Karin Eriksson är fil. dr. i musikvetenskap och musiketnolog. Hennes huvudsakliga forskningsområde rör frågor om traditionell musik, kulturell tillhörighet, musikaliska värderingsprocesser och kulturarv.

Karin Eriksson disputerade 2017 på avhandlingen Sensing Traditional Music Through Sweden’s Zorn Badge: Precarious Musical Value and Ritual Orientation vid Uppsala universitet. I avhandlingen analyserar hon gränsdragningar och kvalitetsbedömningar av spelmansmusik i Sverige genom en etnografisk fallstudie av spelmansmärket Zornmärket, de tillhörande Zornmärkesuppspelningarna och titeln Riksspelman.

Avhandlingsprojektet genomfördes i samarbete med Royal Holloway, University of London och Svenskt visarkiv och ingick i Musikverkets forskningsprojekt Mixa eller Maxa: Om kulturarv, identitet och folkbildning, 2011-2014. Från hösten 2018 arbetar Eriksson med forskningsprojektet Kreativa förflyttningar - musikaliska flöden i 1960- och 70-talens Sverige och undersöker i en delstudie drivkrafter och idéflöden inom den sk. folkmusikvågen.