Remissvar

Musikverket tar ibland emot förslag från regeringen och andra myndigheter som de vill att vi ska lämna våra synpunkter på, det kallas för remiss. Våra synpunkter sammanställs i ett remissvar som skickas tillbaka till regeringen. Här hittar du de senaste remissvaren från Musikverket. 

Svar avseende Kulturdepartementets promemoria Vissa statliga insatser på Musikområdet (PDF)

Svar på rapporten Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi (PDF)

Svar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter (PDF)

Svar på rapporten Styrning av högskolan (PDF) 

Svar på betänkandet Konstnär – oavsett villkor? (PDF)

Svar på betänkandet Nästa steg? (PDF)