Jämställdhetsutveckling för musikfestivaler

Musikverket utlyser en ansökningsomgång för musikfestivaler som vill utveckla jämställdheten på 2018 års festivaler. Omgången öppnar 4 september och sista dag för ansökan är 25 september.

Stöd kan sökas för att finansiera en jämställd artistbokning med konstnärligt innehåll i framkant på 2018 års musikfestivaler. Både festivaler som aktivt arbetar jämställt idag och festivaler som vill arbeta mer jämställt 2018 kan söka stöd. Stödet ska främja utveckling och förändring av musikutbudet i landet med fokus på bokning av musiker och musikskapare. Stödet till festivaler ska finansiera fria musiker och musikskapares gager, resor och boende. Med fria musiker och musikskapare menas professionella musiker, kompositörer, artister, ensembler eller grupper som inte är knutna till någon offentligt finansierad institution.

Minst 50 000 kronor och maximalt 300 000 kronor får sökas per festival.

Musikverkets konstnärliga råd beslutar om vilka ansökningar som får stöd. Den konstnärliga kvaliteten, projektets hållbarhet som helhet och Musikverkets kulturpolitiska prioriteringar är tillsammans viktiga faktorer i den samlade bedömningen av ansökningarna. Prioriteringarna är förankrade i Musikverkets instruktion och bidragsförordning och innefattar jämställdhets-, mångfalds-, barn- och ungdomsperspektiv samt internationellt och interkulturellt perspektiv. Stödet ska även fördelas över hela landet.

För att söka stöd ska nedanstående kriterier uppfyllas:

 • Festivalen ska tidigast starta 1 december 2017 och äga rum under 2018
 • Festivalen ska äga rum i Sverige
 • Festivalen ska ha genomförts minst två gånger tidigare
 • Projektägaren ska ha erfarenhet av produktion av minst två tidigare genomförda festivaler
 • Projektägaren ska vara juridisk person (organisation) eller enskild näringsidkare med F- skattesedel
 • Projektägaren ska vara registrerad (gäller juridisk person) eller folkbokförd (gäller fysisk person med F-skatt) och verksam i Sverige
 • Projektägaren får ha max 1 ansökan i samma ansökningsomgång
 • Redovisningen av beviljat stöd ska innefatta inspelning av rörlig bild/ljud, samt en utvärdering av effekten av stödet
 • Det sökta stödet ska enbart gå till gager, resor och boende för musiker/musikskapare, med målet att utveckla jämställdheten på festivalens scener. Stödet kan inte användas för festivalens löpande verksamhet. Verksamhetsbidrag och projektbidrag för arrangörer kan sökas hos Kulturrådet (Verksamhetsbidrag till Musikarrangörer).
 • Gager ska inte underskrida den av Musikerförbundet fastställda miniminivån
 • Ett underlag med positivt svar från tilltänkta musiker/musikskapare/agent/bokningsbolag stärker ansökan.

Följande regler hindrar sökande av stöd:

 • Den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, som är i likvidation eller försatt i konkurs kan inte tilldelas stöd. Finns obetalda skulder vid tiden för beslut behandlas inte ansökan.
 • I det fall projektägaren beviljats stöd från Jämställdhetsutveckling för musikfestivaler 2016 och projektet har avslutats vid tiden för ny ansökan, ska tidigare festival vara redovisad och godkänd av Musikverket för att ny ansökan ska kunna beaktas.

Om er festival och organisation uppfyller kriterierna är ni välkomna att ansöka här. Ansökningsomgången stänger 25 september klockan 13.00. Observera att ansökan endast kan skickas in via ansökningsformuläret online. Ansökan kan inte kompletteras efter deadline 25 september klockan 13.00.

OBS! Det kan ta tid att ladda upp filer. Var ute i god tid med ansökan!
Handläggning av ansökningar tar cirka sju veckor. Besked om beviljat stöd publiceras på Musikverkets hemsida i november.