Litteratur och noter

Artiklar ur Svenskt visarkivs publikationer

Ramsten, Märta 2008. Att kula, käuka eller lulla. Ett bidrag till ett historiskt perspektiv på lockrop. Noterat 16. Stockholm: Svenskt visarkiv.

Andra digitala artiklar

Eklund, Robert & Anita McAllister. 2015. An acoustic analysis of ‘kulning’ (cattle calls) recorded in an outdoor setting on location in Dalarna (Sweden). I Proceedings of ICPhS 2015, 10–14 August 2015, Glasgow, Scotland.  .

Johnson, Anna 1980. Om fäbodarnas musik. I Folkmusikboken. Red Jan Ling, Märta Ramsten & Gunnar Ternhag. Stockholm: Prisma.

Kjellström, Birgit 1980. Om folkliga instrument. I: Folkmusikboken. Red Jan Ling, Märta Ramsten & Gunnar Ternhag. Stockholm: Prisma. 

Larsen, Holger 1977. Bockhorn med påslående trätunga. Svensk tidskrift för musikforskning (STM) 1977 

Larsen, Holger 1979. Vallhornet i Sverige. Terminologi. Svensk tidskrift för musikforskning (STM) 1979. 

Moberg, Carl-Allan 1955. Om vallåtar. 1. Svensk tidskrift för musikforskning (STM) 1955.

Moberg, Carl-Allan 1955. Om vallåtar. 2. Svensk tidskrift för musikforskning (STM) 1959.

Tellenberg Uttman, Magdalena Eine Untersuchung der Teiltonspektren bei Kulning- und Lockruftechniken anhand von Beispielen aus Schweden und Finnland [Elektronisk resurs] STM online 2002 

Se även Folkmusikbibliografin om vallmusik  

Böcker och artiklar i tryck

Ahlbäck, Sven 1995. Tonspråket i äldre svensk folkmusik. Stockholm: Not & bok.

Andersson, Olof 1946. Låttyper i folkmusiken. Vallåten och skänklåten. Ur: Hembygden. 6-7. 1946, s. 106-107

Bachmann-Geiser, Brigitte  1999. Das Alphorn. Vom Lock- zum Rockinstrument. Mit Beiträgen von Hans-Jürg Sommer, Rolphe Fehlmann, Res Margot und Matthias Wetter.

Dybeck, Richard [1974]. Kommentarer i Svenska vallvisor och hornlåtar med norska artförändringar. Faksimilutgåva. Stockholm.

Dybeck, Richard [1974]. Svenska vallvisor och hornlåtar med norska artförändringar. Efterskrift av Märta Ramsten.

Ekelund, Bodil 2007. Tolv man i skogen. Vallvisans förhållande till fäbodväsendets folktro. C-uppsats Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap.

Eklund, Robert, Anita McAllister och Fanny Pehrson. 2013. An acoustic comparison of voice characteristics in ‘kulning’, head and modal registers. I: Robert Eklund (red), Proceedings of Fonetik 2013, the XXVIth Swedish Phonetics Conference (Studies in Language and Culture no. 21) pp. 21–24.

Johnson, Anna 1986. Sången i skogen. Studier kring den svenska fäbodmusiken. Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap. Diss.

Ivarsdotter-Johnson, Anna 1992. Upptäckten av folkmusiken. Musiken i Sverige III. Den nationella identiteten 1810-1920. Red. Leif Jonsson & Martin Tegen. Stockholm.

Ivarsdotter-Johnson, Anna & Ramsten, Märta 1992. Folkmusiken som nationell och provinsiell symbol. Musiken i Sverige III. Den nationella identiteten 1810-1920. Red. Leif Jonsson & Martin Tegen. Stockholm.

Ivarsdotter, Anna. Lockrop & vallåtar Ancient Swedish pastoral music. Texthäfte (svenska och engelska, 27 s.) till cd Lockrop & vallåtar/Ancient Swedish pastoral music. (Musica Sveciae/Folk Music in Sweden) CD Caprice CAP 21483, 1995.

