,Chambonnières [Elektronisk resurs] : a thematic catalogue. 2007-
Tillgänglig online http://snipurl.com/1vvhi (öppnas i nytt fönster)

CHAMINADE, CÉCILE
M. J. Citron, Cécile Chaminade : a bio-bibliography. New York : Greenwood, 1988. ISBN 0-313-25319-6
Numreringen torde kunna användas för verk utan opus och opubl. verk

Charpentier, Marc Antoine
(H.)
H.W. Hitchcock, Les oeuvres de Marc-Antoine Charpentier. Paris : Picard, 1982

Chopin, Frédéric
(op./B.)
M.J.E. Brown, Chopin : an index... 2., rev. ed. London : Macmillan, 1972
B. endast vid verk utan opusnummer. Browns titlar används inte nödvändigtvis.

C. Grabowski, Annotated catalogue of Chopin's first editions. Cambridge : Cambridge University Press, 2010.
Ännu ej auktoriserad 2019.

För titlar se även:
J.M. Chomi'nski, Katalog dzie Fryderyka Chopina. PWM, 1990 och
Kobylanska, Krystyna,  Frédéric Chopin : thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis. Henle 1979

Clarke, Jeremiah
(T.)
T.F. Taylor, Thematic catalog of the works... Detroit : Information Coordinators, 1977.

Clementi, Muzio
(op./WO)
A. Tyson, Thematic catalogue of the works...Tutzing : Schneider, 1967.
Clementis op. 1 finns i två versioner: de anges enligt följande:
[Sonat, piano, op. 1 (Bailleux)] resp.
[Sonat, piano, op. 1 (Welcker)]

CLÉRAMBAULT, Louis Nicolas
2003-03-12
(C.)
Cessac, Catherine, Nicolas Clérambault. Paris : Fayard, 1998
Innehåller verkförteckning (ej tematisk)
LC använder inte numreringen. Det stora flertalet titlar är pregnanta.

Colista, Lelio
(W-K) Helene Wessely-Kropik, Lelio Colista. Wien : Böhlaus Nachf., 1961
[SMB: REF Ijz Colista]
med verkförteckning (ej tematisk)
samt
Helene Wessely-Kropik,  Lelio Colista. Roma : IBIMUS, 2002
med Catalogo tematico delle sonate a tre a cura di Antonella D'Ovidio (innehåller rättelser till Wessely-Kropiks tidigare förteckning SMB följer LC så länge de inte ändrar (2008-08-18)

COMPERE, LOYSET
Ludwig Finscher, Loyset Compère. [Rome] : American Institute of Musicology, 1964

Coprario
, John [OBS - namnform ÄNDRAD 1994-12-02]
(RC)
R. Charteris, John Coprario : a thematic catalogue. New York : Pendragon, 1977
Funereal tears och Songs of mourning är var sitt verk.

Corelli, Arcangelo
(op./WoO/M. Anh.)
H.J. Marx, Die Überlieferung der Werke Arcangelo Corellis : catalogue raisonné. Köln : Volk-Gerig, 1980.

Cornelius, Peter
(W.)
G. Wagner, Peter Cornelius : Verzeichnis seiner musikalischen und literarischen Werke. Tutzing : Schneider, 1986

Cramer, Johann Baptist
(op./M.)
Thomas B. Milligan, Johann Baptist Cramer (1771-1858): a thematic catalogue of his works. Stuyvesant, NY : Pendragron Press, 1994. (Thematic catalogue series ; 19)
Flertalet har opusnummer; M. endast när op. saknas

CROUBELIS, SIMONI DALL (namnform?)
(TS)
The symphony in Denmark. New York : Garland, 1983 (The symphony 1720-1840. Series F ; 6)

D

D'ALESSANDRO, RAFFAELE
NOB (op.)
L. Marretta-Schär, Raffaele d'Alessandro : Leben und Werk. Zürich, 1979 (uses form ALESSANDRO, RAFFAELE D')
[SMB: B15.895]

Danzi, Franz
(P.)
Volkmar von Pechstaedt, Thematisches Verzeichnis der Kompositionen von Franz Danzi. Tutzing : Schneider, 1996.
Många verk endast i ms, opusnummer opålitliga

DAQUIN,  LOUIS-CLAUDE
NY 2003-08-13
Jean-Paul Montaigner,  La vie et l'oeuvre de Louis-Claude Daquin (1694-1772). Lyon : Aléas, 1992

DAVIES, PETER MAXWELL

NY 1992-04-13
C. Bayliss, The music of Sir Peter Maxwell Davies: an annotated catalogue. Beverly: Highgate Publications, 1991.
Icke-tematisk

De Lalande, Jean-Michel se Lalande, Jean-Michel de

Delius, Frederick
(T.)
R. Threlfall, A catalogue of the compositions. London : Delius Trust, 1977
kompletteringar och ändringar i:
Frederick Delius : a supplementary catalogue. London : Delius Trust, 1986

DISTLER, HUGO
Ny 2003-09-08
Lüdemann, Winfried:  Hugo Distler : eine musikalische Biographie.  Augsburg : Wissner, 2002
Innehåller komplett verkförteckning (ej tematisk)

DITTERSDORF, KARL DITTERS VON
LC (K.) C. Krebs, Dittersdorfiana. 1900
RAK (K) same. Repr. New York : Da Capo, 1972
Inklusiv-nr används inte

NY 2000-01-27
Sang-Chun Yeon: Carl Ditters von Dittersdorf : die Kammermusik für Streichinstrumente. Hildesheim : Olms, 1999
Med tematisk förteckning

Donizetti, Gaetano
(In.)
L. Inzaghi, Catalogo generale delle opere. In: Gaetano Donizetti / Giuseppe Angeloni ... Milano : Nuove edizioni, 1983, pp. 131-262.
Ej tematisk

DORET, GUSTAVE
NY 1992-03-11
Gustave Doret: catalogue. Vol. 2: Catalogue des oeuvres. Lausanne: Bibliothèque cantonale et universitaire. 1990.
Ej tematisk

Dowland, John
(P.)
J. Dowland, The collected lute music / ed. Diana Poulton and Basil Lam. London : Faber, 1974.
P. används endast för lutstycken (om ej pregnant titel). Dowlands samlingar är 1 verk.

DULICHIUS, PHILIPP
NY 04-05-06
Steuber, Otfried von, Philipp Dulichius : Leben und Werk : mit thematischem Werkverzeichnis. Kassel : Bärenreiter, 2003

Dussek, Jan Ladislav
(C.)
H.A. Craw, A biography and thematic catalog...Diss. Univ. of Southern California, 1964. Ann Arbor : UMI
EJ op.
[SMB: Ijz]

Dvorák, Antonín
(op./B.)
Jarmil Burghauser, Antonín Dvorák : thematicky' katalog. Praha : Bäreneiter : Ed. Supraphon, 1996.
B. används endast då opusnummer saknas.

E

EBEN, PETR
Ny 2000-05-18
Katerina Vondrovicová, Petr Eben. Mainz : Schott, 2000
Innehåller verkförteckning (ej tematisk)

EBERWEIN, TRAUGOTT MAXIMILIAN
Ny 2001-05-14
Peter Larsen, Traugott Maximilian Eberwein (1775-1831). Göttingen : Hainholz, 1999.
Innehåller verkförteckning (med nummer), ej tematisk, men flera verk återges i fakimil.

ECKHARDT-GRAMMATÉ, SOPHIE CARMEN
LC (E.)
Selected works / ed. F. Eckhardt. Winnipeg, 1980-

Eichner, Ernst
(R.)
Marianne Reissinger, Die Sinfonien Ernst Eichners (1740-1777). Wiesbaden : Breitkopf & Härtel, 1970.
S. 232-250: Tematisk förteckning

ENDLER, JOHANN SAMUEL
NY 1996-11-25
Joanna Cobb Biermann, Die Sinfonien des Darmstädter Kapellmeisters Johann Samuel Endler 1694-1762. Mainz : Schott, 1996

Eybler, Joseph von
(H.)
H. Herrmann, Thematisches Verzeichnis... München : Katzbichler, 1976
EJ opusnummer. Op. enl. H. används dock för att bestämma vad som är 1 verk (t.ex. 3 stråkkvartetter op. 1 = H. 190-192) tja???

F

FALLA, MANUEL DE
G. Chase, Manuel de Falla : a bibliography and research guide / Gilbert Chase, Andrew Budwig. New York : Garland, 1986.

