Beviljade projekt 2014:1

Drygt 10 miljoner (10 533 935) kronor till 52 projekt. Så mycket pengar delas ut i ansökningsomgång 2014:1. Beslutet fattades av Musikverkets konstnärliga råd den 19 mars 2014. 

De beviljade samarbetsprojekten presenteras med projektägare och projektnamn, klicka på respektive projekt för information om beviljad summa samt projektägarens sammanfattning av projektet.

 

Nationella samarbetsprojekt

Projektets sammanfattning: "Under the looking glass är ett samarbete med kompositören Hanna Hartman där små, knappt hörbara ljud sätts under lupp. Ljud från instrument och objekt förstärks och blir en helhetsupplevelse i en rumslig klangsfär."

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Projektets sammanfattning: "På väg är en samproduktion mellan Ljungby Berättarfestival och festivalen Musik i sagobygd; ett gemensamt arrangemang för fyra sinsemellan obekanta artister, två berättare och två musiker."

Beviljat belopp: 93 260 kronor

Projektets sammanfattning: "Projektet är ett samarbete mellan Ensemble Ma och Visualiseringscenter i Norrköping. Det går ut på att undersöka gemensamma nämnare mellan vetenskaplig forskning och arbetet med ny musik, med fokus på gestaltning för publik."

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Projektet är en förstudie för att planera och förprojektera ensemblens jubileum, både själva jubileumsåret och en serie jubileumskonserter under 2015–2016."

Beviljat belopp: 90 508 kronor

Projektets sammanfattning: "Projektet går ut på att skapa ett musikmöte över genregränserna. Programmet sammanvävs genom att artister inom klassisk musik, musikal, jazz och pop möter publiken i vacker skånsk glesbygd."

Beviljat belopp: 293 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Projektet är en utvidgning av Höör Barockfestival till att även omfatta en konsertproduktion under våren. Temat för produktionen, under ledning av cembalisten Göran Karlsson, är fransk barockmusik och 1600-talslyrik."

Beviljat belopp: 64 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Pygostylia är en helhetsupplevelse: en föreställning som är en skiva som är en film som är en utflykt till fågelperspektivet med fågelinstrument, fågelljud, fågelkläder och lånta fjädrar."

Beviljat belopp: 253 880 kronor

Projektets sammanfattning: "Projektet är en plattform för flerkulturell och nyskapande barnkultur på en gemensam plats; ett forum för frilansande professionella artister med inriktning på barnkultur. Syftet är att fylla ett tomrum i utbudet i Stockholms centrum sommartid."

Beviljat belopp: 226 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Projektet går ut på att skapa en musikföreställning för barn där traditionsmusik och äldre arkivmaterial möter ny audiovisuell teknik."

Beviljat belopp: 105 000 kronor

Projektets sammanfattning: "En nykomponerad musikdramatisk föreställning med texter som behandlar olika aspekter av fångenskap och instängdhet. För sättningen sopran, blockflöjt, viola, trombon och slagverk."

Beviljat belopp: 80 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Projektet vill utforska några av landets kyrkor som konsertlokal och meditations- och mötesplats oavsett religiös åskådning. Varje kyrkas specifika ljud och akustik spelas in och blir till ett bandstycke som uppförs tillsammans med livemusik i respektive lokal."

Beviljat belopp: 80 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Flera lokala organisationer samverkar för att skapa en kulturscen i Sandviken där den smalare konst- och improvisationsmusiken möter poesi, dans och bildkonst."

Beviljat belopp: 147 600 kronor

Projektets sammanfattning: "Projektet fullföljer föreningens och festivalens satsning att bli en självständig internationell aktör som samarbetar med andra festivaler och kulturinstitut, samt som har en stabil och väl fungerande organisation och ekonomi."

Beviljat belopp: 450 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Syftet är att hitta alternativa sätt att arbeta med kopplingar mellan akustiska instrument och visuella uttryck i noterad/komponerad såväl som improviserad musik."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Ett projekt med flera samarbetsparter för att påbörja arbetet med att skapa festivalen Norrköpingsljud som ett samlande evenemang för nutida konstmusik."

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Tolv olika arrangörsföreningar beställer tolv minuter musik av tolv olika tonsättare till en Kompositionsfestival våren 2015. En satsning för den breda, nya kammarmusiken."

Beviljat belopp: 400 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Ett möte mellan musiker med Umeå som bas i ett musikskapande som utgår från det talade ordet och rytmiken och tonaliteten som finns i de olika dialekterna från orterna kring Umeå."

