Immateriellt instrumentbygge som folkmusikalisk materialisering

Projektet syftar till att undersöka nutida instrumentbygge av folkmusikinstrument i Sverige som en plats där förhandlingar kring historisk autenticitet och produktutveckling för en levande tradition pågår. Det är ett fält som kännetecknas av starka ideal kring naturmaterial, miljömedvetenhet och särskilda föreställningar om äkthet, något som ibland utmanas av musikers krav på spelbarhet och skiftande estetiska ideal. I detta spänningsfält finns en intressant dynamik där synen på instrumentbyggande som ett immateriellt kulturarv spelar en viktig roll. Andra spänningsfält rör sig mellan materialitet och immaterialitet, liksom professionalism och amatörism. Vilka drivkrafter och ideal formar verksamheten och hur ser traderingsvägar och kunskapsöverföring ut i fältet? Hur ser föreställningar om, men också förutsättningar för amatör- respektive professionellt instrumentbygge i Sverige idag ut? Vilka aspekter spelar in i valet av material till instrumenten?

Målet är att nå en djupare förståelse kring dessa frågor genom främst det källmaterial i form av personarkiv, dokumentationsmaterial, intervjuer och instrument som finns i Musikverkets samlingar, men också genom insamlande och dokumentation av diskussioner i sociala medier och hemsidor liksom genom nya intervjuer.

Forskningsprojektet är treårigt och genomförs med stöd från Riksantikvarieämbetet.

Deltagare i projektet

Madeleine Modin, fil dr i musikvetenskap, forskningsarkivarie vid Svenskt visarkiv