För ett internationellt musikliv

Musikverkets plan för främjande av det fria musiklivets internationalisering.

Inledning

Ett av Musikverkets centrala uppdrag är att främja utvecklingen av ett professionellt musikliv. I vår allt mer globaliserad värld är internationalisering en central process i denna utveckling.

Musiklivets aktörer behöver ökad kunskap och bättre verktyg för internationella samarbeten, i och utanför Sverige. Fokus ligger inte på enstaka turnéer eller gästspel, utan snarare på internationella samarbeten och utbyten med långsiktig verkan.

Utgångspunkt för arbetet

En viktig utgångspunkt i Musikverkets internationaliseringsfrämjande arbete är musiklivets egen önskan om ökad internationell samverkan. Den har visat sig i de ansökningar som Musikverket har tagit emot, de projekt som har beviljats och dokumenterats, men också under samråd och andra möten med musiklivet. Detta innebär också att Musikverkets arbete kan komma att ta nya riktningar allteftersom nya behov i musiklivet utkristalliseras.

Det fria musiklivet består av ett stort antal grupper och individer med olika intresseområden och ambitioner och det finns ingen enhetlig lösning som passar allas behov. Vissa gemensamma utvecklingsområden har dock identifierats och ligger till grund för Musikverkets prioriteringar i arbetet med att främja internationaliseringen av det svenska musiklivet.

Utvecklingsområden i det fria musiklivet

  • Musiklivet behöver fler professionella producenter och projektledare med ett internationellt kontaktnät och förmåga att omsätta idéer i handling.
  • Kunskaperna kring att initiera och driva projekt behöver förstärkas och uppdateras kontinuerligt.
  • Kunskapen om internationella forum för utbyten, exempelvis mässor, nätverk och festivaler, behöver ökas.
  • Kunskaperna om de egna och tänkta samarbetsparters lokala förhållanden behöver öka.
  • Värdet av internationella utbyten och relationer, jämfört med ensidiga satsningar på export, behöver lyftas fram.

Hur kan Musikverket främja detta? 

  • Genom ekonomiskt stöd till internationella samarbetsprojekt.
  • Genom möten och samråd med det fria musiklivet, exempelvis projektträffar med kunskapsöverföring och utbyte två till fyra gånger om året.
  • Genom samtal med institutioner och andra aktörer som är intresserade av att samarbeta med det fria musiklivet.
  • Genom särskilda avtal med avsikt att stimulera internationaliseringen av det fria musiklivet, se nedan.

Medlemskap i ISPA

ISPA – International Society for Performing Arts – är ett internationellt nätverk med över 450 medlemmar med målet att främja globalt utbyte och utveckling inom scenkonstområdet. Medlemmarna är konserthus, bidragsgivare, arrangörer och andra organisationer från scenkonstvärlden. ISPA organiserar två kongresser per år: en i New York, där nätverkets huvudkontor ligger, och en i ett annat värdland.

Musikverket är medlem i ISPA sedan 2012. Kongresserna utgör ett forum för omvärldsbevakning och kontaktskapande. ISPA ger tillgång till ett stort nätverk och en möjlighet till inblick i hur kulturen fungerar i andra länder, vilket är av stor nytta för det fria musiklivets samarbetsprojekt över gränserna. ISPA anordnar även ledarskapsprogram för yrkesverksamma inom scenkonst.

ISPA Swedish Fellowship program

Hösten 2014 inledde Musikverket ett samarbete med ISPA kring ISPA:s Fellowship program.

Tio producenter från det fria musiklivet har hittills antagits till programmet ISPA Swedish Fellowship Program i tre omgångar och har därmed fått möjlighet att delta på ISPA:s kongresser under tre år, 2015–2017, 2017–2019 och 2020–2022.

Bidragsgivare världen över har inlett liknande samarbete med ISPA och varje kongress inleds med en eller två gemensamma utbildningsdagar för deltagarna – som även kallas fellows. Detta har skapat ett nätverk där deltagare från hela världen träffas och kan erbjuda varandra information, erfarenhet, råd, kunskap och eventuellt samarbete.