Farrenc, Louise
NY 2008-09-11
Heitmann, Christin, Thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis. Wilhelmshaven : Florian Noetzel,  2005 (Kritische Ausgabe. Louise Farrenc (1804-1875). Bd 4)

Fasch, Johann Friedrich
(FWV)
1993-04-14
Rüdiger Pfeiffer, Verzeichnis der Werke von Johann Friedrich Fasch (FWV). Kleine Ausg. Magdeburg: Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung, 1988.
Ej tematisk, men nummer och titlar skall användas

FERRABOSCO, ALFONSO
LC (?) (MCB 16:5)
R. Charteris, Alfonso Ferrabosco the Elder (1543-1588) : a thematic catalogue of his music. New York : Pendragon, 1984
NOB (C.) same

FESCA, FRIEDRICH ERNST
Ny 1999-11-24
Frei-Hauenschild, Markus, Friedrich Ernst Fesca (1789-1826) : Studien zu Biographie und Streichquartettschaffen. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1998.
Med komplett tematisk förteckning

FIELD, JOHN
(H.)
C. Hopkinson, A bibliographical thematic catalogue of the works. London: The author, 1961
[Saknas SMB. Nr hämtas t.v. ur New Grove]

FINISSY, MICHAEL
NY 1998-04-14
Uncommon ground: the music of Michael Finissy / edited by Henrietta Brougham ... Aldershot : Ashgate, 1998
Innehåller verkförteckning av Brougham, ej tematisk

Franck, César
(op.)
W. Mohr, Caesar Franck. 2., erg. Aufl. Tutzing : Schneider, 1969, ger egna nummer åt delar av verk och används endast för titlar.
L'organiste finns i 2 delar, en postumt utg. De betecknas: "L'organiste. D.1" (avser M. 41) resp. "L'organiste. D.2" (avser, M. 24)

FREDRIK II, kung av Preussen
LC (S.)
Friedrich des Grossen Musikalische Werke / P. Spitta. 1889
Repr.: The musical works of Frederick the Great. Da Capo, 1967

FREISLICH, JOHANN BALTHASAR CHRISTIAN
NY 2001-07-25
Karla Neschke, Johann Balthasar Christian Freislich. Oschersleben : Ziethen, 2000

Froberger, Johann Jacob
NY 1995-08-10
Neue Asugabe sämtlicher Clavier- und Orgwelwerke / herausgegeben von Siegbert Rampe. Kassel : Bärenreiter, 1993-
Innehåller verknummer ur kommande verkförteckning (FbWV) som skall användas.

Fux, Johann Joseph
(K.)
L.v. Köchel, Johann Josef Fux. Wien, 1872
[SMB: B 6597 ]
NOS (K.)(L.)(F.)
samt A. Liess, Johann Josef Fux. Wien, 1948 or H. Federhofer, "Unbekannte Kirchenmusik von Johann Joseph Fux." In: Kirchenmusikalisches Jahrbuch, 1959, pp. 113-154 (for works without K. number)

G

GABRIELI, GIOVANNI
NY
Richard Charteris,  Giovanni Gabrieli (ca. 1555-1612)  : a thematic catalogue of his music ...  Stuyvesant, N.Y. : Pendragon Press, 1996

Gade, Niels Wilhelm
(Op.)
D. Fog, N.W. Gade-katalog. København : Fog, 1986
Fogs nummer för verk utan opus används inte

Garcia, José Maurício Nunes
(M.)
C. Person de Mattos, Catálogo temático. Rio de Janeiro : Consuelho federal de cultura, 1970

Gassmann, Florian Leopold
(H.)
G.R. Hill, A thematic catalog of the instrumental music. Hackensack, NJ : Boonin, 1976
Inga opusnummer

Geminiani, Franceso
NY 1993-10-22
Enrico Careri, Francesco Geminiani (1687-1762). (Op., C.) Oxford : Clarendon Press, 1993. P. 2 : Thematic catalogue.
Op.nr används för verk som har sådana, Careri i övrigt när så behövs.
Beteckningar är av typen TC/1 för Two concertos, nr 1. De föregås av beteckningen C. för katalogen

GHERARDESCHI, FILIPPO MARIA
NY 2001-07-25
Stefano Barandoni, Filippo Maria Gherardeschi : (1738-1808). Pisa : ETS, 2001
Innehåller tematisk förteckning

Gibbons, Orlando
(MB)
Keyboard works / edited and transcribed by G. Hendrie (KOLLA)(Musica Britannnica ; 20)

Glaser, Werner Wolf
(R.) 2002-01-14
Otfried Richter, Werner Wolf Glaser : Werkverzeichnis. Offenbach (Main) : Ed. mf, cop. 1999

GLUCK, CHRISTOPH WILLIBALD
RAK (W)
A. Wotquenne, Thematisches Verzeichnis. Leipzig, 1904. Repr. Hildesheim : Olms, 1967

GOEHR, ALEXANDER
NY
Sing, Ariel : essays and thoughts for Alexander Goehr's seventieth birthday
/ edited by Alison Latham. Aldershot : Ashgate, 2003
Innehåller systematisk och kronologisk verkförteckning samt diskografi

GOSSEC, François-Joseph
NY 2001-05-11 (RH)
Claude Role, François-Joseph Gossec. Paris : L'Harmattan, 2000
Innehåller verkförteckning, ej tematisk, av Role och Charles Hénin

GRAUN, JOHANN GOTTLIEB och CARL HEINRICH
NY 2007-11-30
Henzel, Christoph:   Graun-Werkverzeichnis (GraunWV). Beeskow : Ortus Musikverlag, 2006

Graupner, Christoph
GWV2006-04-05
Bill, Oswald: Christoph Graupner : thematisches Verzeichnis der musikalischen Werke : Graupner-Werke-Verzeichnis GWV. Instrumentalwerke.  Stuttgart : Carus, 2005
Används av LC

GRAZIOLI, Giovanni Battista
Tomasi, Margherita:  Giovanni Battista Grazioli (1746-1820) : catalogo tematico. Venezia : Levi, 2004

Grieg, Edvard
(op., EG)
Edvard Grieg, Samlede verker. Frankfurt : Peters. Bd 20:  Addenda, Corrigenda,Werkverzeichnisse und Register 1995.
Innehåller verkförteckning med opus samt EG-nummer. EG endast då opus saknas
OBS. Nummer ur
Finn Benestad och Dag Schjelderup-Ebbe: Edvard Grieg. Mennesket og kunstneren skall inte användas

GROSSI, CARLO
NY 2000-05-07
Licia Sirch, L'Anfione dell'Adria : catalogo tematico di Carlo Grossi. Venezia : Fondazione Levi, 1999

GRUBER, FRANZ XAVER
NY 1990-03-30
Thomas Hochradner, Franz Xaver Gruber (1878-1863) : thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke. Bad Reichenhall : Comes, 1989

GUITERREZ Y ESPINOSA, FELIPE
NY 1994-04-14
Guillermo Menéndez Maysonet, Catálogo tematico de la música de Felipe Guiterrez y Espinosa (1825-1899). Recinto de Río Pedras, Universidad de Puerto Rico, 1993

H

HARRER, GOTTLOB
Ny 2006-09-07
Kollmar, Ulrike: Gottlob Harrer (1703-1755). Beeskow : Ortus, 2006

HARTMANN, JOHANN ERNST
LC (no.)
The symphony in Denmark. New York : Garland, 1983 (The symphony 1720-1840. Series F ; 6) (symphony nos. only)

Hartmann, JohanPeter Emilius
(F.)
Dan Fog, Hartmann-katalog. [Copenhagen]: D. Fog, 1991
Icke-tematisk. F:s nummer bör dock användas, eftersom många verk saknar opus och vissa opusnummer har använts flera gånger

HASSE, JOHANN ADOLPH
(KatGro)
Gronefeld, Ingo,  Die Flötenkonzerte bis 1850 : ein thematisches Verzeichnis. Tutzing :Schneider, 1992-
NOB (H.)
S.H. Hansell, Works for solo voice. Detroit : Information Coordinators, 1968

HAUSSMANN, VALENTIN
NY 1997-03-17
Robert B. Lynn, Valentin Haussmann (1565/70-ca. 1614) : a thematic documentary catalogue of his works. Stuyvesant, NY : Pendragon Press, 1997

