Erik Gustaf Geijer: The Hopeful Romantic

Margareta Jonth, Carl Rune Larsson, Nils-Erik Sparf, James Horton, Lars Frykholm, Lucia Negro, John Forsell, Wilhelm Stenhammar, Akademiska kören, Tor Mann, Allmänna sången, Henry Weman, Orphei Drängar, Eric Ericson


Det musikaliska arvet efter författaren, diktaren, filosofen, historikern och – mest relevant för detta sammanhang – kompositören Erik Gustaf Geijer (1783–1847) uppmärksammar vi här med en exklusivt digital sammanställning av Caprice Musics samtliga inspelningar med hans mästerliga, men tragiskt nog nästan bortglömda musik. Här finns ett brett musikaliskt urval av både hans mer frekvent framförda melodier som ”Kväll och frid” och ”Svanvits sång”, och mer okända verk som hans dramatiska Pianokvartett i e-moll och hjärtliga sånger för röst och klaver.

Detta omfångsrika samlingsalbum finns att streama och ladda ner på de flesta digitala butiker, såsom Spotify, Tidal och Apple Music.


E.G. Geijer, oljemålning av J.G. Sandberg, 1828.

Erik Gustaf Geijer (1783-1847)

I tysk kulturmiljö är uttrycket ”Goethetiden” en vedertagen term. Knappast någon skulle på allvar ifrågasätta det berättigade i att perioden 1770–1832, som var hans aktiva tid – betecknas med det ordet. Så självklart dominerade ”Olympiern i Weimar” en period som ju annars knappast var fattig på historiska genier.

Om någon enskild svensk privatperson skulle kunna göra anspråk på att med liknande argument upphöjas till en tidsålders centralgestalt, skulle valet sannolikt falla på Erik Gustaf Geijer: han förkroppsligar på en rad områden Sveriges väg in i romantiken, det tidiga 1800-talets religiösa självbesinning och konservativa självrannsakan. Han förkroppsligar också vägen över till ”det moderna”; till liberalism och individualism.
Med sig på denna ofta mödosamma färd tog han med sig en matsäck från sin ungdoms stilla värmländska, gustavianska småherrgårdsliv, som för honom själv var omistlig och som gav hans långa intellektuella, religiösa och moraliska livsresa avgörande drag av rik mänsklighet: det var kärleken till skogen och bergen, det var sången och musiken, det var den lyriska gåvan. Utan denna färdkost, som han generöst delade med sig av, hade tänkaren och historikern Geijer troligen fått vandra ensam – den vanliga professorsvandringen.

Nu blev han, så mycket en enskild person förmår bli det, en ledare och inspiratör. Efter sin död visade sig hans minne vara tungt att bära, åtminstone i den akademiska småstaden Uppsala. Geijerkulten, som diskret vidmakthölls av dottern Agnes (gift grevinna Hamilton och härskarinna på Uppsala slott), av hennes make landshövdingen, samt av en dryg generation historiker och filosofer fram till 1880–talets stormar, blev ett led i den till slut världsfrånvända senromantikens självförsvar mot allt nytt. Kulten blev en börda. Men det var inte Geijers fel.

Han föddes på Ransäters bruksherrgärd i Värmland den 12 januari 1783. Fadern var brukspatron på Ransäter och på hans sida stammade Erik Gustaf från en tysk borgarsläkt som bland annat gjort sitt namn i gruvnäringen. Också på moderns sida – där intellektuella talanger och böjelser var mer framträdande – stammade Geijer från en medelklassfamilj av tyskt ursprung.
Livet på Ransäter har i Geijers ”Minnen” (1834) skildrats med en kärleksfull friskhet som vittnar både om uppväxtmiljöns förmåga att leva kvar i minnets rosenskimmer och om den åldrande Geijers obrutna skaparkraft. På närmare 250 års avstånd kan hemmet i Ransäter te sig trångt och strävt med den barske patronen och den undergivna modern – en herrgård där tjugoårige Erik Gustaf måste smyga undan med de stearinljusstumpar han behövde för att på natten, i största hemlighet på sin kammare skriva sitt första berömda verk: äreminnet över Sten Sture d.ä. (1803), som belönades med Svenska Akademiens stora pris. Där finns fortfarande en påtaglig atmosfär av det gamla ”Fattigsverige”, av ett lantligt 1700-tal med behållen karolinsk kärvhet.
Men också – där både dansades och musicerades, det fanns böcker, och man hade upptäckt naturen som kraft- och glädjekälla. I Geijers ”Minnen” är Ransäter ett paradis, utan någon sockersöt sentimentalitet:

