Policy för tillgänglighet

Musikverkets tillgänglighetspolicy har sin grund i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Sveriges diskrimineringslag och den statliga värdegrunden.

Alla människor, kvinnor och män, flickor och pojkar samt de som inte vill definiera sig som vare sig det ena eller andra, har rätt till likvärdig service och bemötande vid kontakt med Musikverket. 

Mål och syfte för Musikverkets tillgänglighetsarbete är att anpassa, utveckla och förbättra myndighetens lokaler, verksamhet och information så att myndigheten blir alltmer tillgänglig för personer med olika funktionsvariationer. 

Systematiskt förbättringsarbete

Musikverket ska arbeta kontinuerligt för att förbättra servicen och tillgängligheten. Ett jämställdhets- och barn och unga-perspektiv ska integreras i arbetet för att säkra att kvinnor och män i olika åldrar och med olika funktionsvariationer får likvärdig service. Tillgänglighetsperspektivet ska vara integrerat i myndighetens verksamhetsplaner, utvecklingsarbete och ordinarie brandskydds- och arbetsmiljöarbete. 

Alla anställda ska ha grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar, och hur tillgänglighet och bemötande kan förbättras och anpassas efter olika behov. Personalens utbildningsbehov på området ska fortlöpande analyseras och tillgodoses. Vartannat år ska en utbildning med fokus på tillgänglighet genomföras. 

Representanter för personer med olika funktionsnedsättningar ska vara delaktiga och ha inflytande på Musikverkets verksamhet, så att de åtgärder som syftar till att öka tillgängligheten blir relevanta. 

En person är utsedd som samordnare för tillgänglighetsarbetet på myndigheten. 

Arbetet sker enligt handlingsplan som uppdateras årligen.

Utvecklingsarbete ska genomföras inom följande områden.

Tillgängliga lokaler

Myndighetens lokaler ska anpassas så att kvinnor och män med funktionsnedsättning kan delta både som besökare i publika utrymmen, artister på scenen, publik vid evenemang och som medarbetare i personalutrymmena. 

Med fysisk tillgänglighet avses till exempel jämna gångvägar, parkering, hissar, toaletter, tillgänglig receptionsdisk och bardisk. Fysisk tillgänglighet gäller också skyltar, belysning, ljudmiljö och placering av texter och föremål, så att de kan ses och är nåbara för personer med rullstol, samt hörselslinga för personer med hörapparat och punktskrift och audioguide för synskadade.

Det ska finnas svängrum i utställningar och på låneexpeditioner, rastplatser i allmänna utrymmen och framkomliga nödutgångar. I den fysiska tillgängligheten ingår även val av material och eventuella krukväxter, så att risken för allergiska reaktioner minimeras.

Tillgänglig verksamhet 

Myndighetens samlingar, programverksamhet, kunskapsuppbyggnad och förmedlande verksamhet ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Vid behov ska alternativa format, lättläst text och anpassade visningar till exempel med teckentolk erbjudas.

Särskilda program ska erbjudas för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Programmen ska vända sig till både kvinnor och män i målgruppen.

Tillgänglig information

Myndigheten använder klarspråk i enlighet med språklagen. Grundläggande information ska vara tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar. Det ska finnas rutiner för att ta fram dokument i alternativa format, till exempel som tillgänglig pdf. Rutiner finns för att kommunicera med Teletal, Taltjänst, Texttelefoni och Bildtelefoni.

Musikverkets webbplats är tillgänglig för personer som använder olika hjälpmedel som till exempel talsyntes. 

På webbplatsen finns en särskild flik med information om tillgänglighet och kontaktuppgifter till den som ansvarar för tillgänglighetsarbetet på myndigheten.

Musikverkets webbplats har funktionen Talande Webb.

Delaktighet i verksamhetsplanering och beslut

Synpunkter från de som använder Musikverkets tjänster ska fångas upp och beaktas i tillgänglighetsarbetet. De reformer som önskas ska om möjligt genomföras. 

Representanter för handikapprörelsen ska inbjudas att delta i referensgrupper t ex vid museets utställningsplanering. Vid val av referenspersoner eftersträvas en jämn könsfördelning.

Denna policy är antagen 2015-04-24.