Center för kulturarv och kulturliv

Musikverket är ett center för kulturarv och kulturliv inom musik, teater och dans, en öppen mötesplats för den skapande människan. Verksamheten riktar sig såväl till konstområdena inom scenkonsten som till alla andra intresserade.

I Musikverket

För det nyskapande och i dag verksamma kulturlivet erbjuder Musikverket stöd och service i form av stöd till samarbetsprojekt i musiklivet och utbildning och studior för konstnärer inom elektronmusiken.

Inom kulturarvsverksamheten med samlingar, museum, bibliotek och arkiv pågår dagligen arbetet med att samla in, vårda, bevara och göra tillgängligt men också vetenskapligt bearbeta och aktivt dokumentera samtiden för eftervärlden.

Aktiv samverkan är nyckelordet i all verksamhet, både i stödet till musiklivet och när när det gäller tillgång till kulturarvet för utövare och nyskapare i kulturlivet.

Musikverket är en statlig myndighet (Statens musikverk) som startade i maj 2011 inom kulturdepartementets ansvarsområde och med en rad olika verksamheter inom nyskapande och kulturarv:

  • Musikplattformen som handlägger alla frågor kring stöd till samarbetsprojekt i musiklivet
  • Scenkonstmuseet med utställningar och verksamhet som levandegör 50 000 föremål
  • Elektronmusikstudion, EMS – en mötesplats och ett utvecklingscentrum för elektronmusik och ljudkonst med studior och utbildning för tonsättare och konstnärer.
  • Musik- och teaterbiblioteket med stora samlingar av noter och litteratur om musik, teater och dans
  • Svenskt visarkiv med traditionsinspelningar och arkivmaterial inom visor, folkmusik, jazz och inflyttade musiktraditioner
  • Återutgivning ur Musikverkets inspelningar i Caprice Records katalog med mer än 40 års musik inom klassisk, nutida och elektroakustisk musik samt jazz, folkmusik, världsmusik och musik för barn. Även utgivning av andra musikinspelningar i Musikverkets arkiv.

Viktiga fokusområden för Musikverket är barn, ungdomar, mångfald och jämställdhet.

Insynsrådet

Insynsrådet tillför insyn, råd och stöd samt bidrar med kunskap och unik kompetens. Uppgiften är också att säkra demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Kenneth Johansson
Karin Linder
Isabella Nilsson
Joakim Stymne

Viktiga dokument

Konstnärliga rådet

Musikverkets konstnärliga råd prövar frågor om ekonomiskt stöd till musiklivet och är rådgivande i strategiska 
frågor som rör stödet. I rådet sitter sex ledamöter och en ordförande med omfattande erfarenhet av musiklivet. Klicka på namnen nedan för mer information om respektive ledamot.

Lennart Strömbäck (ordförande)
Savannah Agger
Ayesha Quraishi
Juan Romero
Ingmari Pagenkemper
Per Sinding Larsen
Marit Strindlund