Allt vad vårens grönska har saftigt, vad skogens skugga har svalkande, den friska böljan har vederkvickande – lukten av granris och blomster – lantluft, morgonluft – allt detta lever och är närvarande i detta minne; och stadsliv, kammarliv, böcker oändligt, hela dammet på den lärda stråkvägen har icke kunnat utplåna det.

Till de grundläggande upplevelserna utanför den lite bokdammiga väg som blev Geijers levnadsbana hör en tidig resa till napoleonkrigens och den tidiga industrialismens England år 1810, där han fick tillfälle att studera världen i stort och ett fritt, rikt och öppet samhälles styrka och svagheter. I övrigt hör Geijer inte till upptäcktsresarna. Från 1799, då han som 16-åring begav sig till Uppsala, till 1846 då han som emeritus lämnade staden för att tillbringa sitt sista återstående levnadsår i Stockholm, förblev han med få och korta avbrott lärdomsstaden trogen. I än högre grad än nu bjöd dåtidens akademiska karriär på långa ekonomiskt magra väntetider och Geijers bana blev inte något undantag: oavlönad docent 1811, vikarierande professor i historia 1815 – den första avlönade tjänsten – och slutligen, 1817, blev hand ordinarie professor. På sommaren 1816, efter en sju år lång och brevrik förlovning, skedde bröllopet med den värmländska grannflickan Anna Lisa Lilljebjörn.

Geijer speglar sitt århundrade och följer många spår. Från 1800-talets första år har vi äreminnet över Sten Sture, en 1700-talsmässig eloge i den franska akademikulturens stil, men också lärda avhandlingar på den tidens universitetslatin. Från 1810 fram till 1820-talets mitt skriver Geijer götisk lyrik – ”Odalbonden”, ”Manhem”, ”Vikingen” – psalmer, men också estetiska och politiska avhandlingar i nyromantikens och konservatismens anda. Geijer blev den svenska, framför allt den uppsaliensiska reaktionens teoretiker, men ”reaktionär” i egentlig mening var han inte. Englandsresan, den värmländska liberalismen med genklanger från svenska frihetstidens tradition, samt egna självständiga reflektioner över historien och samhället räddade honom från ensidiga ställningstaganden. I religiöst hänseende förblev han så öppet liberal att han ådrog sig ett tryckfrihetsmål; det följande frikännandet stärkte hans tilltro till ett fritt samhällsskick.

Från 1820-talet dominerade historieforskningen. Samtidigt förbereds Geijers berömda ”avfall”: hans övergång från principiell konservatism till en måttfull liberalism. Vid sidan av historiska arbeten och omfattande skrifter med filosofisk, social och politisk inriktning födde de sista tio levnadsåren en liten samling starkt personliga lyriska dikter. Till detta slutskede i Geijers utveckling hör hans ”Minnen”. Och under hela sitt liv musicerade och komponerade han. Sitt förhållande till musiken som tröst och vila har han i små men mästerliga ordalag karakteriserat i dikten ”Tonerna”:

Tanke, vars strider blott natten ser,
Toner, hos eder om vila den ber!
Hjärta, som lider av dagens gny,
Toner, till eder, till er vill det fly.

