Om Svenskt visarkivs folkmusikbibliografi

Svenskt visarkivs Folkmusikbibliografi innehåller ett urval böcker, uppsatser och artiklar om folkmusik, visa, dans och äldre populärmusik i Sverige.  

Bibliografin bygger bland annat på databasen LIBRIS samt deldatabaser som Svensk musikhistorisk bibliografi ([SMHB]), som framställs vid [Musik- och teaterbiblioteket] och löper från tryckår 1991, och LIBRIS uppsök. Dessutom bygger den på universitetens egna uppsatsdatabaser, Svenskt visarkivs bibliotekskatalog och källförteckningar i nyutgiven litteratur.

Ett komplement till andra databaser

Bibliografin omfattar texter av svenska författare i svenskspråkiga publikationer, texter av svenska författare i utländska publikationer samt texter om svensk och mångkulturell folklig musik av utländska författare i svenska publikationer. Avdelningen [Samisk musik] innehåller även norsk litteratur.

Den stora mängden publikationer samt behovet av tvärvetenskapliga perspektiv (musiketnologi, musikanalys, textforskning, folkloristik med mera) skapar ett behov av en ämnesbibliografi som fungerar som komplement till existerande databaser.

Här finns dessutom enskilda uppsatser/kapitel i antologier liksom universitetsuppsatser på C- och D-nivå. Bibliografin gör inte anspråk på att vara heltäckande. Vissa titlar kan förekomma under mer än en rubrik. Enstaka titlar äldre än 1980, framför allt standardverk, finns medtagna, främst inom områden där det är ont om litteratur.

Litteratur från 1980 och framåt

Några områden är sparsammare representerade: textforskning om de medeltida balladerna, litteratur om finlandssvensk folkmusiktradition, litteratur om den litterära/populära visan, visor i skillingtryck och visforskning i allmänhet liksom dans.

Kortare artiklar, intervjuer med mera i musik- och kulturtidskrifter samt spelmansförbundens publikationer finns i [SMHB] men har inte tagits med i bibliografin.

Till Folkmusikbibliografin

Skrivet av musikverket den 15 oktober, 2012
Kategorier: Svenskt visarkiv
Nyckelord: Folkmusik

Kommentarer

Kommentera