Haydn, Joseph
(Hob.)
A. van Hoboken, J. Haydn. Mainz : Schott, 1957-1978 (och GroveB)
För vissa genrer används Hob. och opus

Haydn, Michael
(MH)
C. H. Sherman, Johann Michael Haydn (1737-1806) : a chronological tehamtic catalogue of his works / Charles H. Sherman and T. Donley Thomas. Stuyvesant NY : Pendragon Press, 1993.
Vid vokalverk används titel/textbörjan, inte Shermans rubriker typ LIED

HEINICHEN, JOHANN DAVID
NOB (S.)
G.A. Seibel, Das Leben des ... Hofkapellmeisters Johann David Heinichen. Leipzig : Breitkopf & Härtel, 1913. Repr. Farnborough : Gregg, 1969

Hensel, Fanny
(op./H-U)
Renate Hellwig-Unruh,Fanny Hensel geb. Mendelssohn Bartholdy : thematisches Verzeichnis der Kompositionen. Lottstetten : Kunzelmann, 2000
Opus för utgivna verk med opusnummer. H-U-nummer vid behov i övrigt (beslut 2003-04-03)

Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
(A.)
G. Allroggen, E.T.A. Hoffmanns Kompositionen. Regensburg : Bosse, 1970
Opusnummer saknas helt

HOFFMEISTER, FRANZ ANTON
LC (H.)
Two symphonies / ed. R. Hickman. New York : Garland, 1984. (The symphony 1720-1840. Series B ; 5) (symphonies and sinf. conc. without opus nos.)

Holmboe, Vagn
(op./R.)
P. Rapoport, Vagn Holmboe : a catalogue of his music. 2. ed., rev. and enl. Copenhagen : Wilhelm Hansen, 1979.
R. endast då opusnummer saknas

HOLST, GUSTAV
NOS (H.)
I. Holst, A thematic catalogue. London : Faber Music, 1974

Honegger, Arthur
(H.)
Halbreich, Harry, L'oeuvre d'Arthur Honegger. Paris : Honoré Champion, 1994

Hummel, Johann Nepomuk
(op., WoO)
D. Zimmerschied, Thematisches Verzeichnis... Hofheim a.T. : Hofmeister, 197l.
NY 2008-01-02
Kroll, Mark, Johann Nepomuk Hummel. Lanham, Md. :  Scarecrow Press,  2007
Ej tematisk

Händel, Georg Friederich
(HWV/op. 2-7)
B. Baselt, Thematisch-systematisches Verzeichnis. I: Händel-Handbuch. Kassel : Bärenreiter. 1-3. 1978-1986.
Endast op., ej HWV, för op. 2-7. Exempel (MCB 18:5):

Sonat, oboe, b.c., HWV 366, f-moll
x Sonat, op. 1. Nr 8

Triosonat, violin (2), b.c., HWV 396, g-moll

men

Triosonat, op. 2. Nr 4
resp.
Triosonat, violin (2), b.c., op. 5

I

IBERT, JACQUES
NY 1998-07-24
Alexandra Laederich, Catalogue de l'oeuvre de Jacques Ibert. Hildesheim : Olms, 1998

IRELAND, JOHN
Ny 1993-04-30
Stewart R. Craggs, John Ireland: a catalogue, discography and bibliography. Oxford: Clarendon Press, 1993
Ej tematisk, inga nummer, men ger årtal för alla verk

Ives, Charles
NY 1999-10-25
James B. Sinclair, A descriptive thematic catalogue of the music of Charls Ives. New Haven : Yale Univ. Press, 1999
Numrering av Kirkpatrick i NGrove eller G. Block, Charles Ives : a bio-bibliography. New York : Greenwood, 1988, används ej.

J

JANACEK, LEOS
NY 1998-01-21
Janacek's works : a catalogue ... / Nigel Simeone ... Oxford : Clarendon Press, 1997

JOHNSON, ROBERT (ca. 1583-1633)
NY 1993-10-25
R. Johnson, Complete works for solo lute / ed. (S.) Albert Sunderman.
Används av LC, MCB 24:10, s. 6.

JOMMELLI, NICOLÒ
NOB (H.)
W. Hochstein, Die Kirchenmusik von Niccolò Jommelli. Hildesheim : Olms, 1984

JÓN LEIFS
NY 2003-05-28
Carl-Gunner Åhlén, Jón Leifs. Stockholm : Atlantis, 2002

Josquin des Prez
The Josquin companion. Oxford : Oxford Univ. NY 2001-06-13 Press, 2000
Ej tematisk. Använd även New Josquin edition.

K

KALLIWODA, JOHANN WENZEL
NY 2006-03-20
Strauss-Németh, László:  Johann Wenzel Kalliwoda und die Musik am Hof von Donaueschingen.Bd. 2, Vollständiges Werkverzeichnis Hildesheim : Olms, 2005.

KARG-ELERT, SIGFRID
NOB (op., W., B.)
S. Gerlach, Sigfrid Karg-Elert : Verzeichnis sämtlicher Werke. Frankfurt : Zimmermann, 1984

KLEBE, GISELHER
NY 2000-04-19
Michael Herbert Rentzsch: Giselher Klebe : Werkverzeichnis 1947-1995. Kassel : Bärenreiter, 1997
Tematisk

KILPINEN, YRJÖ
Ny 1998-02-24
Tarja Taurula, Yrjö Kilpinen : sävellyset : kompositioner. Helsinki : Finnish Music Information Center, 1998

KLEINKNECHT, JAKOB FRIEDRICH
Ny 1992-09-09
A. Krause-Pichler, Jakob Friedrich Kleinknecht. Weissenhorn: Konrad, 1991.
Tem. fört. s. 154-201, utan numrering

KLÖFFLER, JOHANN FRIEDRICH
NOB (op., G.)
U. Götze, Johann Friedrich Klöffler. Diss. Univ. Münster, 1965

KODÁLY, ZOLTÁN
NY 1998-08-10
Mícheál Houlahan: Zoltán Kodály : a guide to research / Mícheál Houlahan, Philip Tacka. New York : Garland, 1998
Ej tematisk

KOMMA, KARL MICHAEL
NY 2001-06-13
Karl Michael Komma: Lebenswege : autobiographische Skizzen und Werkverzeichnis. Stuttgart : Carus, 1999
Ej tematisk

KOZELUCH, LEOPOLD
NOB (P.)
M. Poštolka, Leopold Kozeluh. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1964

Kraus, Joseph Martin
(VB)
B.H. van Boer, Jr., Joseph Martin Kraus (1756-1792) : a systematic-thematic catalogue of his musical works and source study Stuyvesant, N.Y. : Pendragon Press,. Cop. 1998. (Thematic catalogues ; 26)
Innehåller åtskilliga fel i källuppgifter m.m, men används för nummer

KRENEK,ERNST
NY 1989-07-07
G. H. Bowles, Ernst Krenek : a bio-bibliography. New York : Greenwood, 1989

KREUSSER, GEORG ANTON
NOB (P.)
E. Peters, Georg Anton Kreusser : ein Mainzer Intrumentalkomponist. München : Katzbichler, 1975

KREUTZER, CONRADIN
NOB (KWV)
K.-P. Brecht, Conradin Kreutzer : Biographie und Werkverzeichnis. Messkirch : Verlag der Stadt Messkirch, 1980

KROL, BERNHARD
NY 1993-05-07
NOB (op.,WoO)
Bernhard Krohl : thematisches Verzeichnis. Hamburg : Wagner, [1990]

KROMMER, FRANZ
Ny 2001-11-13
Karel Padrta, Franz Kommer. Praha: Suprahon, 1997

Kuhlau, Friedrich
(op./F.)
D. Fog, Kompositionen von Fridr. Kuhlau : thematisch-bibliographischer Katalog. Kopenhagen : Fog, 1977
F. endast då opusnummer saknas

Küffner, Joseph
(op., WoO)
M. Henke, Joseph Küffner. Bd. 2 : Thematisch- bibliographisches Verzeichnis... Tutzing : Schneider, 1985

L

LACHENMANN, HELMUT 2006-01-23
Helmuth Lachenmann. München : Text+Kritik, 1988. (Musik-Konzepte, ; 61/62 )
Innehåller verkförteckning 1956-1987

LACHNER, FRANZ
NOB (op., WoO,uL)
G. Wagner, Franz Lachner als Liederkomponist. Giebing : Katzbichler, 1970

Lalande, Jean-Michel de 2005-12-22
(S.)
Lionel Sawkins: A thematic catalogue of the works of Michel-Richard de Lalande (1657-1726). New York: Oxford Unversity Press, 2005

LANGAARD, RUED
Ny 1991-10-28
Viinholt Nielsen, Bendt, Rued Langaards kompositioner. Odense: Odense univ.forl., 1991

LECHNER, LEONHARD
NY 2000-05-05
Marils Zeus, Leonhard Lechner : ein Musiker der Renaissance in seiner Zeit, Berlin : Köster, 1999
Innehålller verkförteckning (ej tematisk)

LECLAIR, JEAN-MARIE
NOB (op.)
N. Zaslaw, Materials for the life of Jean-Marie Leclair l'aîné. Diss. Columbia Univ., 1970. Ann Arbor, MI : UMI.

