Musik från Vietnam 1

Tradition och förnyelse i Hanoi med omnejd

Vietnam är ett land med rika musikaliska traditioner. Det har en lång historia som en av knutpunkterna i Asiens dynamiska kulturvävnad, med ett femtiotal minoritetskulturer inom landet.

På denna cd presenteras några smakprov på det arbete kring äldre traditioner och förnyelse man mötte i Hanoi med omnejd 1990.
Läs mer
Visa spårlista
  • 1.
   Luu thuy/Kim tiên/Xuân phong/Long hô (Suite of traditional pieces)
   3'03
  • 2.
   Phung câu hoang (The male phoenix courting the female)
  • 3.
   Cung dàn dat nuóc (Airs of my fatherland) Musik: Dang Xuân Khái
   4'54
  • 4.
   Giã ban (Parting with my friends)
   3'01
  • 5.
   Tam phâp nhâp môn (Suite for guitar)
   2'25
  • 6.
   Hê môi su cu (Satiric song)
   1'27
  • 7.
   Kê chuyeên ngày muà (Talking about harvest time) Musik: Thao Giang
   6'57
  • 8.
   Còn duyên kê dón nguoi dua (As long as I am charming)
   3'23
  • 9.
   Xàng xè (Guitar solo)
   2'38
  • 10.
   Nòi su ghé râu (Luu Bìhn's lament)
   3'03
  • 11.
   Mùa xuân vê (Spring is coming) Musik: Huu Xuân
   2'53
  • 12.
   Em là con gái Bac Ninh (I am the girl from Bac Ninh)
   2'33
  • 13.
   Hành vân (Flying cloud)
   4'00
  • 14.
   Cô Loa bi sù (Extract from the drama of the Co Loa citadel)
   3'40
  • 15.
   Xe chi luôn kim (Twisting the thread and threading the needle)
   5'20
  • 16.
   Huong sen Dông Tháp (Lotus fragrance of the Dong Tháp province)
   4'30
  • 17.
   Van châu luc (Hymn to the sixth princess)
   4'25
  • 18.
   Lý hoài nam (Remembering the south) Musik: arr: Ngoc Phan/Nguyên Van Thuong
   5'15
  • 19.
   Luu thuy truòng (Running water)
   3'11
  • 20.
   Ngôi tua man thuyên (Sitting and leaning against the boat side)
   3'47
 • Total speltid 75'07

Compact Disc // CAP 21406 // Music from … // Folkmusik // Releasedatum: 1 januari, 1991