Music from Vietnam 1

Tradition and Renewal in the Hanoi Region

Vietnam is a country with an immense wealth of musical tradition, with a long history as one of the points of intersection in the dynamic cultural fabric of Asia and with 50 or more minority cultures within its borders today.

The recordings on this CD, reflects the work that was done in the 1990s in Hanoi and surroundings, with regard to older traditions and their renewal.
Read more
Show playlist
  • 1.
   Luu thuy/Kim tiên/Xuân phong/Long hô
   3'03
  • 2.
   Phung câu hoang
  • 3.
   Cung dàn dat nuóc
   4'54
  • 4.
   Giã ban
   3'01
  • 5.
   Tam phâp nhâp môn
   2'25
  • 6.
   Hê môi su cu
   1'27
  • 7.
   Kê chuyeên ngày muà
   6'57
  • 8.
   Còn duyên kê dón nguoi dua
   3'23
  • 9.
   Xàng xè
   2'38
  • 10.
   Nòi su ghé râu
   3'03
  • 11.
   Mùa xuân vê
   2'53
  • 12.
   Em là con gái Bac Ninh
   2'33
  • 13.
   Hành vân
   4'00
  • 14.
   Cô Loa bi sù
   3'40
  • 15.
   Xe chi luôn kim
   5'20
  • 16.
   Huong sen Dông Tháp
   4'30
  • 17.
   Van châu luc
   4'25
  • 18.
   Lý hoài nam
   5'15
  • 19.
   Luu thuy truòng
   3'11
  • 20.
   Ngôi tua man thuyên
   3'47
 • Total playtime 75'07

Compact Disc // CAP 21406 // Music from … // Folk music // Releasedate: 1 January, 1991