Leifs, Jón se Jón Leifs

LEGRENZI, GIOVANNI
NY 2003-03-18
Passadore, Francesco, La sottigliezza dell'intendimento : catalogo tematico di Giovanni Legrenzi / Francesco Passadore, Franco Rossi. Venezia : Fondazione Levi, 2002

LEKEU, GUILLAUME
NY 1994-12-16
G. Lekeu, Correspondance: introduction, chronologie et catalogue des oeuvres par Luc Verdebout. Paris: Mardaga, 1993.
S. 357-437: tematisk förteckning

LE SUEUR, JEAN FRANÇOIS
NOB (M.)
J. Mongrédien, Catalogue thématique de l'oeuvre complète. New York : Pendragon, 1980

LISZT, FRANZ
RAK (R)
P. Raabe, Liszts Schaffen. 2., erg. Aufl. Tutzing : Schneider, 1968.
NOB (S.)
same (for titles only) and H. Searle, The music of Liszt. 2nd rev. ed. New York : Dover, 1966 and Searle in New Grove (for numbers)
UK (S)
H. Searle in Grove 5/New Grove
NY fört. av Michael Short och Leslie Howard under utarbetande.

LOCATELLI, PIETRO ANTONIO
NOB (op., L.)
A. Dunning, Pietro Antonio Locatelli. Buren : Knuf, 1981.

Loeillet, Jacques
Loeillet
, Jean Baptiste
Loeillet
, John
(P., op.)
B. Priestman, Catalogue thématique des oeuvres de Jean-Baptiste, John & Jacques Loeillet. I: Revue belge de musicologie 6 (1952), 219-274 (t.ex.: P. V, op 5:1)
OBS. Jean Baptiste (f. 1688) är även känd som "de Gand". John ("of London") förekommer även under namnet Jean Baptiste (f. 1680). Formen John skall användas. P. och op. används.

LORTZING, ALBERT
NY 1994-12-16
Irmlind Capelle, Chronologisch-thematisches Verzeichnis der Werke von Gustav Albert Lortzing: (LoWV). Köln: Studio-Vlg, 1994

LOUIS FERDINAND,  prins av Preussen
NY 2007-04-05
Tobias Debuch,  Prinz Louis Ferdinand von Preussen (1772-1806). Berlin : Logos Verlag,  2004

Lully, Jean-Baptiste
(LWV)
H. Schneider, Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Werke... Tutzing : Schneider, 198l.

M

MALDERE, PIERRE VAN
(VR)
Willy van Rompaey, Pieter van Maldere, 1729-1867: thematische catalogus van den instrumentale werken. Aartselaar: W. van Rompaey, 1990
MCB 28:1

MARCELLO, BENEDETTO
LC (S.)
NY 1997-04-15
Eleanor Slefridge-Field, The music of Benedetto and Allessandro Marcello. Oxford : Clarendon Press, 1990.
MCB 28:4

Martinu, Bohuslav
(H.)
H. Halbreich, B. Martinu. Zürich : Atlantis, 1968
Opusnummer saknas helt

MASCAGNI, PIETRO
NY 2001-04-18
Roger Flury: Pietro Mascagni : a bio-bibliograhy. Westport, Conn: Greenwood Press, 2001
Innehåller utförlig verkförteckning, ej tematisk

MATIEGKA, WENZESLAUS THOMAS
(G.)
NY 1989-12-21
F. Gorio, Wenzeslaus Thomas Matiegka. I: Il fronimo, nr 52 (1985)-55 (1986). Tematisk förteckning i nr 54-55.

MAYER, EMILIE
Ny 2004-04-22
Runge-Woll, Almut, Die Komponistin Emilie Mayer (1812-1883). Laaber, 2003

MAYR, JOHANN SIMON
NY 1990-05-03
John Stewart Allitt, J.S. Mayr. Longmead: Element Books, 1989.
S. 167-284: A catalogue of the works of Johann Simon Mayr 1763-1845.
Icke-tematisk, egen numrering

NY 2001-08-29
Uta Schaumberg, Die opere serie Giovanni Simone Mayrs. München : Katzbichler, 2001. Bd 2: Vorläufiges chronologisch-thematisches Verzeichnis

MEDERITSCH, JOHANN
NOB (A.)
T. Aigner, Thematisches Verzeichnis der Werke von Johann Mederitsch detto Gallus. München : Katzbichler, 1974

MELARTIN, ERKKI
Ny 2000-09-28
Heikki Poroila, Erkki Melartinin sävellykset. Helsinki : Suomen musiikkikirjastoyhdistys, 2000-

Mendelssohn Bartholdy, Felix
(op.)
Thematisches Verzeichnis der im Druck erschienenen Compositionen... 3., vervollständigte Ausg. Leipzig, 1882. Repr. London : Baron, 1966.

MERKEL, GUSTAV ADOLPH
NY 1994-04-21
Magdalene Saal, Gustav Adolph Merkel : (1827-1885) : Leben und Orgelwerk. Frankfurt/Main : Lang, 1993. (Europäische Hochschulschriften. Reihe 36, Bd 1)
Med tematisk fört. över orgelverken

MESSIAEN, Olivier
NY 1999-08-10
Nigel Simeone, Olivier Messiaen : catalogue of works. Tutzing : Schneider, 1998
Ej tematisk.

MILHAUD, DARIUS
NY 1990-06-26
Paul Collaer, Darius Milhaud: with a definitive catalogue of works... San Francisco, CA: San Francisco Press, 1989.

MOMIGNY, JÉRÔME-JOSEPH DE
NOB (P.)
A. Palm, Jérôme-Joseph de Momigny : Leben und Werk. Köln : Volk, 1969

Monteverdi, Claudio
(SV)
M.H. Stattkus, Claudio Monteverdi : Verzeichnis der erhaltenen Werke. Kleine Ausg. Bergkamen : Stattkus, 1985
Märk även fört. över samtida tryck (= verk) s. 83 ff. SV-nummer huvudsakligen aktuella i hänvisningar, men i vissa fall även för delar av verk

MORALES. CRISTÓBAL DE
NY 2007-08-24
Cristóbal de Morales. Woodbridge : Boydell Press, 2007
Innehåller verkförteckning och List of incipits

MORET, NORBERT
NY 1993-09-17
Louis-Marc Suter, Norbert Moret, compositeur. Lausanne : Aux 'Edition d'en bas, 1993.
Ej tematisk

MOSCHELES, IGNAZ
NOB (op.)
Thematisches Verzeichniss im Druck erschienener Compositionen. Repr. London : Baron, 1966

MOZART, LEOPOLD [UTREDNING BEHÖVS]
LC (S.) Ausgewählte Werke / M. Seiffert. 1908
UK (S) same
David M. Carlson, The vocal music of Leopold Mozart (1719-1787): authenticity, chronology and thematic catalog. Diss. Univ. of Michigan 1976 (t.v. ej i SMB)
C. Eisen, The symphonies of Leopold Mozart... Diss. Cornell Univ., 1986
C. Eisen, Leopold-Mozart-Werkverzeichnis (LMV). Augsburg : Wissner-Verlag, 2010
W. Plath, Leopold Mozart. New Grove, vol. 12.
Med numrering
NY1992-10-09 Ausgewählte Werke / vorgelegt von Cliff Eisen. Bad Reichenhall: Comes, 1990-
Bd 1, Sinfonien, innehåller tem. förteckning med nummer ur Wolfgang Plaths art. i New Grove

Mozart, Wolfgang Amadeus
(K.)
L.v. Köchel, Chronologisch-thematisches Verzeichnis. 7. Aufl. Wiesbaden : Breitkopf & Härtel, 1965
Använd nr i fetstil; om sådant saknas, nr ur tidigaste möjl. uppl., vanl. 3. uppl.