Slutpunkten i Geijers intellektuella utveckling var vad han själv kallade personlighetsfilosofin: en världs– och livsuppfattning i vilken han, på grundval av sitt rika livs lärdomar, iakttagelser och reflektioner, lyckades förena varm personlig religiositet med respekt för den enskilda, även den obetydligaste människans individualitet som byggsten i universum, och en tro på den mänskliga och samhälleliga gemenskapen som ofrånkomligt livsvillkor. Starkast i denna filosofi, som fick väsentligt inflytande på generationer av svenska lärare, präster och ämbetsmän, är tron på en personlig gudskontakt. Dikten ”Natthimmelen” kan tjäna som sammanfattning av den mogne, åldrande Geijers livskänsla och tänkande:

Ensam jag skrider fram på min bana,
längre och längre sträcker sig vägen;
ack, uti fjärran döljes mitt mäl.
Dagen sig sänker. Nattlig blir rymden.
Snart blott de eviga stjärnor jag ser.
Men jag ej klagar flyende dagen,
ej mig förfärar stundande natten;
ty av den kärlek, som går genom världen,
föll ock en strimma in i min själ.

Stig Strömholm, 1982
Uppsala universitets prorektor


Om tonsättaren Geijer

Den mångsidigt begåvade Erik Gustaf Geijer var aktiv på många områden, och i ett ofta citerat yttrande från 1836 säger han sig ha utövat lika många verksamheter som fingrarna på ena handen, från tummen räknat filosofien, historien, vältaligheten, poesin och musiken, vilka alla han i ärlig slöjd uppöfvat och inte ville uppgifva någondera, ej ens lillfingret – han kunde ha tillagt politiken och samhällsfrågorna och hela sin pedagogiska gärning, men då hade ju handen inte räckt till!

I sina ”Minnen” berättar han att han var uppfödd vid dans och musik, flitigt spelade piano och ännu som tonåring i Ransäter hade drivits att försöka sig i komposition, utan att känna dess reglor. Första gången en komposition av Geijer uttryckligen nämns är i ett av hans brev (1801) som handlar om en pianosonat han skrivit i Uppsala och som väckt ett visst rabalder bland musikvännerna i hemmet. Den tidigaste bevarade kompositionen synes vara sången ”Minne” (Hvem söker jag? hvem?) vars melodi anges vara från 1805, även om texten är betydligt senare. Och när Geijer under Englandsresan 1810 skriver två stort anlagda pianoverk, en sonat i g-moll och en fantasi i f-moll, visar han en säker behärskning av såväl den tematiska genomföringstekniken som den formella helhetsplanen. Han hade dessförinnan tagit lektioner i teori och komposition för Pehr Frigel (1750–1842), och av brev framgår att han tidvis haft vissa planer på att helt ägna sig åt musiken.

Så kom i början av 1810-talet Geijers märkligt snabba genombrott som skald i götisk anda, och till flera av dessa sina dikter skrev han också musik, bland annat till ”Vikingen”, ”Odalbonden” och ”Den lilla kolargossen”. Melodierna äger en folkviseartad enkelhet som påminner om att Geijer med sin samling ”Svenska Folkvisor från forntiden” (utgiven 1814–17 tillsammans med Arvid August Afzelius [1785–1871]) hör till våra folkmusikpionjärer.

Mot decenniets slut, då han definitivt knutits till Uppsala som historieprofessor, inträder en tioårsperiod då Geijer med jämna mellanrum skapar en rad imponerande kammarmusikverk: en violinsonat och två ”dubbelsonater” för fyrhändigt piano 1819–20, en stråkkvartett 1822, en pianokvintett 1823, den här inspelade pianokvartetten 1825, samt en pianotrio 1827. Troligen härstammar dessutom ytterligare någon violinsonat, en cellosonat och flera stråkkvartettsatser från samma tid.

