Musikverkets miljöarbete

1996 beslutade Regeringen att statliga myndigheter skulle införa miljöledningssystem. Syftet var att det skulle bidra till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen. I dag åligger det Musikverket att följa Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Regeringens önskan är att myndigheterna ska gå före i miljö- och hållbarhetsarbetet och ställa krav på leverantörer och samarbetspartners för att på så sätt stärka miljöfrågan i hela landet.

Musikverket har bedrivit ett systematiskt miljöarbete sedan starten 2011. 2014 genomfördes en miljöutredning på myndigheten vilket gav ytterligare moment till miljöarbetet.

Ett internt miljöråd bildades efter att utredningen var klar. Miljörådets uppgift är att bevaka, initiera och informera om ändringar i Musikverkets rutiner och verksamhet med syfte att bidra till en hållbar utveckling.

Musikverket i sitt miljöarbete bland annat skapat och/eller genomfört följande:

  • en miljöpolicy har införts i verksamheten
  • ett miljöledningssystem med tydliga rutiner och riktlinjer för miljöstyrning av verksamheten
  • tågresor väljs före flyg och att alla resor klimatkompenseras
  • höga krav ställs på miljömärkning och resursåtgång vid alla typer av inköp
  • teknisk utrustning har inköpts för att skapa goda möjligheter till telefon- och videomöten för att minska resor
  • minskad pappersanvändning genom ett system som minimerar antalet onödiga utskrifter
  • enbart Led-belysning i Scenkonstmuseet minskar energianvändningen.
  • kontors- och IT-utrustning återanvänds och får ett andra liv i andra verksamheter
  • förnybar elektricitet

Musikverkets miljöpolicy (PDF)