Myslivecek, Josef
(ED)
Angela Evans, Josef Myslivecek (1737-1781) : a thematic catalogue of his instrumental and orchestral works / Angela Evans, Robert Dearling. München : Katzbichler, 1999. (Musikwissenschaftliche Schriften ; 35)

N

NEEFE, CHRISTIAN GOTTLOB
Irmgard Leux, Christian Gottlob Neefe (1748-1798). Leipzig ; Kistner & Siegel, 1925
Med tematisk katalog över instrumentalverken

NERUDA, JOHANN BAPTIST GEORG
2000-05-11
Zdenka Pilkova, Jan Jiri (Johann Georg) Neruda (ca 1711-1776). I: Beiträge zur Musikgeschichte Ostmittel-, Ost- und Südosteuropas / herausgegeben von Hubert Unverricht. Sinzig : Studio, 1999. S. [103]-152

NEUKOMM, SIGISMUND
NOB (NV)
R. Angermüller, Sigismund Neukomm : Werkverzeichnis, Autobiographie. München : Katzbichler, 1977

Nielsen, Carl
(op.)
D. Fog, Carl Nielsen : kompositioner / D. Fog, T. Schousboe. Ko/benhavn : Nyt Nordisk Forlag, 1965
Används för titlar m.m. F.-nr används ej

NOVOTNY, FERENC
LC (S.)
The symphony in Hungary. The symphony in Bohemia / ed. D. Somorjay. New York : Garland, 1984. (The symphony 1720-1840. Series B ; 12)

NØRGÅRD, PER
NOS (B.)
B. Bjørnum, Per Nørgårds kompositioner : en kronologisk-tematisk fortegnelse ... 1949-1982. København : Wilhelm Hansen, 1983

O

Ordonez, Carlo d' [OBS stavningen!]
(B.)
A. P. Brown, Carlo d'Ordonez (1734-1786): a thematic catalog. Detroit : Information Coordinators, 1978

OXINAGA, JOAQU'IN DE
(L.)
Obras musicales.
[MCB 21:7]

P

PACE, CARMELO
1993-12-18
Marcel de Gabriele, Carmelo Pace : a Maltese composer : thematic, annotated and illustrated catalogue of works / Marcel de Gabriele, Georgette Caffari. Minnesota, Minn : Hill Monastic Mauscript Library, St. John's Univ. ; Mdina, Malta : Foundation for the Promotion of the Music of Carmelo Pace, 1991.

PACHELBEL, JOHANN
2004-07-07
Perreault, Jean M., The thematic catalogue of the musical works of Johann Pachelbel. Lanham, Md. : Scarecrow Press,  cop. 2004

PAËR, FERDINANDO
NY
Ensslin, Wolfram : Chronologisch-thematisches Verzeichnis der Werke Ferdinando Pa¨ers Hildesheim : Olms, 2004-
Bd 1, Die Opern, utkommet 2004.

Paganini, Niccolò
(M.S.)
M.R. Moretti & A. Sorrento, Catalogo tematico delle musiche... Genova : Comune di Genova, 1982.
För op. 1 (men inga andra) anges även op. - LC slopat op. 1 MCB 23:6 kolla

PAISIELLO, GIOVANNI
1991
Michael F. Robinson, Giovanni Paisiello. New York : Pendragon Press, 1991-
Vol. 1: Dramatic works. 1991
Vol. 2: Non-dramatic works. 1994

Pasquini, Bernardo
(H.)
Collected works for keyboard / M.B. Haynes : Rome : American Institute of Musicology, 1964-1968. (Corpus of early keyboard music ; 5:1-4)

Pergolesi, Giovanni Battista
(P.)
M.E. Paymer, Giovanni Battista Pergolesi : a thematic catalogue... New York : Pendragon, 1977.
Använd med försiktighet - kollas alltid samlingsutgåvan. Jfr också art. i NG

PERSICHETTI, VINCENT
NY
D.L. Patterson, Vincent Persichetti : a bio-bibliography / Donald L. Patterson and Janet L. Patterson. New York : Greenwood, 1988. (Bio-bibliographies in music ; 16)

PETRASSI, GOFFREDO
NOB (A.)
C. Annibaldi, Bibliografia e catalogo delle opere / C. Annibaldi, Marialisa Monna. Milano : Zerboni, 1980

PEZEL, JOHANN
NOS (MVL, HDM-JPS, MGE, BVI, BVI-A, DML, FBM, OMS)
E.A. Wienandt, Johann Pezel (1639-1694) : a thematic catalogue of his instrumental works. New York : Pendragon, 1983
[The designations are those of the various partbooks]

PISENDEL, JOHANN GEORG
NY
Albrecht Treuheit, Johann Georg Pisendel. Cadolzburg : Heimatverein Cadolzburg und Umgebung, 1987.
Tematisk fört. s. 99-108. Numrering enligt H.R. Jung, Johann Georg Pisendel. Diss. Jena 1956 (maskinskr.)

PITONI,GIUSEPPE OTTAVIO NOB
(G.)
S. Gmeinwieser, Giuseppe Ottavio Pitoni : thematische Werkverzeichnis. Wilhelmshaven : Heinrichshofen, 1976

PLA, JOAN, JOSPEH MANUEL
1989-04-10
J. Dolcet, L'obra dels germans Pla : bases per una catalogacío. I: Anuario musical 42 (1987?), s. 131-188.
[SMB: Även som särtr.]
Identifierar inte verk av de olika. Pla. Med tematisk fört., enbart separata verk. Bör inte användas i UT.

Platti, Giovanni Benedetto
(Op., I.)
Alberto Iesuè, Le opere di Giovanni Benedetto Platti : catalogo tematico. Padova ; Ed. de "I solisti veneto", 1999
I.-nummer endast när opus saknas.

Pleyel, Ignaz
(B.)
R. Benton, Ignace Pleyel : a thematic catalogue. New York : Pendragon, 1977
Innehåller nummer dels för verk, dels för utgåvor. Det är de förra (3-siffriga) som skall användas (utom vid äldre utgåvor)

Ponchielli, Amilcare
(op.)
1990-01-04
L. Sirch, Catalogo tematico delle musiche. Cremona : Fondaziona Claudio Monteverdi, 1989.
Samtliga verk har opusnummer.

POULENC, FRANCIS
(FP)
1995-11-10
Carl B. Schmidt, The music of Francis Poulenc (1899-1963): a catalogue. Oxford: Clarendon Press, 1995
Ej tematisk, men mycket utförliga data

PROVENZALE, FRANCESCO
07-02-22
Fabris, Dinko, Music in seventeenth-century Naples : Francesco Provenzale (1624-1704). Aldershot :  Ashgate, cop. 2007

Puccini, Giacomo
(S.)
Dieter Schickling, Giacomo Puccini : catalogue of the works. Kassel : Bäreneiter, 2003
Incipit ges inte för operor eller verk som är tillgängliga i moderna utgåvor.
Används för nummer vid behov

PUGNANI, GAETANO
LC (Z.)
NOB (Z.)
E.M. von Zschinsky-Troxler, Gaetano Pugnani 1731-1798. Berlin : Atlantis, 1939
[SMB: B 4204]

Purcell, Henry
(Z.)
F.B. Zimmerman, Henry Purcell : an analytical catalogue...London : Macmillan, 1963

Q

Quantz, Johann Joachim
(QV)

Horst Augsbach, Johann Joachim Quantz : thematisch-systematisches Werkverzeichnis (QV). Stuttgart : Carus, 1997
Ersätter tidigare separat utg. delar. QV-nr används endast för enskilda verk. Verk ingående i samtida tryckta utgåvor anges som del av dessa.