Tillsammans med Adolf Fredrik Lindblad utgav Geijer 1824 också ett häfte ”Musik för sång och pianoforte”, där han utöver fem sånger och en manskvartett publicerade ett ”Divertimento” för piano. Ett andra ”Divertimento” följde i samlingen ”Nordmannaharpan” (1832). Mellan 1834 och 1842 utkom nästan årligen ett sånghäfte av Geijer, där både äldre och nyare kompositioner fick samsas. Ett nionde och sista häfte publicerades 1846. Under dessa senare år, fyllda inte bara av vardaglig vedermöda utan också av alla de problem hans politiska frontförändring medförde, hann Geijer endast sporadiskt komponera i instrumentala former. Under denna tid blev blott några kortare pianostycken, en stråkkvartettsats och någon sats för violin och piano nedskrivna.

Geijers sånger har kommit att höra till svensk musiks ”mindre klassiker” och har sjungits flitigt in i våra dagar, medan de instrumentala verken blivit i det närmaste helt förbisedda, möjligen med undantag for de pianokompositioner Geijer själv lät trycka och för pianokvartetten som trycktes i mitten av 1860-talet.

Medan Geijer i sina sånger på ett osökt och ofta känsligt registrerande sätt frammanar på en gång personliga och allmänmänskliga stämningar och situationer, är han i sin kammarmusik främst klassicisten som med utgångspunkt i de stora Wien-mästarna och med lyhördhet för den begynnande romantiken (Weber, Mendelssohn) formar välbyggda sonat-, variations- eller rondosatser. Geijers tonsättarskap har onekligen två sidor, som självfallet ibland också förenas – bakom sångerna ligger den Geijer som ofta och drivet improviserade vid pianot och sedan band sina musikaliska uppslag med ordens versmönster. Bakom kammarmusiken däremot, finns den Geijer som utövade komponerandet som en medveten intellektuell träning och som en skärpning av alla sinnen. Han har själv beskrivit hur pianokvartetten växte fram ”i huvudet” under en tysklandsresa han företog år 1825 i sällskap med Lindblad och Malla Silverstolpe.

Om det nu finns ojämnheter i hans kammarmusik så bör man betänka att den inte var avsedd som estradmusik för offentligheten utan för en intim sällskapskrets, där kraven visserligen kunde vara höga nog men där tonsättaren själv kunde gripa in och byta ut eller omarbeta satser. Därigenom har kronologin inom Geijers musikaliska produktion blivit en smula förvirrande, och en ”ny” komposition betyder inte alltid en ”nyskriven”. Om pianokvartetten behöver endast tilläggas att de båda rörliga yttersatserna är hållna i tämligen strikt sonatform, att den långsamma satsen är ett sångbart Andante i lied-form och att tredje satsen är en av Geijers många stiliserade menuetter, här med två kontrasterande triodelar. Det bör dock påpekas att denna inspelning följer det postuma trycket från 1865, där flera partier är starkt bearbetade (av ännu okänd hand) och särskilt stråkstämmorna gjorts mer omfattande och ”tacksamma”.

Geijers sånger kan lämpligen delas upp i fyra kategorier: naturskildringar och stämningsstycken av mer allmänt slag, genrebilder i tidens stil, humoristiska eller snusförnuftiga reflektioner i ett slags epigramform, samt djupt personliga meditationer med allvarlig och ofta religiös grundton. Mera fosterländska stämningar förbehåller tonsättaren sina körstycken. I det aktuella urvalet ges prov på alla typer av sånger och det innehåller dessutom en liten soloscen till ord ut Bengt Lidners operalibretto ”Medea”, som visar ännu en sida av Geijers musikaliska receptivitet och samtidigt hans naturliga sinne för dramatisk deklamation. De flesta av hans sånger har också, det begränsade formatet till trots, varit avsedda att framföras mycket fritt och åskådligt med starkt framhävande av texten.

Det var märkligt nog tonsättarens vän och kollega Adolf Fredrik Lindblad, som i förordet till den första upplagan av Geijers samlade skrifter 1848 präglade den bild av Geijer som komponerande dilettant, som alltför länge dominerat synen på den snillrike uppsalaprofessorns musik. Lindblad ansåg sig säkert ha fog för sin bedömning eftersom han flera gånger ”korrigerat” tekniska brister i Geijers pianostämmor före sånghäftenas publicerande, men han tycks inte ha anat hållbarheten i vännens kammarmusik och inte heller att även hans egen instrumentalmusik skulle förkastas av det svenska 1800-talets nedlåtande hällning inför de större formernas problematik – den inställning som bokstavligen landsförvisade Franz Berwald.