Beviljat belopp: 576 000 kronor

Projektets beskrivning: "Ett samarbete med riksförbunden Svensk Jazz och Kontaktnätet. Målsättningen är att öka kunskapen om den rytmiska musikens publik och därmed bli bättre på att förstå publiken och utveckla publikarbetet."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Tolv av landets större, musikerdrivna skivbolag avser att via Svensk Jazz samordna sig nationellt och internationellt kring PR-arbetet i samband med bolagens skivsläpp."

Beviljat belopp: 440 000 kronor

Projektets sammanfattning: "En tvåårig, genreöverskridande satsning i samarbete med två andra riksförbund. Syftet är att fånga upp och stärka nya arrangörsinitiativ och -nätverk i det fria musiklivet med fokus på kunskapsutbyte, praktisk handledning och nationella nätverk."

Beviljat belopp: 590 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Projektet förenar i ett nyskrivet verk nutida kammarmusik och ny teknik. Dels för att utforska nya uttrycksmöjligheter som tekniken möjliggör och dels för att låta konstutövare och musiker med olika förutsättningar eller funktionsnedsättningar gemensamt med andra skapa musik och konstnärliga uttryck."

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Den libanesiske ljudkonstnären och kompositören Tarek Atouis projekt de¦tune Järva skapar en musikbank, för att samla, arkivera och offentliggöra Järvas musikhistoria och minne tillsammans med lokala Järva-musiker."

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Kan själv! är en turnerande utställningsmiljö där barn i åldern 0–2 år på egna villkor får undersöka och skapa ljud. Ljuden samlas sedan in och formas av tonsättaren Johan Svensson till ett nytt ljudkonstverk för vuxna."

Beviljat belopp: 160 000 kronor

Internationella projekt

Projektets sammanfattning: "Efter stor internationell uppmärksamhet har Avatar bjudits in till två av världens största festivaler i sommar, i USA och England. Dessa kommer att kompletteras med turnéer och ytterligare festivaler."

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Projektets sammanfattning: "BRO:s vision är att vara en förnyare på den professionella musikscenen och bidra till att höja den konstnärliga statusen för rytmmusiken i Sverige och Finland."

Beviljat belopp: 400 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Två starka solospelkvinnor vill utforska folkmusik och scenisk gestaltning. De vill låta sina solistiska kvaliteter spegla sig i varandra och ta resultatet ut på en miniturné i Sverige."

Beviljat belopp: 79 389 kronor

Projektets sammanfattning: "Idéer om tradition och modernitet, marginalisering och kreativa motståndsstrategier utforskas när egyptiska traditionella musikuttryck möter svensk nyskapande och experimentell elektronisk musik."

Beviljat belopp: 197 900 kronor

Projektets sammanfattning: "Syftet är att kombinera de senaste rönen inom vetenskap med ett konstnärligt uttryck för att ge nya infallsvinklar på komponerande. Målet är att inspirera till nya arbetssätt och sätt att tänka kring harmonik."

Beviljat belopp: 78 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Emilia Ampers soloprojekt Trollfågeln med traditionell och ny folkmusik för nyckelharpa, vokal, folkmusikensemble och stråkkvintett på Tröndelagsturné med TrondheimSolistene."

Beviljat belopp: 167 346 kronor

Projektets sammanfattning: "Projektet syftar till att utvidga den indisk-brittisk-nordiska konstellationen Nordic Raga från trio till kvartett genom att integrera Mats Edén i gruppen, samt lansera gruppen i Storbritannien."

Beviljat belopp: 67 750 kronor

Projektets sammanfattning: "Hur kan musik vara ett verktyg för positiv social och politisk förändring? Hur kan musik stärka demokrati och mänskliga rättigheter?"

Beviljat belopp: 220 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Projektet sammanför kvinnliga artister inom urban musik från Sverige och Holland. Ny musik skapas och framförs och nätverk byggs som syftar till att öka jämställdheten i branschen i Europa."

Beviljat belopp: 394 180 kronor

Projektets sammanfattning: "Genomförande av de samlade svenska insatserna på musikmässan WOMEX 2014 inklusive nationell monter, showcase-konserter med mera."

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Full Pull vidareutvecklar det internationella samarbetet med ICAS. Samtidigt nystartas festivalen Full Pull och erbjuder parallellt ett symposium och experimentell kultur i urbana rum."

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Projektets sammanfattning: "I juni 2014 ska Anders Hagberg Quartet göra en USA-turné med minst fem konserter på välrenommerade festivaler och klubbar i New York City, Washington DC och Rochester. Detta ger ny publik och nya möjligheter för Anders Hagberg Quartet."

