" "

Sverker Hyltén-Cavallius berättar om klassisk musik i sociala medier 

Klassisk musik för en medialiserad värld

Vi lever i en samtid där relationerna mellan hög- och populärkultur förändras, där vi diskuterar, tolkar om och leker med hierarkier. Samtidigt får den klassiska musiken tillsammans med annan hög- eller finkultur mer och mer samma krav på lönsamhet och effektivitet som andra delar av offentligt finansierad kulturverksamhet. I en debattartikel i SvD 2016 beskrevs konstmusiken som marginaliserad och i kris.

Syftet med projektet Klassisk musik för en medialiserad värld: visuella och audiovisuella representationer av västerländsk konstmusik i det moderna mediesamhället är att skapa en djupare förståelse av den klassiska musiken som ett kulturellt och medialiserat samtidsfenomen. Vilka föreställningar om klassisk musik finns i dag i det västerländska samhället? Hur formas vår förståelse av den klassiska musiken genom spridning av bilder, filmer och andra visuella och audio-visuella representationer i olika media? Projektet har två målsättningar:

  •  att identifiera, avgränsa och beskriva framträdande föreställningar om klassisk musik
  •  att visa hur dessa föreställningar relaterar till bredare uppfattningar om konst och musik, om identitet och subjektivitet, och om kulturell och social status.

Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Göteborgs universitet, Stockholms Universitet och Musikverket.

I sin delstudie undersöker Sverker Hyltén-Cavallius vid Svenskt visarkiv hur klassisk musik formuleras och diskuteras, gestaltas visuellt och ibland skojas med i olika internetforum. Delstudien fokuserar på diskussioner i Facebook-grupper ägnade åt konstmusik, delandet av internetmemes (humoristiska bilder) och videos i sociala medier med tillhörande kommentarer, samt samtal kring ämnet i öppna diskussionsforum. Sverker Hyltén-Cavallius delstudie bedrivs på halvtid och pågår från 2019 till och med 2021.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Läs mer om projektet: Klassisk musik för en medialiserad värld: visuella och audiovisuella representationer av västerländsk konstmusik i det moderna mediesamhället