Sök projektstöd

Musikverkets stöd går till samarbetsprojekt initierade av det fria professionella musiklivet. Projekten ska drivas av fria musikaktörer som är verksamma utanför de offentligt finansierade institutionerna, i samarbete med andra konstnärliga utövare, institutioner och organisationer. Projekten ska syfta till musikalisk produktion av hög konstnärlig kvalitet med ett publikt perspektiv.

Ansökningsomgång 2017:1 öppnnar 13 februari klockan 8.00 och stänger 7 mars klockan 23.59. Observera att det kan ta tid att ladda upp filer, så var ute i god tid med ansökan.

Besked om beviljat stöd publiceras på Musikverkets hemsida 28 april 2017.

Klicka på "Visa alla" på denna sida och läs noga igenom all information innan du ansöker.

Frågor om ansökan skickas till: fragor@musikverket.se. När ansökningsomgången är öppen finns det teknisk support på telefon 08-519 56 702.

Ansök om projektstöd

 

Sök projektstöd

Musikverkets stöd går till samarbetsprojekt initierade av det fria professionella musiklivet. Projekten ska drivas av fria musikaktörer som är verksamma utanför de offentligt finansierade institutionerna, i samarbete med andra konstnärliga utövare, institutioner och organisationer. Projekten ska syfta till musikalisk produktion av hög konstnärlig kvalitet med ett publikt perspektiv.

Projektet ska vara väl avgränsat i tid och resultera i en eller flera publika framträdanden. Den som ansöker om belopp under 100 000 kronor har möjlighet att göra det som ensam aktör utan samarbetsparter.

 • Samarbeten

Ett samarbetsprojekt på bestämd tid mellan fri musiker eller grupp och till exempel en arrangör, institution eller organisation med en scen (konserthus, kulturhus, klubb eller liknande).  Syftet med samarbetet ska vara att skapa en produktion – där musiken spelar en central roll. Projektidén kan innehålla en eller flera internationella samarbetsparter och ska resultera i ett eller flera publika framföranden. Musikverket ger ej stöd till projekt vars enda huvudsyfte är beställningsverk och/eller uruppförande.

För samarbetsprojekt går det att söka 50 000–2 miljoner kronor

 • Internationellt utbyte

Utbytesprojekt med internationell part – med publik verksamhet både i Sverige och i samarbetslandet/-länderna – söks av fri musiker/grupp/musikskapare, gärna i samarbete med verksamhet med en scen. Utbytet ska ha som ändamål att skapa relationer och bidra till konstnärlig utveckling. Turnerande kan ingå i projektet men ska inte vara ansökans huvudsyfte. Projektet ska resultera i ett eller flera publika framföranden.

För projekt med internationella utbyten går det att söka 50 000–2 miljoner kronor.

 • Utvecklingsprojekt

Riktar sig till musikprojekt med eller utan samarbetspart, initierat av aktör från det fria professionella musiklivet. Projektet ska ha som huvudsyfte att utforska eller utveckla musik eller etablera kontakt med potentiella framtida samarbetsparter. Projektet bör innehålla ett publikt perspektiv. Sökande som inte blivit beviljade stöd från Musikverket tidigare prioriteras.

För utvecklingsprojekt går det att söka 50 000–100 000 kronor.

Sökande projektägare ska vara juridisk person eller fysisk person med F-skattesedel: skatteverket.se. Obs! Projektägaren måste vara samma som firmatecknaren. Faktureringsföretag godkänns ej som bidragsmottagare.

Projektägaren ska vara folkbokförd (fysisk person) eller registrerad (juridisk person) i Sverige.

Projektägaren kan ha max 2 ansökningar under samma ansökningsomgång. Projektägaren får ha endast ett pågående projekt med stöd av Musikverket när nya projektmedel söks.

Det är inte möjligt att söka stöd för så kallade fleråriga projekt i ansökningsomgång 2017:1. Fleråriga projekt som har beviljats stöd i tidigare ansökningsomgångar kan dock söka stöd för år två eller tre. Redovisning för tidigare projektår måste först vara inskickad och godkänd av Musikverket innan en ny ansökan kan beaktas. Dokumentation av föregående projektår bifogas till ansökan.

Det går inte att i efterhand få tilläggsanslag till ett projekt som fått stöd från Musikverket.

Projektägaren ansvarar för hela den ekonomiska redovisningen av projektet, samt betraktas som arbetsgivare för de inblandade aktörerna. En institution eller annan organisation kan vara projektägare och förvalta medlen, men den fria aktören skall ha det konstnärliga huvudansvaret i projektet.

Den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, som är i likvidation, eller försatt i konkurs kan inte tilldelas stöd. Finns obetalda skulder vid tiden för beslut behandlas inte din ansökan.

Om projektet beviljas 300 000 kronor eller mer i stöd krävs bestyrkande av projektets räkenskaper från revisor eller redovisningskonsult. Om det anses nödvändigt kan Statens musikverk komma att kräva intyg från godkänd eller auktoriserad revisor.

Bidrag från Musikverket är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som skattepliktig inkomst av näring och ska redovisas i mottagarens bokföring och deklaration till Skatteverket. Musikverket skickar kontrolluppgifter till Skatteverket avseende bidrag som betalas ut till enskilda näringsidkare. I övrigt gäller de villkor som framgår i beslutet.

Projektägare som ansöker om mer än 100 000 kronor i stöd måste ha minst en samarbetspart. Samarbetsparten ska bidra till projektet i form av arbetsinsats, finansiering och/eller kompetens. En samarbetspart kan till exempel vara en enskild musiker, en organisation, en institution eller en kommun. En statlig bidragsgivare räknas ej som samarbetspart.