Beviljat belopp: 37 608 kronor

Projektets sammanfattning: "Ett socialt musikprojekt över landsgränser och musikaliska genrer. Med ett material byggt på olika former av strukturerade improvisationer och med fokus på lyhördhet och experimentlust skapas musiken kollektivt i stunden."

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Nils Berg Cinemascope är inbjudna till de skandinaviska kulturdagarna i Havanna. Gästspelet innefattar fyra dagars workshop med danskompaniet Danza Teatro Retazos och musikstudenter samt två konserter."

Beviljat belopp: 75 393 kronor

Projektets sammanfattning: "Projektet syftar till att producera en 60 minuter lång föreställning där kommunikationen mellan musiker och dansös utforskas. Som språk används Bachs sviter för solocello och modern dans."

Beviljat belopp: 104 309 kronor

Projektets sammanfattning: "Musikgruppen Sousou & Maher Cissoko är inbjudna till Senegal och Gambia för turné i samarbete med Alliance Francaise med flera. Turnén dokumenteras av dokumentärfotografen Stefan Erdman."

Beviljat belopp: 85 640 kronor

Projektets sammanfattning: "Workshop och konsert – ett samarbete med den ryska Moskvakvartetten. Projektets syfte är att skapa och presentera nyskriven musik inom en sfär där samtida svensk musik i dag inte finns representerad."

Beviljat belopp: 45 000 kronor

Projektets sammanfattning: "IRCAM, TM+ och tonsättaren Jesper Nordin kommer undersöka och vidareutveckla möjligheterna med en enklare och mer direkt elektronik, nämligen genom iOS appar."

Beviljat belopp: 280 000 kronor

Projektets sammanfattning: "2014 är det 200-årsjubileum av saxofonens uppfinnare Adolphe Sax. Det firas med ett samarbete mellan saxofonister och tonsättare i Argentina där Johannes Thorell är inbjuden att föreläsa och presentera svensk musik."

Beviljat belopp: 26 862 kronor

Projektets sammanfattning: "Slagverksgruppen Komodo åker till kabaréns huvudstad Berlin för ett möte med tysk kabarékultur, ny inspiration och nya kontakter."

Beviljat belopp: 69 300 kronor

Projektets sammanfattning: "Kvintetten Kristian Persson Elements har blivit inbjuden till den internationella festivalen Jazzmandu 2014 – Music For Unity, Peace & Compassion för att representera Sverige och svenskt musikliv."

Beviljat belopp: 105 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Ett starkt internationellt program att presentera för en delvis ny publik, på en erkänd stor festival. Kroumata uppträdde i Kroatien och Serbien 2006."

Beviljat belopp: 52 000 kronor

Projektets sammanfattning: "En kvinnas och några mäns duos från kriget talar om motstånd, förtryck och trauma. Ett samhällsintegrerat arbete utvecklas i USA med nya duos, gruppimprovisation, workshops och föreställningar för barn och vuxna."

Beviljat belopp: 59 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Samarbeten i Ukraina med Kiev Saxophone Quartet samt tonsättarna Volodymyr Runchak och Karmella Tsepkolenko för att fira Adolphe Sax 200 år (saxofonens uppfinnare)."

Beviljat belopp: 42 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Väsen firar 25 år som grupp med en unik konsert på Uppsala Konsert och Kongress i Uppsala. Vi bjuder in artister som har betytt mycket för bandet genom åren för att nu för första gången stå på scenen tillsammans."

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Svensk folkmusik ─ nutida europeisk konstmusik. Karin Rehnqvist komponerar för Lena Willemark och ensemble recherche Freiburg. En scenisk konsert med text Blodhov, isländsk ny diktsvit om kvinnor, våld och förföljelse."

Beviljat belopp: 652 800 kronor

Projektets sammanfattning: "Organisering av Ethiocolors första utlandsturné. Då det i Etiopien inte finns den infrastruktur som krävs för att nå ut som musikgrupp, strävar detta projekt efter att kompensera för denna brist. Ett projekt som utvecklar musiklivet i både Etiopien och Sverige."

Beviljat belopp: 420 210 kronor

Projektets sammanfattning: "Lansering av David's Angels på en internationell marknad."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Projektet ska framhäva musikens och ljudens fysiska koppling. Installationernas ljud kommer att blandas med intrycken från omgivningen."

Beviljat belopp: 500 000 kronor