Puls – logotype

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift

Läs om filmen Frozen ur ett samiskt och miljörelaterat perspektiv, om hur bilden av nyckelharpsspelmannen Eric Sahlström skapades, om festivalisering av musik och om finska schlager som nostalgisk klubbkultur. 

Till Puls nr 1

Information in English

En modern tidskrift för det musiketnologiska fältet

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift är en öppen elektronisk tidskrift, e-tidskrift, från Svenskt visarkiv. Tidskriftens inriktning är bred med utgångspunkt i musik- och dansetnologi. Den omfattar även angränsande ämnen som andra delar av musikvetenskap och dansforskning, folkloristik, litteraturvetenskap och andra kulturvetenskaper.

Den sammanhållande idén är att Puls ur ett brett vetenskapligt perspektiv ska belysa musikens och dansens uttryck, roller och funktioner i samhället.

Puls ambition är att vara ett forum för den musik- och dansetnologiska forskningen på olika nivåer men också en arena för diskussion av viktiga frågor inom kulturlivet. Huvuddelen av tidskriften utgörs av artiklar av varierande omfång. Puls innehåller också recensioner och rapporter inom det vetenskapliga musik- och dansfältet.

Puls är en vetenskaplig tidskrift som vänder sig till såväl forskare och studenter som utövare inom musik- och dansområdet samt till en kulturintresserad allmänhet. Tidskriften kan ses som en kommunikativ och vetenskaplig utveckling av Svenskt visarkivs tidigare publikationer, årsboken Sumlen (1976–1999) och den populärvetenskapliga tidskriften Noterat (1995–2014). Puls är en modern tidskrift för hela det musiketnologiska fältet.

Puls innehåller artiklar på svenska, danska, norska och engelska. Samtliga artiklar är ”peer review”-granskade vilket innebär att de är granskade enligt vetenskaplig praxis av två anonyma och oberoende granskare.

Bidrag till Puls nr 3

Nu bjuder vi in författare att skicka bidrag för granskning till Puls nr 3 med deadline 1 april 2017. Tidskriftens tredje nummer öppnar för diskussion av allmänna frågor inom musik- och dansetnologi. Läs en närmare presentation.

Puls publicerar texter på svenska, danska, norska och engelska.

Till författarinstruktionen.

Puls nr 2 är under arbete och publiceras i början av 2017. Läs en närmare presentation.

Redaktionen

Puls publiceras på Musikverkets webbplats och är tillgänglig för alla. Tidskriften kommer normalt ut med ett nummer per år. Det redaktionella arbetet leds av en redaktör samt en gästredaktör som knyts till tidskriften i tvåårsperioder i samarbete med Svenskt visarkivs redaktionsgrupp. Ett vetenskapligt och tvärvetenskapligt råd av externa sakkunniga från hela Norden är knutet till tidskriften.

Ansvarig utgivare: Stina Westerberg, Musikverket, stina.westerberg@musikverket.se
Huvudredaktör: Ingrid Åkesson, Musikverket/Svenskt visarkiv, ingrid.akesson@musikverket.se
Gästredaktör: Karin L Eriksson, Linnéuniversitetet
Redaktör för recensioner och konferensrapporter: Alf Arvidsson, Umeå universitet, alf.arvidsson@kultmed.umu.se

Artiklar i Puls har ett omfång på 10–20 sidor – högst runt 8 000 ord. Redaktionen välkomnar illustrationer, ljud- och filmklipp som lämpar sig för onlineformat där författaren har kontrollerat alla rättigheter. Detaljerad författarinstruktion finns här (ladda ned pdf). 

I PULS publiceras recensioner av monografier, antologier m.m. inom tidskriftens forskningsområden (dock ej av svenska doktorsavhandlingar, vilka recenseras i STM/SJM). Kontakta gärna recensionsredaktören Alf Arvidsson med förslag på material. Lämpligt omfång för recensioner är 1 000–2 000 ord.

I syfte att bidra till ökad kommunikation om aktuell forskning publicerar PULS också kortare rapporter (500–1 000 ord) från konferenser, symposier etc. Kontakta gärna redaktören i förväg.