Att projekt medfinansieras av fler parter än Musikverket är en styrka. Musikverkets medel kan gå till ersättning/löner för medverkande konstnärliga utövare, fri producent som leder projektet och administrativa kostnader, resor och boende (när det är relevant), lokalhyra och marknadsföring, dokumentation (ljud, bild) och produktionskostnader.

Om du har sökt projektstöd från andra parter och inväntar svar, bifoga en alternativ budget för hur projektet ska genomföras om stödet som har sökts från andra parter inte beviljas.

Vid bifall av projektansökan tilldelar Musikverket oftast hela den sökta summan som söks hos Musikverket. Det kan dock förekomma att avdrag görs då vissa poster i budgeten anses irrelevanta för Musikverket att stödja. Budgeten för projektet ska därför vara tydlig och detaljerad. Ange hur andra delar av budgeten som faller utanför Musikverkets kriterier kommer finansieras.

Projekt som redan påbörjat den genomförande delen kan ej beviljas stöd, tidigaste startdatum för projekt 2017:1 är 28 april 2017. Beviljade projekt ska vara slutredovisade senast 31 december 2018.

Musikverket stödjer inte följande typer av projekt:

 • Pågående eller redan påbörjade projekt med annan finansiär än Musikverket
 • Ordinarie löpande verksamhet, driftskostnader och inventarier
 • Projekt som har fonogram, filminspelning eller trycksaker som huvudsyfte
 • Projekt som endast avser svenska gruppers turnéverksamhet inom eller utanför Sverige. Läs om turnéstöd hos Kulturrådet och Nordisk kulturfond.
 • Amatörverksamhet
 • Projekt vars enda syfte är beställning och/eller uruppförande av verk. Läs om samverkan med komponister
 • Tävlingar och utmärkelser
 • Utbildning, studier och skolresor

Ansökan sker endast via webbplatsen, Musikverket tar inte emot ansökningar eller bilagor på annat sätt. Komplett ansökan med bilagor, länkar och filer ska skickas in innan ansökningstiden går ut. Ansökningar som inte är kompletta eller som skickas in efter att ansökningstiden gått ut behandlas inte.

Obligatoriska bilagor till din ansökan:

 • Specificerad budget, (endast pdf-format)
 • Ljudprov/arbetsprov som kvalitativt representerar de medverkandes repertoar/arbete
.
 • Format för ljudprov: mp3-format (maxstorlek per fil 20 MB) eller direktlänkar till ljudprov på webben.

Övriga bilagor:

Bifoga endast bilagor som är direkt kopplade till projektets genomförande, exempelvis dokument, mejl eller brev som styrker att det finns en samarbetspart. Be samarbetsparten sammanfatta sin roll och vad den bidrar med i projektet. Vid internationellt gästspel/samarbete bör du även bifoga en inbjudan med sammanfattning av vad som ingår, till exempel gage, boende etc. (textfiler ska vara i pdf-format). Bilagor som inte är av relevans för projektet kommer inte att beaktas.

Projekten granskas och bedöms av Musikverkets konstnärliga råd som består av sex ledamöter med omfattande musikalisk erfarenhet och expertis.

Den sammanlagda bidragsfördelningen i sökomgången ska karaktäriseras av:

 • Konstnärlig kvalitet och förnyelse
 • Nationell relevans
 • Geografisk spridning nationellt/internationellt
 • Musikalisk och kulturell mångfald
 • Barn- och ungdomsperspektiv
 • Jämställdhet
 • Publikperspektiv

Konstnärliga rådets beslut om stöd presenteras på webbplatsen under Beviljade projekt två till tre månader efter sista ansökningsdag. Besluten kan inte överklagas.

Musikverkets verksamhet är offentlig och styrs av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär i korthet att din ansökan och all annan information du skickar in är offentlig och öppen för alla att ta del av.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till fragor@musikverket.se i god tid innan ansökningstiden går ut.

Ansökningar till Musikplattformen sker en gång på våren och en gång på hösten. Hösten 2017 öppnar en riktad ansökningsomgång. Inriktningen på denna utlysning kommer att publiceras under våren.

OM DU BLIR BEVILJAD STÖD

Stöd betalas ut via rekvisition till projektägarens bankkonto efter att beslut har publicerats. I samband med besked skickas rekvisition till beviljade projekt samt instruktioner om vilka övriga underlag som krävs för utbetalning.

Teckna samarbetsavtal där det framgår vilka parter som medverkar i samarbetet (de som har angetts i ansökan) och vad varje part åtar sig att bidra med i projektet. Det ska också framgå under vilken period som avtalet gäller. Syftet med samarbetsavtalet är att garantera för såväl projektägaren som Musikplattformen att projektet kommer att genomföras i enlighet med den beviljade ansökan.

Större förändringar som påverkar projektets huvudsyfte, tidsplan och konstnärliga innehåll måste godkännas av Musikplattformen.

Musikplattformen tar gärna del av information om publik verksamhet inom ramen för projekten – en konsert, en föreställning eller liknande.

Kontakta Musikplattformen

I pressmeddelanden och annan skriftlig extern information som rör projektet ska det tydligt framgå att projektet har fått stöd från Musikverket. Musikverkets logotyp ska finnas med i projektets grafiska presentationer till exempel foldrar, affischer, programblad och webbplatser. Logotyper finns att ladda ner under Press.

Projektstöd ska dokumenteras och redovisas till Musikverket. Det ingår i Musikplattformens uppdrag att sprida kunskap och erfarenheter från projekten för att bidra till utvecklingen i det fria musiklivet. Vidare information om hur du redovisar och dokumenterar ditt projekt kommer i samband med beslut.