Forskarstuderande

Forskarstuderande knutna till Musikverket.

Elin Franzén

Elin Franzén är doktorand i etnologi vid Stockholms universitet. I hennes avhandling undersöks de sammanhang som skapas genom radiolyssnande i människors vardag. Sammanhangen kan förstås som sammanflätningar mellan mediebruk och andra vardagspraktiker, som förbindelser mellan individ och omvärld och som utrymmen för reflexivitet och identifikation. Studien bygger på intervjuer och ett nytt frågelistmaterial i samarbete med Nordiska museet.

Mer information

Anne Sigfrid Refsum

Anne Sigrid Refsum är doktorand i skandinavisk litteratur vid NTNU i Trondheim och knuten till forskninsgprojektet Skillingsvisene i Norge 1550-1950. Den forsømte kulturarven som finanisieras av Norska forskningsrådet. I sitt avhandlingsprojekt, som har arbetstiteln Nasjonalromantikk nedenfra. Skillingsviser som felleskapsbyggende tekster i den norske allmuen 1780-1860 studerar hon hur visorna kan ha bidragit till känslan av samhörighet och nationell identitet decennierna kring 1814 – året för Norges konstitution och unionsupplösningen med Danmark. Detta är en period som vanligen associeras med nationsbygge och nationalromantik, åtminstone för den bildade eliten. Men hur nationellt orienterade var de lägre klasserna? Vilka visor tyckte folket om att sjunga och läsa och i vilken mån bidrog skillingtrycken till idén om en norsk identitet?

Anne Sigrid Refsums avhandlingsprojekt är det första i Norge som utgår från skillingtrycksvisor som källmaterial.