Förhoppningen är att Musikverkets deltagare kommer att berika sina egna verksamheter genom delaktighet i nätverket, men även det svenska musiklivet i stort genom föreläsningar, paneler, träffar och annat. Genom att på detta sätt starta en ’best practice’-kultur kan kvaliteten och relevansen på såväl nationella som internationella projekt på sikt höjas.

Avtal med Export Music Sweden

Under åren 2013–2015 har Export Music Sweden på uppdrag av Musikverket stimulerat och professionaliserat det fria musiklivets deltagande i internationella mässor och festivaler, läs mer. Export Music Sweden är en neutral, sammanbindande aktör och informatör som spelar en viktig roll i utvecklandet av projektkompetens.

Ett fortsättningsavtal kring mässor och utvecklande av en informationsbank kring den nordiska marknaden ingicks 2016, för 2016 med möjlighet till förlängning. Syftet är att fortsätta professionalisera mässdeltagande, internationellt samarbete och nätverkande samt en nordisk och internationell breddning av arbetsmarknaden för de professionella fria musikerna i Sverige.

Effekterna av avtalet kommer även vara till nytta för internationella aktörer som vill samarbeta med Norden. Export Music Sweden för en löpande dialog med deltagarna i ISPA Swedish Fellowship program, de nationella organisationerna som representerar det fria musiklivet och andra aktörer vilket även det leder till informationsflöde och synergier.

Samarbete med Afrika, Indien, Sydamerika, Asien

Export Music Swedens kompetens gäller musikexport till länder med fungerande upphovsrätts- och rapporteringssystem där musiker kan få en inkomst av sitt utövande. I det fria musiklivet finns flera aktörer med starka band till länder där infrastrukturen kring musiken är svag eller saknas helt. Det finns en stor kompetens hos dessa aktörer som kan komma fler till del, till exempel genom fler samarbetsprojekt.

Musikverket har tidigare gett ekonomiskt stöd till projekt som erbjuder kontakter och information, till exempel kring turnéer och samarbeten inom Afrika, Sydamerika, Asien och Indien. Flera av projekten är utbytesprojekt och har även lett till att artister från andra delar av världen har kommit till Sverige och spelat.

Nationella turnéstrukturer och ökad gästspelsverksamhet

Musikcentrum Riks, Musikarrangörer i Samverkan MAIS, och 21 organisationer inom Regional Musik i Sverige arbetar på uppdrag av Musikverket för att stärka de nationella turnéstrukturerna i Sverige. Målet är att skapa bättre förutsättningar för kvalitativa musikupplevelser i hela landet, främja mångfald i musiklivet och bidra till ett bättre utnyttjande av musiklivets resurser.

Stärkta nationella turnéstrukturer är också en förutsättning för ökad gästspelsverksamhet i Sverige, som i sin tur kan ge upphov till långsiktiga internationella samarbeten och utbyten. Synergieffekter väntas också mellan detta uppdrag och Export Music Swedens avtal kring mässor och festivaler.

Nordic Showcase

Norden är en viktig men ofta förbisedd marknad för musiklivet i Sverige. Nordiska samarbetsprojekt har ofta bättre förutsättningar för internationella samarbeten med aktörer från övriga världen, jämfört med enskilda svenska satsningar. På Folk- och världsmusikgalan i Västerås 2016 presenteras Nordic Showcase, en nordisk mötesplats för musiklivet arrangerad av Västmanlandsmusikenuppdrag av Musikverket.

Målet med uppdraget är att skapa och pröva en mötesplats för nordisk samverkan både för individer och för organisationer, såväl för musiker som för arrangörer. En sådan mötesplats breddar marknaden och ger möjlighet till fler samarbeten för musiklivet i Norden. Det fria musiklivet i Sverige får möjlighet att synas i ett nordiskt sammanhang, att vara delaktigt i nätverk och inspireras av andra sätt att tänka i ett väl ordnat sammanhang.