Larsen, Holger 1986. Mellan magi och musikakustik. Något om vallhornets hantering. (Rapporter Musikmuseet 1986; 2) Stockholm

Lindkvist, Ida 2006. Vallkullans musikaliska kommunikation med naturväsenden i Gagnefs kommun. Påbyggnadsuppsats i musikvetenskap, Stockholms universitet vt 2006.

Ling, Jan 1989. Europas musikhistoria. Folkmusiken 1730-1980. Stockholm: Esselte studium.

Lundberg, Dan & Ternhag, Gunnar 2005. Folkmusik i Sverige. Möklinta: Gidlunds förlag.

Moberg, Carl-Allan 1959. Locklåten om den förlorade (och återfunna) kon. Saga och sed 1959, s. 81-86.)

Murstad, Anne 2003. Sireners sang eller himmelske samtaler? Noen perspektiv på framføring av lokk. Universitetet i Bergen, Griegakademiet. Hovedfagsavhandling i etnomusikologi.

Murstad, Anne 2006. Lokk – historisk levning og vokal extremsport. I Norsk folkemusikklag. 1905-2005. Nasjonal og lokal kultur. 2006. Oslo.

Murstad, Anne 2009. Lokk som variasjonsteknikk og emosjonell kommunikasjon. I Tradisjonell sang som levende prosess. Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon. Red. Lene Halskov Hansen, Astrid Nora Ressem och Ingrid Åkesson. Oslo: Novus.

Nilsson, Ann-Marie 1994. Musik utanför kyrkomurarna. Musiken i Sverige I. Från forntid till stormaktstidens slut 1720. Red. Leif Jonsson, Ann-Marie Nilsson, Greger Andersson. Stockholm.

Ramsten, Märta 1992. Folkligt musicerande. Musiken i Sverige III. Den nationella identiteten 1810-1920. Red. Leif Jonsson & Martin Tegen. Stockholm.

Rosenberg, Susanne 2007. Kulning – musiken och tekniken. (Svensk folksång 1). Stavsudda: Udda toner. Cd-bilaga.

Stubseid, Gunnar 1998. Vokalmusikken. I Fanitullen. Innføring i norsk og samisk folkemusikk. Red. Bjørn Aksdal och Sven Nyhus. 2. uppl. Oslo: Universitetsforlaget.

Tellenbach, Magdalena 1999. Lockrufe in Skandinavien. Funktion – Klang – Revival. Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades der Philosophie eingereicht an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien.

Ternhag, Gunnar 1977. Horn och lur – två vallinstrument. Något om deras användning i södra Sverige. Riksinventeringens rapport nr 3.

Ternhag, Gunnar 2006. Inflytelserika inspelningar. Exemplet kulning. Saga och Sed 2006. Stockholm: Kungl. Gustav Adolfs Akademien.

Åkesson, Ingrid 2007. Med rösten som instrument. Perspektiv på nutida vokal folkmusik. (Svenskt visarkivs handlingar; 5) Stockholm: Svenskt visarkiv. Diss. Cd-bilaga. Bl a kap 8, 9.

Ett urval av noter till vallåtar och lockrop

Arwidsson, Adolf Ivar.  Svenska Fornsånger. En samling af Kämpavisor, Folk-Visor, Lekar och Dansar, samt Barn- och Vall-Sånger. Tredje delen.

Bergman, G. Dalsländska vallvisor. I: Hembygden, utg. av Dalslands Hembygdsförbund, 1923, s. 5-10.

Dybeck, Richard. Svenska vallvisor och hornlåtar med norska artförändringar. Faksimilutgåva. Stockholm.

Johnson, Anna 1972. Svenska locklåtar i nutidstradition. Studier över storform och funktion. Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap, CD-uppsats.

Rosenberg, Susanne 2007. Kulning – musiken och tekniken. (Svensk folksång 1). Stavsudda: Udda toner. Cd-bilaga.

Kommentarer

Kommentera