R

RACHMANINOV, SERGEJ
NOB (op., T.)
R. Threlfall, A catalogue of the compositions / R. Threlfall, G. Norris. London : Scolar Press, 1982
2006-02-15:
Harrison, Max:  Rachmaninoff : ‚b life, works, recordings. London : Continuum ‚ 2005

Reger, Max
(op./G.)
William E. Grim, Max Reger: a bio-bibliography. New York : Greenwood, 1988
G-nummer när opus saknas

REGNART, JOSEPH
NOB (P.)
W. Pass, Thematischer Katalog sämtlicher Werke. Wien : Böhlau, 1969

REICHA, ANTON
1991-08-19
O. Sotolova, Atonín Rejcha : a biography and thematic catalogue. Praha: Supraphon, 1990.
Dålig rec. i Notes March 1993, s. 996ff. Luckor, fel

REICHA, JOSEPH
1993-09-17
Claus Reinländer, Josef Rejcha : thematisch-systematisches Werkverzeichnis. Puchheim : Ed. Engel, 1992

REIMANN, IGNAZ
08-08-22
Siegmund Pchalek, Ignaz Reimann (1820-1885) : Leben und Werk. Sankt Augustin : Musikverlag  Butz ; cop. 2008
[SMB: B25.936]

REIN, CONRAD
NOB (W.)
F. Brusniak, Conrad Rein. Wiesbaden : Breitkopf & Härtel, 1980

REISSIGER, CARL GOTTLIEB
2000-05-05
Manfred Fensterer, Thematisches Verzeichnis der geistlichen Werke von Carl Gottlieb Reissiger : (1798-1859). Offenbach (Main): Ed. mf, 1999

Rheinberger, Gabriel Josef
(op., WoO/JWV)
H.-J. Irmen, Thematisches Verzeichnis der musikalischen Werke ... Regensburg : Bosse, 1974.
JWV avser en avd. Jugendwerke; anges utan beteckning för förteckningen

RIEPEL, JOSEPH
NOS (RWV)
T. Emmerig, Joseph Riepel (1709-1782) : Biographie, thematisches Werkverzeichnis, Schriftenverzeichnis. Kallmünz : Lassleben, 1984

Ries, Ferdinand
(op., WoO)
C. Hill, Ferdinand Ries. Armidale : Univ. of New England, 1977.
Form/genre-benämningar anges med Hills normaliserade beteckningar, ej originaltitlarna (t.ex. Sonat, ej Grande sonate)

Ripa, Alberto da
(V.)
Oeuvres d'Albert de Rippe / J.-M. Vacarro. Paris : CNRS, 1972-
Nummer används för fantasier i vol. 1 samt vid behov för danser i vol. 3

RICHTER, FRANZ XAVER
1993-06-10
Jochen Reutter, Studien zur Kirchenmusik Franz Xaver Richters. Frankfurt am Main: Lang, 1993. T. 2: Systematisch-thematisches Verzeichnis der geistlichen Kompositionen ...

Rolla, Alessandro
(BI)
L. Inzaghi, Alessandro Rolla : catalogo tematico delle opere / L. Inzaghi, L.A. Bianchi. Milano : Nuove Edizioni, 1981

Roman, Johan Helmich
(BeRI)
I. Bengtsson, J.H. Roman och hans instrumentalmusik. Uppsala : Univ., 1955
Endast BeRI, ej ordningsnummer.

(HRV)
Anna Lena Holm, Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk. Stockholm : Musikaliska akademiens bibliotek, 1994

ROSAS, JUVENTINO
2001-04-17
Helmut Brenner, Juventino Rosas. Warren, Mich : Harmonie Park Press, 2000

Rosetti, Antonio
(M.)
Sterling E. Murray, The music of Antonio Rosetti (Anton Rösler), ca. 1750-1792 : a thematic catalog. Warren, Mich. : Harmonie Park Press, 1996. (Detroit studies in music bibliography ; 76)
Används av LC. Tidigare K.-nummer skall ändras

ROSSI, LUIGI FELICE
1994-10-05
Patrizia Bassi, Luigi Felice Rossi. Torino : Centro studi piemontese, 1994

ROSSI, SALAMON
NOB (N.)
J. Newman, A thematic index to the works / J. Newman, F. Rikko. Hackensack, NJ : Boonin, 1972

ROTT, HANS
1999-06-08
Helmuth Kreysing, Hans Rott : Werkverzeichnis. In: Hans Rott : der Begründer der neuen Symphonie. München: Text+Kritik, 1999 (Musik-Konzepte ; 103/104)

ROUSSEL, ALBERT
1989-02-13
R. Follet, Albert Roussel : a bio-bibliography. Greenwood, 1988

1993-07-27
Nicole Labelle, Catalogue raisonné de l'oeuvre de Albert Roussel. Louvain-la-Neuve, 1992

Ej kollade mot varandra

RYBA, JAKUB JAN
LC (N.)
J. Nemecek, Jakub Jan Ryba : zivot a dilo. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1963

S

Saint-Saëns, Camille
Op./R.
Ratner, Sabina Teller, Camille Saint-Saëns, 1835-1921 : a thematic catalogue of his complete works. Vol. 1, The instrumental works. Oxford : Oxford University Press, 2001
R.  vid behov för verk som saknar opusnummer

Saracini, Claudio
Éva Pintér, Claudio Saracini. Frankfurt am Main: Lang, 1992. 2 vol.
S. 48 ff: Werkverzeichnis. Endast 5 tryckta monodisamlingar

Sammartini, Giovanni Battista
(JC)
N. Jenkins, Thematic catalogue of the works / N. Jenkins, B. Churgin. Cambridge, MA : Harvard Univ. Press, 1976

Scarlatti, Domenico
(K.)
R. Kirkpatrick, Domenico Scarlatti München : Ellermann, 1972 (SMB: Ijz) eller eng. 1981 KOLLA (SMB B.17.491)
Endast Esercizi ... (K. 1-30) är 1 verk - alla övriga enskilda sonater

SCHAFFRATH, CHRISTOPH
Verzeichnis der Werke Christoph Schaffraths (CSW) / Reinhard Oestrich. - Beeskow : Ortus, 2012.

Scharwenka, Xaver
Schneider-Dominco, Matthias,  Xaver Scharwenka : (1850-1924) : Werkverzeichnis (ScharWV) .  Göttingen : Hainholz, 2003
Ej tematisk, används för titlar

SCHEIDT, SAMUEL
2001-03-29
(SSWV)
K.-P. Koch, Samuel-Scheidt-Werke-Verzeichnis (SSWV). Wiesbaden : Breitkopf & Härtel, 2000

Schmitt, Joseph (1734-1791)
(op./D.)
A. Dunning, Joseph Schmitt. Amsterdam : Heuwekemeyer, 1962
D. vid verk som saknar opusnummer.

SCHNEIDER, FRANZ
NOS (F.), LC (F.)
R.N. Freeman, Franz Schneider (1737-1812) : a thematic catalogue. New York : Pendragon, 1979
MCB 21:8 LC: "when necessary". Ex. : Masses, F.d63, C major

Schoek, Othmar
(op., WoO)
W. Vogel, Thematisches Verzeichnis... Zürich : Atlantis, 1956

1995-04-25
Chris Walton, Othmar Schoeck : eine Biographie. Zürich : Atlantis, 1994
Innehåller verkförteckning

Ej kollade mot varandra
Ny fört. av Baet A. Föllmi används ej, se rec. i Schweizer musikpädagog. Blätter 1997:3

SCHREKER, FRANZ
1993-03-26
Christopher Hailey, Franz Schreker, 1878-1934. (Op.) Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1993.
Ej tematisk, inga nr, men originaltitlar

SCHULTZ, WOLFGANG-ANDREAS
07-03-07
Wolfgang-Andreas Schultz :  Texte und kommentiertes Werkverzeichnis / Barbara Busch (Hrsg.)
Hamburg :  von Bockel,  1998

Schubert, Franz
(D. + op.)
O.E. Deutsch, Franz Schubert : thematisches Verzeichnis seiner Werke ... Kassel : Bärenreiter, 1978.
D. och opus används genomgående.

SCHULÉ, BERNARD
NOB (op./FBS)
J.-L. Matthey, Bernard Schulé : catalogue des oeuvres. Lausanne : Bibliothèque cantonale et universitaire, 1986

Schumann, Robert
(op.,WoO)
K. Hofmann, Robert Schumann : thematisches Verzeichnis. / K. Hofmann, S. Keil, 5., erw. Aufl. Hamburg : Schuberth, 1982

2003-03-26
McCorkle, Margit L.,  Robert Schumann : thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis / von Margit L. McCorkle ; unter Mitwirkung von Akio Mayeda. Mainz : Schott, 2003 (Neue Ausgabe sämtlicher Werke ; 8, Supplemente ; 6)

SCHWAEN, KURT
2000-08-18
Kurt Schwaen zum 90. Geburtstag. Frankfurt : Lang, 2000
Innehåller verkteckning, ej tematisk. Fleralet pregnanta titlar, men vissa form/genre

Schütz, Heinrich
(SWV)
W. Bittinger, Schütz-Werke-Verzeichnis. Kassel : Bärenreiter, 1960. Ny uppl. 1978 finns.
Bittingers korttitlar används

M. Heinemann, Heinrich Schütz und seine Zeit. Laaber : Laaber-Vlg, 1993.
Verkfört. med titlar och nr ur SWV samt kompletteringar(?)

