Remissvar

Musikverket tar ibland emot förslag från regeringen och andra myndigheter som de vill att vi ska lämna våra synpunkter på, det kallas för remiss. Våra synpunkter sammanställs i ett remissvar som skickas tillbaka till regeringen. Här hittar du de senaste remissvaren från Musikverket. 

Svar avseende betänkandet Kreativa Sverige!

Svar avseende Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial (PDF)

Svar avseende Kulturdepartementets promemoria Vissa statliga insatser på Musikområdet (PDF)

Svar på rapporten Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi (PDF)

Svar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter (PDF)

Svar på rapporten Styrning av högskolan (PDF) 

Svar på betänkandet Konstnär – oavsett villkor? (PDF)

Svar på betänkandet Nästa steg? (PDF)