Puls – logotype

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift

Bidrag till Puls nr 4

Nu bjuder vi in författare att skicka bidrag för granskning till Puls nr 4 med deadline 3 april 2018. Tidskriftens fjärde nummer har temat Att praktisera det traditionella i nutiden.

Läs mer

Information in English

Puls nr 3 är under arbete och publiceras våren 2018.

Puls nr 2 – nytt nummer, mars 2017

Det andra numret av Puls har som tema dialog, möten och överlappning mellan två forskningsfält: musik- och dansetnologi respektive musik- och danspedagogik. Vilka pedagogiska former används i folkmusikundervisning för vuxna? Hur kan El Sistema-metoden inom musikundervisning förstås utifrån ett kombinerat musiketnologiskt och musikpedagogiskt perspektiv? Hur arbetar en flöjtlärare inom traditionell musik för att ge sina studenter både förebilder och frihet? Vad har diskuterats i samtalen om jazzundervisning i Orkesterjournalen? De här frågorna diskuteras i några artiklar i detta temanummer av Puls, som är ett initiativ från gästredaktören Karin L. Eriksson vid Linnéuniversitetet.

Förutom temaartiklar kring dessa frågor innehåller numret också en text om religiösa processioner och folklig fromhet i det postkommunistiska Litauen – ett område som troligen är okänt för många skandinaviska läsare – samt recensioner, anmälningar och konferensrapporter.

Redaktionen

Puls kommer ut med ett nummer per år. Det redaktionella arbetet leds av en redaktör samt en gästredaktör som knyts till tidskriften i tvåårsperioder i samarbete med Svenskt visarkivs redaktionsgrupp. Ett vetenskapligt och tvärvetenskapligt råd av externa sakkunniga från hela Norden är knutet till tidskriften.

Ansvarig utgivare: Stina Westerberg, generaldirektör Musikverket, stina.westerberg@musikverket.se
Huvudredaktör: Ingrid Åkesson, Musikverket/Svenskt visarkiv, ingrid.akesson@musikverket.se
Gästredaktör: Karin L Eriksson, Linnéuniversitetet
Redaktör för recensioner och konferensrapporter: Alf Arvidsson, Umeå universitet, alf.arvidsson@kultmed.umu.se

En modern tidskrift för det musiketnologiska fältet

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift är en öppen elektronisk tidskrift från Svenskt visarkiv. Tidskriftens inriktning är bred med utgångspunkt i musik- och dansetnologi och omfattar även andra delar av musikvetenskap och dansforskning, folkloristik, litteraturvetenskap och andra kulturvetenskaper.

Den sammanhållande idén är att Puls ur ett brett vetenskapligt perspektiv ska belysa musikens och dansens uttryck, roller och funktioner i samhället. Puls ambition är att vara ett forum för den musik- och dansetnologiska forskningen på olika nivåer men också en arena för diskussion av viktiga frågor inom kulturlivet. Huvuddelen av tidskriften utgörs av artiklar, men innehåller också recensioner och rapporter inom det vetenskapliga musik- och dansfältet.

Puls vänder sig till såväl forskare och studenter som utövare inom musik- och dansområdet samt till en kulturintresserad allmänhet. Tidskriften kan ses som en kommunikativ och vetenskaplig utveckling av Svenskt visarkivs tidigare publikationer, årsboken Sumlen (1976–1999) och den populärvetenskapliga tidskriften Noterat (1995–2014).

Puls innehåller artiklar på svenska, danska, norska och engelska. Samtliga artiklar är ”peer review”-granskade vilket innebär att de är granskade enligt vetenskaplig praxis av två anonyma och oberoende granskare.