SCHÖNBERG, Arnold
(op./R.?)
J. Rufer, Das Werk Arnold Schönbergs. Kassel : Bärenreiter, 1959
Rel. komplicerad numrering för verk utan opus, ex. IIBa:1. Kolla saml.utg??

Verklista även online på Arnold Schönberg Centers webbplats (öppnas i nytt fönster)

SEVERAC, DEODAT DE
NY 1994-05-18
Déodat de Séverac, Ecrits sur la musique. Liège : Mardaga, 1993.
Innehåller verkförteckning, ej tematisk?

SEYFRIED, IGNAZ VON
NY 1991-09-17
B. von Seyfried, Ignaz Ritter von Seyfried. Frankfurt am Main : Lang, 1990

Sibelius, Jean
(Op./D.)
F. Dahlström, The works of Jean Sibelius. Helsinki : Sibelius-seura, 1987.
Ej tematisk: Utförligare tematisk fört. under utarbetande. För verk med pregnanta titlar väljs den i fetstiö. Kan oftast inte användas för titlar på samlingar (flera verk med samma opusnummer). För verk utan opusnummer som ej har pregnanta titlar kan vid behov Dahlströms systematiska beteckningar användas. Ex. Allegretto, piano, D. A:9:c, F-dur

SIMON, JOHANN CASPAR
NY 1994-03-29
Winfried Bönig, Die Kantaten von Johann Caspar Simon. Augsburg : Wissner, 1993. (Collectanea musicologica ; 4)
Med tematisk fört. över kantaterna

SIVORI, CAMILLO
NY 1993-03-16
F. Menardi Noguera, Camillo Sivori: la vita, i concerti, le musiche. Genova: Graphos, 1991.
Ej tematisk. Inga nr utöver op.

SJOSTAKOVITJ, DMITRI
NY 1992-01-27
Derek C. Hulme, Dmitri Shostakovich : a catalogue, bibliography, and discography. 2. ed. Oxford: Clarendon, 1991
Ej tematisk. Alla titlar på engelska, men finns "Index of Russian titles".

SOLER, ANTONIO
(M.)
Soler's Sonatas for piano / Frederick Marvin. London, 1957-
Ex: Sonat, tangentinstrument, M. 1, c-moll

NOB (R.)
S. Rubio, Antonio Soler : catálogo crítico. Instituto de música religiosa de la Disputación provincial de Cuenca, 1980

- behöver jämföras

Sor, Fernando
(Op.)
Brian Jeffery, Fernando Sor. Repr. with corr. London: Tecla, 1979.
Ej tematisk. Används för titlar/opusnr

SPERGER, JOHANNES
NY 1991-11-23
A. Meier, Thematisches Werkverziechnis der Kompositionen von Johannes Sperger (1750-1812). Michaelstein/Blankenburg: Kultur- und Forschungsstätte, 1990

Spohr, Louis
(op., WoO)
F. Göthel, Thematisch-bibliographisches Verzeichnis der Werke. Tutzing : Schneider, 1981

STAMITZ, ANTON
LC (S.)
Sinfonien der pfalzbayerischen Schule / ed. A. Sandberger. In: DTÖ ; 3. Jg. Bd. 1
KOLLA. 19xx (MCB 19:6)

STAMITZ, JOHANN
P. Gradenwitz, Johann Stamitz. Heinrichshofen, 1985.
T. 2 : Die Werke.
Innehåller incipit för hela produktionen, men endast symfonierna har tematiska nummer. BL/RAK har hittills ingen katalog för Stamitz.

LC (W.)
E. Wolf, The symphonies of Johann Stamitz. 1981.
Med tematisk numrering, avvikande från Grandenwitz.

Stanford, Charlers Villiers
J. Dibble, Charles Villiers Stanford : man and musician. Oxford : Oxford Univ. Press, 2002
Innehåller verkförteckning (ej tematisk). Opusnummer är vanliga.

STEFFANI, AGOSTINO
Colin Timms,  Polymath of the Baroque : Agostino Steffani and his music.
Oxford : Oxford University Press, 2003
Innehåller verkförteckning, ej tematisk

Štepán, Josef Antonín
(S.)
H.J. Picton, The life and works of Joseph Anton Steffan. New York: Garland, 1989. (Outstanding dissertations in music from British universities).
Med tematisk fört. över hela produktionen

STRADELLA, ALESSANDRO
NY 1991-03-17
(G.-C.)?
C. Gianturco, Alessandro Stradella (1639-1682): a thematic catalogue of his compositions / compiled by Carolyn Gianturco and Eleanor McCrickard. New York: Pendragon, 1991

STRAUSS, JOHANN d.y.
NY
Mailer, Franz. Johann Strauss : kommentiertes Werkverzeichnis. Wien : Pichler, 1999

STRAUSS, JOSEF
NY 2003-09-03
Mailer, Franz. Joseph Strauss : kommentiertes Werkverzeichnis. Frankfurt am Main : Lang, 2002
Utförliga kommentarer till varje verk. Ej tematisk

Strauss, Richard
(op./AV??)
E.H. Mueller v. Asow, Richard Strauss : thematisches Verzeichnis. Wien : Doblinger, 1959-1974

samt

F. Trenner, Richard Strauss Werkverzeichnis : (TrV). 2., überarb. Aufl. Wien : Wien : Vlg Richard Strauss, 1999
 (for works without Asow nos.)?

Ej kollade mot varandra

STRAVINSKIJ, IGOR
D.-R. de Lerma, Igor Fedorovitch Stravinsky : a practical guide to publications of his music. Kent, OH : Kent State Univ. Press, 1974, som ger UT enl. AACR1 kan utnyttjas för att bestämma originaltitlar (trol ej nr - KOLLA)

NOB (W.)
E.W. White, Stravinsky : the composer and his works. 2nd ed. London : Faber and Faber, 1979

SUK, JOSEF
Nouza, Zdeněk: Josef Suk : tematický katalog skladeb =  Thematic catalogue of the works : (JSkat) Praha :  Bärenreiter, 2005
uppdaterar och ersätter

Marie Svobodová: Josef Suk: tematicky katalog. Prague: Cesky hudbeni fund, 1993. ISBN 80-85467-71-2:
Se rec. i M&L 76(1995):1: nummer stämmer ej, ett antal fattas.
[Ej i Libris]

SWEELINCK, JAN PIETERSZOON
LC (L.)
Opera omnia. 1: Keyboard works / G. Leonhardt. Amsterdam, 1968- (keyboard works)

SÜSSMAYR, FRANZ XAVER
NY 2000-08-18
(SmVW)
Erich Duda, Das musikalische Werk Franz Xaver  Süssmayrs : thematisches Werkverzeichnis (SmWV). Kassel : Bärenreiter, 2000

SZYMANOWSKI, KAROL
NOB (M.)
K. Michailowski, Katalog tematyczny dziel i bibliografia. Kraków : PWM, 1967

T

Tartini, Giuseppe
M. Dounias, Die Violinkonzerte Giuseppe Tartinis... Wolfenbüttel : Möseler, 1966.
Faks. av utg. 1935
[SMB: Ijz]

samt

P. Brainard, Le sonate per violino ... : catalogo tematico. Padova : Accademia Tartiniana, 1975
Brainard för violinsonater utom trycken s. xxxv-xl (jfr MCB 20:12)

Telemann, Georg Philipp
(TWV)
M. Ruhnke, Georg Philipp Telemann : thematisch-systematisches Verzeichnis ... (TWV). Instrumentalwerke. Kassel : Bärenreiter, 1984- .

