I rollen som spelman…

I rollen som spelman… Uppsatser om svensk folkmusik, redaktör Alf arvidsson. Etnologiska skrifter, Umeå universitet. 

Till onlinepublikationen

Förord

Uppsatserna i denna antologi kretsar alla på ett eller annat sätt kring musiker som utövar svensk folkmusik. De har tillkommit som självständiga C- uppsatser i etnologi/musiketnologi vid Umeå universitet; samtidigt finns det poänger med att ställa samman dem och låta dem belysa ett gemensamt problemområde utifrån olika vinklar.

En bärande tanke är att ställa spelmansidealet mot en mer varierad verklighet. Uppsatserna som ingår handlar samtliga om spelmän som på ett eller annat sätt avviker från gängse bilder: de är notkunniga klockare och organister på 1700-talet, nutida högskoleutbildade ungdomar, kvinnor, samer, de använder det moderna samhällets medier. 

Perspektivet på spelmansmusik blir här dubbelt eller tredubbelt; å ena sidan har vi en tradition som förs vidare mellan generationer av musiker. Till den musiken är sedan 1800-talets slut i knuten en mytbild om vad en genuin spelman är och gör. Samtidigt som denna spelmansroll kontinuerligt hålls levande formas för olika generationer nya roller, som bygger på förväntningar om vem som ska förvalta folkmusiken och föra den vidare. När samhället förändras, förändras också uppfattningar om vem som är trovärdig som traditionsförvaltare i det samtida samhället.

Alf Arvidsson