Instrument som kulturarv

Nordiskt instrumentseminarium arrangeras vartannat år av forskare och instrumentbyggare i de nordiska länderna. Denna gång hölls seminariet på Valdres Folkemuseum i Fagernes, Norge. Arrangörer var Valdres museer, Eric Sahlströminstitutet och det norska Rådet för folkemusikk og folkedans. Seminariet hölls den 12-14 november.

Seminariet belyste olika teman med anknytning till instrumentbygge. En av de viktigare huvudfrågorna rörde behovet av kulturpolitiska insatser för att säkra instrumentbygge som hantverk – i realiteten nationella handlingsplaner och riktlinjer. Detta diskuterades i en debatt med representanter för Sverige, Norge, Island och Finland. I synnerhet behandlades de eventuella möjligheter som UNESCO:s konvention angående immateriella kulturarv skulle kunna innebära för instrumentbyggare. Listan har ratificerats av samtliga länder i Norden och arbete med implementering pågår just nu.

I seminariet deltog Statens musikverks Eva Olandersson från Musik- och teatermuseet och Dan Lundberg från Arkiv- och biblioteksavdelningen. Den senare var också svensk representant i debatten om kulturpolitiska insatser för instrumentbygge.