Ansökningskriterier 2018:1

Barn- och ungdomsperspektiv är en särskild prioritering i Musikverkets bidragsgivning. Under 2018 kommer Musikplattformen därför att ha ett särskilt fokus vid ansökningar som riktar sig till den unga målgruppen. Ansökningar som gäller andra målgrupper kan förstås också söka stöd under året.

Musikverkets bidrag går till samarbetsprojekt initierade av det fria professionella musiklivet. Projekten ska drivas av fria musikaktörer som är verksamma utanför de offentligt finansierade institutionerna, i samarbete med andra konstnärliga utövare, institutioner och/eller organisationer. Projekten ska vara av hög konstnärlig kvalitet och ha ett publikt perspektiv.

Projekten ska vara avgränsade i tid och resultera i ett eller flera publika framträdanden. Den som ansöker om belopp under 100 000 kronor har möjlighet att göra det som ensam aktör utan samarbetsparter. Även här är ett publikt perspektiv önskvärt men inget krav för ansökan.

Samarbeten

Ett samarbetsprojekt är ett tidsbestämt samarbete mellan en fri aktör och till exempel en arrangör, institution eller organisation med en scen (konserthus, kulturhus, klubb eller liknande). Syftet med samarbetet ska vara att skapa ett projekt där musiken spelar en central roll. Projektidén kan innehålla en eller flera nationella och/eller internationella samarbetsparter och ska resultera i ett eller flera publika framföranden. Musikverket ger inte stöd till projekt vars enda huvudsyfte är beställningsverk och/eller uruppförande.

För samarbetsprojekt går det att söka upp till 1 000 000 kronor.

Utvecklingsprojekt

Bidrag till utvecklingsprojekt riktar sig till musikprojekt med eller utan samarbetspart, initierat av aktör från det fria professionella musiklivet. Projektet ska ha som huvudsyfte att utforska eller utveckla musik och/eller etablera kontakt med potentiella framtida samarbetsparter. Projektet bör innehålla ett publikt perspektiv. Sökande som inte blivit beviljade bidrag från Musikverket tidigare prioriteras. Projektet kan vara både nationellt och internationellt.

För utvecklingsprojekt går det att söka upp till 100 000 kronor.

Villkor för att kunna söka bidrag

Sökande projektägare ska vara juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel, mer information på skatteverket.se. Sökande ska inneha ett bank- eller plusgiro för utbetalning av eventuellt beviljat bidrag. Faktureringsföretag godkänns ej som bidragsmottagare.

Projektägaren ska vara folkbokförd (fysisk person) eller registrerad (juridisk person) i Sverige.

Projektägaren kan ha högst två ansökningar under samma ansökningsomgång. Projektägaren får ha endast ett pågående projekt med stöd av Musikverket när nya projektmedel söks. Projekt som redan påbörjat genomförandet kan inte beviljas bidrag.

Projektägaren ansvarar för hela den ekonomiska redovisningen av projektet och betraktas som arbetsgivare för de inblandade aktörerna. Om projektet beviljas 300 000 kronor eller mer så krävs att redovisningen godkänns av en godkänd eller auktoriserad revisor. Försent inkommen eller ofullständig redovisning kan leda till att bidraget i sin helhet eller till del ska återbetalas till Musikverket.

Den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, som är i likvidation, eller försatt i konkurs kan inte tilldelas bidrag. Finns obetalda skulder vid tiden för beslut behandlas inte din ansökan.

Bidrag från Musikverket är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som skattepliktig inkomst av näring och ska redovisas i mottagarens bokföring och deklaration till Skatteverket. Musikverket skickar kontrolluppgifter till Skatteverket avseende bidrag som betalas ut till enskilda näringsidkare. I övrigt gäller de villkor som framgår av beslutet.

Den som tar emot bidrag ansvarar för att projektet eller verksamheten bedrivs i enlighet med gällande svensk lagstiftning.

Samarbetsparter och medfinansiering

Projektägare som ansöker om mer än 100 000 kronor måste ha minst en samarbetspart. Samarbetsparten ska bidra till projektet i form av arbetsinsats, finansiering och/eller kompetens. En samarbetspart kan till exempel vara en enskild musiker, en organisation, en institution eller en kommun. En statlig bidragsgivare räknas inte som samarbetspart.

Musikverkets medel kan gå till ersättning/löner för medverkande konstnärliga utövare, fri producent som leder projektet och administrativa kostnader, resor och boende, lokalhyra och marknadsföring, dokumentation (ljud, bild) och produktionskostnader.