Det har tagit grundlig tid att omvärdera både Geijers och Lindblads alstring och mycket är ännu ogjort, men nu bör tiden vara mogen för en vidare och mer generös syn på deras musik. Låt vara att Geijer inte var någon yrkestonsättare, men hans kompositioner har så rika yttre och inre egenskaper att de är väl värda sin renässans hos både musiker och publik – vår musikhistoria skulle bli åtskilligt fattigare utan dem!

Lennart Hedwall, 1982
Tonsättare, musikvetare och dirigent

Producent och redaktör: Erik Hamrefors
Omslagsbild: Midjourney AI

Läs mer
Visa spårlista

  • 1.
   Aftonbetraktelse (instrumental version) Musik: Erik Gustaf Geijer

  • 2.
   Songs for Solo Voice and Piano, Book 1: No. 3, Blomplockerskan Musik: Erik Gustaf Geijer

  • 3.
   Songs for Solo Voice and Piano, Book 1: No. 4, Bilden Musik: Erik Gustaf Geijer

  • 4.
   Songs for Solo Voice and Piano, Book 3: No. 3, Gräl och allt väl Musik: Erik Gustaf Geijer

  • 5.
   Songs for Solo Voice and Piano, Book 3: No. 6, Första aftonen i det nya hemmet Musik: Erik Gustaf Geijer

  • 6.
   Songs for Men's Chorus: No. 27, O yngling, om du hjerta har Musik: Erik Gustaf Geijer

  • 7.
   Songs for Men's Chorus: No. 28, Svanvhits sång Musik: Erik Gustaf Geijer

  • 8.
   Songs for Solo Voice and Piano, Book 4: No. 5, Ur Lidners Medea Musik: Erik Gustaf Geijer

  • 9.
   Songs for Solo Voice and Piano, Book 5: No. 7, Sångerskan Musik: Erik Gustaf Geijer

  • 10.
   Piano Quartet in E Minor: I. Allegro moderato Musik: Erik Gustaf Geijer

  • 11.
   Piano Quartet in E Minor: II. Andante cantabile Musik: Erik Gustaf Geijer

  • 12.
   Piano Quartet in E Minor: III. Menuetto Musik: Erik Gustaf Geijer

  • 13.
   Piano Quartet in E Minor: IV: Allegro Musik: Erik Gustaf Geijer

  • 14.
   Songs for Solo Voice and Piano, Book 2: No. 7, Skärsliparegossen Musik: Erik Gustaf Geijer

  • 15.
   Songs for Men's Chorus: No. 29, Aftonbetraktelse (Qväll och frid) Musik: Erik Gustaf Geijer

  • 16.
   Songs for Solo Voice and Piano, Book 9: No. 4, Den nalkande stormen Musik: Erik Gustaf Geijer

  • 17.
   Songs for Men's Chorus: No. 28, Svanvhits sång Musik: Erik Gustaf Geijer

  • 18.
   Songs for Solo Voice and Piano, Book 6: No. 6, På vattnet Musik: Erik Gustaf Geijer

  • 19.
   Songs for Solo Voice and Piano, Book 6: No. 1, Aftonklockan Musik: Erik Gustaf Geijer

  • 20.
   Songs for Solo Voice and Piano, Book 8: No. 8, Han Musik: Erik Gustaf Geijer

  • 21.
   Songs for Men's Chorus: No. 33, Karl XII:s marsch vid Narva Musik: Erik Gustaf Geijer

  • 22.
   Songs for Men's Chorus: No. 29, Aftonbetraktelse (Qväll och frid) Musik: Erik Gustaf Geijer

 • Total speltid
CAP 80029 // Klassiskt // Releasedatum: 3 juli, 2024