A. Hoffmann, Die Orchestersuiten ... TWV 55. Wolfenbüttel : Möseler, 1969

W. Menke, Thematisches Verzeichnis der Vokalwerke ... Frankfurt a.M. : Klostermann, 1982-1983.

Dessutom finns S. Kross, Das Instrumentalkonzert bei G. Ph. Telemann. Tutzing, 1969

Fört. ges ut på olika förlag, men följer en gemensam numrering. Följ TWV i fråga om vad som är 1 verk

TJAJKOVSKIJ, PETR
NY 2002-06-08
A. Poznansky, The Tchaikovsky handbook /Alexander Poznansky and Brett Langston. Bloomington, IN: Indiana Univ. Press, 2002. Vol. 1,Thematic catalogue of works, catalogue of photographs, autobiography

TORELLI, GIUSEPPE
LC (op./ G.?)
F. Giegling, Giuseppe Torelli. Kassel : Bärenreiter, 1949 (works without opus no.)
NOB (TV) same
UK (Op1-8 and G) same

TRAETTA, TOMMASO
NY 1995-07-06
Jörg Riedlbauer, Die Opern von Tommaso Tajetta. Hildesheim: Olms, 1994.
Med tematisk fört. över operorna

TUBIN, EDUARD
Ny 2005-09
Rumessen, Vardo, The works of Eduard Tubin. Tallinn: International Eduard Tubin Society ; Stockholm : Gehrmans musikförl., 2003

TYE, CHRISTOPHER
LC (W.)
The instrumental music / ed. R.W. Weidner. New Haven : MCB 19:11 A-R Editions, 1967 (also in New Grove)
Ex.: In nomines, voices (5), W. 34

Wagenseil, Georg Christoph
(M.,op.)
H. Scholz-Michelitsch, Das Klavierwerk / Helga Michelitsch. Wien : Böhlaus, 1966 ; Das Orchester- und Kammermusikwerk / Helga Scholz-Michelitsch. Wien : Böhlaus, 1972
Ursprungliga utg. med opusnummer behandlas som 1 verk

Wagner, Richard
(WWV)
J. Deathridge, Wagner Werk-Verzeichnis / J. Deathridge, M. Geck, E. Voss. Mainz : Schott, 1986

VW

VALETINE, ROBERT (1674-ca. 1735)
NY 1994-08-30
J. Bradford Young, A thematic catalog of the works of Robert Valentine. Canton, Mass.: Music Library Association, 1994. (MLA index and bibliography series; 27)
Rätt många har op.nr men inte alla

VALLS, FRANCISCO
NY 1998-03-24
La música en Cataluña en el siglo XVIII. Francesc Valls. Barcelona : Consejo superior de investigaciones científicas, Instituto espagnõl de musicología , 1997.
S. 170-308: tematisk förteckning

WALTHER, JOHANN GOTTFRIED
LC (S.)
Gesammelte Werke für Orgel / M. Seiffert. Neuaufl. 1958 (DDT ; 1:26-27) (only unacc. organ concertos based on works of other composers)

WALTON, WILLIAM
Stewart R. Craggs, William Walton : a catalogue. 2. ed. Oxford : OUP, 1990.
Ytterligare detaljer om ms/förstatryck: Stewart R. Craggs, William Walton: a source book. Aldershot: Scolar Press, 1992

Vanhal, Johann Baptist
(B.)
Paul Bryan, Johann Wânhal, Viennese symphonist. Stuyvesant, N.Y. : Pendragon Press, 1997
Med tematisk förteckning över symfonierna

(W./op.)
Alexander Weinmann, Themen-Verzeichnis der Kompositionen von Johann Baptiste Wanhal. Wien : Krenn, [1988]. (Wiener Archiv-Studien ; 11). 2 vol.
Används för allt utom symfonierna.

För samtida tryck som är uppsplittrade på olika W.-nummer används i stället opusnummer (t.ex. triosonaterna s. 86, 88).(Litet oklart om LC gör så, MCB 27:1)

WARD, JOHN
LC (MB)
J. Ward i Musica Britannica vol 9. KOLLA TITEL och år. (MCB 19:10)

Vaughan Williams, Ralph
(op.)
Michael Kenndey, A catalogue of the works of Ralph Vaughan Williams. Rev. ed. London : Oxford Univ. Press, 1982.
Ej tematisk, men ger detaljerade upplysningar om verken.

Neil Butterworth, Ralph Vaughan Williams : a guide to reserach. New York : Garland, 1980. (Garland composer resource manuals ; 21)
Ej tematisk, alternativ till Kennedy

Weber, Carl Maria von
(Op./J.)
F.W. Jähns, Carl Maria von Weberin seinen Werken. Berlin : Schlesinger , 1871. Ntytr. 1967
J. endast när opus saknas

WEISS, SILVIUS LEOPOLD
(K.)
J. Klima, Silvius Leopold Weiss, 1686-1750 : Kompositionen für die Laute : Quellen- und Themenverzeichnis. Wien : Wiener Lautenarchiv, 1975
D.A. Smith, The late sonatas of Silvius Leopold Weiss. Diss. Stanford Univ. 1977. UMI

Grove använder Smith. Kolla äv. samlingsutgåvan. S:s nummer avser enstaka satser och är därför olämpliga?

Verdi, Giuseppe
(H.)
C. Hopkinson, A bibliography of the works... New York, : Broude Brothers, 1973-1978.
Huvudsakligen aktuell för titlar

WEYSE, CHRISTOPH ERNST FRIEDRICH
LC
The symphony in Denmark. New York : Garland, 1983. (The symphony 1720-1840. Series F ; 6) (symphony nos.)

NOS (F.)
D. Fog, Kompositionen von C.E.F. Weyse. Kopenhagen : Fog, 1979

WIDERHOFER (flera)
NY 2000-01-27
Aolf Kollbacher, Musikpflege in Mariazell : drei Generationen der Komponistenfamilie Widerhofer. Wien : Böhlau, 1995

VIERNE, LOUIS
NY 2000-08-17
Rollin Smith, Louis Vierne. Hillsdale, NY: Pendragon Press, 1999
S. 595-642: Thematic catalogue of organ works

VILLA-LOBOS, HEITOR
D.P. Appleby, Heitor Villa-Lobos : a bio-bibliography. New York : Greenwood, 1988

WINKLER, GERHARD
Gerhard Winkler : ein Komponisten-Porträt. München : Birnbach, 1968.
Verkförteckning s. 201-348

Viotti, Giovanni Battista
(W.)
C. White, Giovanni Battista Viotti (1755-1824) : a thematic catalogue of his works. New York : Pendragon, 1985
Använd EJ Giazotto

Vivaldi, Antonio
NY 2007-12-10
(op. 1-13/RV)
P. Ryom, Antonio Vivaldi : thematisch-systematisches Verzeichnis seiner Werke (RV). Wiesbaden :  Breitkopf & Härtel,  2007
Op. används för op. 1-13, RV för övriga. För op. 8:1-4 används [De fyra årstiderna]

VOGEL, WLADIMIR
(WVW)
NY 1993-05-07
Mireille Geering: Wladimir Vogel (1896-1984) : Verzeichnis der musikalischen Werke / Mireille Geering, Petra Ronner. Winterthur : Amadeus, 1992.
Ej tematisk, men har numrering

VOGLER, GEORG JOSEPH
LC (S.)
K.F.E. von Schafhäutl, Abt Georg Joseph Vogler. Augsburg : Huttler, 1888
kolla them index i The symphony 1720-1840. Series C ; 5

WOLPE, STEFAN
Ny 2007-12-04
On the music of Stefan Wolpe /edited by Austin Clarkson. Hillsdale, NY :  Pendragon Press,  cop. 2003
Innehåller verkförteckning och diskografi

WÖLFL, JOSEPH
Margit Haider-Dechant, Joseph Woelfl : Verzeichnis seiner Werke. Wien : Apollon Musikoffizin, 2011.

Z

ZACHOW, FRIEDRICH W.
DMA (L)
W. Lohmann, Werkliste. In: Gesammelte Werke für Tasteninstrumente / Friedrich W. Zachow. Wiesbaden : Breitkopf & Härtel. Ed. Breitkopf 6646.

Zelenka, Jan Dismas
(ZVW)
Wolfgang Reich, Jan Dismas Zelenka : thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke (ZWV). Dresden : Sächsische Landesbibliothek, 1985. 2 vol.
Titlar samt ett/flera verk

Kompletteras med:

Zelenka-Dokumentation : Quellen und Materialien / in Verbindung mit Ortrun Landmann und Wolfgang Reich vorgelegt von Wolfgang Horn und Thomas Kollhase. Wiesbaden : Breitkopf & Härtel, 1989. 2 vol.

ZIEHRER, CARL MICHAEL
NOB (op.)
M. Schönherr, Carl Michael Ziehrer. Wien : Österreichischer Bundesverlag, 1974