Projekt som inte kan få stöd

Musikverkets bidrag får inte gå till följande:

 • Pågående eller redan påbörjade projekt med annan finansiär än Musikverket
 • Ordinarie löpande verksamhet, driftskostnader och inventarier
 • Projekt som har fonogram, filminspelning eller trycksaker som huvudsyfte. Läs om fonogramstöd hos Kulturrådet.
 • Projekt som endast avser svenska gruppers turnéverksamhet inom eller utanför Sverige. Läs om turnéstöd hos Kulturrådet Nordisk kulturfond, Konstnärsnämnden och Nordisk kulturkontakt.
 • Amatörverksamhet
 • Projekt vars enda syfte är beställning och/eller uruppförande av verk. Läs om Kulturrådets bidrag till samverkan med komponister.
 • Forskning
 • Tävlingar och utmärkelser
 • Utbildning, studier och skolresor

Så ansöker du

Ansökan sker endast via webbplatsen, Musikverket tar inte emot ansökningar eller bilagor på annat sätt. Komplett ansökan med bilagor, länkar och filer ska skickas in innan ansökningstiden går ut. Ansökningar som skickas in efter att ansökningstiden gått ut kommer inte att behandlas. Sista ansökningsdatum är 5 februari 2018 kl. 23.59.

Obligatoriska bilagor till din ansökan:

 • Ljudprov/arbetsprov som kvalitativt representerar de medverkandes repertoar/arbete
.
 • Format för ljudprov: mp3-format (maxstorlek per fil 20 MB) eller direktlänkar till ljudprov på webben.

Övriga bilagor:
Bifoga endast bilagor som är direkt kopplade till projektets genomförande, exempelvis avtal, e-post eller brev som styrker att det finns en samarbetspart. Be samarbetsparten sammanfatta sin roll och vad den bidrar med i projektet. Vid internationellt gästspel/samarbete bör du även bifoga en inbjudan med sammanfattning av vad som ingår, till exempel gage, boende etc. Textfiler ska vara i pdf-format. Bilagor som inte är av relevans för projektet kommer inte att beaktas.

Så bedöms ansökan

Projekten granskas och bedöms av Musikverkets konstnärliga råd som består av sex ledamöter och en ordförande.

Musikverkets konstnärliga råd beslutar om vilka ansökningar som får stöd. Den konstnärliga kvaliteten, projektets hållbarhet som helhet och regeringens kulturpolitiska prioriteringar är tillsammans viktiga faktorer i den samlade bedömningen av ansökningarna. Prioriteringarna är förankrade i Musikverkets instruktion och bidragsförordning och innefattar jämställdhets-, mångfalds-, barn- och ungdomsperspektiv samt internationellt och interkulturellt perspektiv. Stödet ska även fördelas över hela landet.

Besked om stöd

Beslut om bidrag presenteras på webbplatsen under Beviljade projekt cirka tre månader efter sista ansökningsdag. Besluten kan inte överklagas. 

Alla kan ta del av din ansökan

Musikverkets verksamhet är offentlig och styrs av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär i korthet att din ansökan och all annan information du skickar in är offentlig och öppen för alla att ta del av.

Frågor om ansökningsprocessen

Har du frågor som rör ansökans innehåll är du välkommen att höra av dig till Musikplattformens handläggare. För administrativa frågor eller teknisk support kontakta fragor@musikverket.se.

Nästa ansökningsomgång

Ansökningar till Musikplattformen sker en gång på våren och en gång på hösten. I augusti 2018 öppnar en ny ansökningsomgång, exakta datum kommer att publiceras under våren 2018. 

Om du blir beviljad bidrag

I samband med besked skickas rekvisition till beviljade projekt samt instruktioner om vilka övriga underlag som krävs för utbetalning. Bidraget utbetalas till sökande organisations angivna bank- eller plusgiro.

Projektägaren ska teckna samarbetsavtal där det framgår vilka parter som medverkar i samarbetet enligt ansökan och vad varje part åtar sig att bidra med i projektet. Det ska också framgå under vilken period som avtalet gäller. Större förändringar som påverkar projektets huvudsyfte, tidsplan och konstnärliga innehåll måste meddelas till och godkännas av Musikverket.

Musikplattformen tar gärna del av information om publik verksamhet inom ramen för projekten – en konsert, en föreställning eller liknande.
Kontakta Musikplattformen 

I all information som rör projektet ska det tydligt framgå att projektet har fått stöd från Musikverket. Musikverkets logotyp ska finnas med i projektets grafiska presentationer till exempel foldrar, affischer, programblad och webbplatser. Logotyper finns att ladda ner under Press.

Projektstöd ska dokumenteras och redovisas till Musikverket. Det ingår i Musikplattformens uppdrag att sprida kunskap och erfarenheter från projekten för att bidra till utvecklingen i det fria musiklivet. Vidare information om hur du redovisar och dokumenterar ditt projekt kommer i samband med beslut.