Musikverket

Avoin kohtauspaikka luovale ihmisele

Musikverketin luova kulttuurielämä kohtaa kultturiperintheen. Musikverket jakkaa tukea yhteistyöprujektile vaphaassa mysiikkielämässä ja tukkee taiteilijoita elektroonimysiikissä. Met kerräämä kans, säilytämä ja elävöittemä kulttuuriperintheen mysiikin, teatterin ja tansin aloila. Meän myseymmi, kirjasto ja arkkiivi on tarkoitettu sekä yleisöle kun ammattimaisile aktöörile lavataitheen ja tutkimuksen aloila.

Musikverket on valtion laitos (Statens musikverk) joka alotethiin 2011 ja kuuluu kulttuuritepartementhiin. Tärkeät pääpistealat on lapset, nuoret, moninaisuus ja tasa-arvosuus.  

Musikplattformen

Eistää ja tukkee vappaa mysiikkielämää

Musikplattformen käsittelee Musikverketin tukea yhteistyöprujekthiin vaphaassa ammattimaisessa mysiikkimailmassa. Joka vuosi jaethaan 25 miljoonaa kruunua. Tavote on ette levittää korkeanlaatusia mysiikkikokemuksia koko Ruothiin.

Kaikin ammattimaisessa mysiikkimailmassa saattavat hakea tukea. Musikplattformin koortinaatturit tarjoavat opastusta ja atministratiivistä tukea hakemustyössä. Päätöspruseshiin osalistuu taitheelinen raati missä on kaheksan jäsentä, valtion nimittämiä.

Musikplattformen koortineeraa, inspireeraa, koplaa yhteen ja antaa tuen hyväksytyile prujektile sekä vaikuttaa ette vapa ammattimainen mysiikkimailma ulottuu uushiin yhteykshiin. Tärkeä osa tehtävästä on ette perustaa ja maholistaa stryktyyriä rakentavia yhteistyöprujektia.

Musikplattformen kuttuu säänölisesti orkanisasjuunia ja mysiikkimailman kiinostusaloita yhteiskeskustelhuin ja tialookhiin.

Scenkonstmuseet

Yks paikka, yks ääni, yks lava luovale ihmisele

Scenkonstmuseet aukasee portit Stokholmin keskustassa 2017. Täälä kävijä saapi kokea teatterin, tansin ja mysiikin lumoutta – lavala ja kylissien takana.

Päänäyttely Lavala keskittyy luovhaan pruseshiin ja tarjoa eri kohtauspaikkoja lavataitheen alalta. Esinheitä ja kertomuksia varvathaan asemitten kans missä myseymmin kävijät itte saavat maholisuuen osalistua ja panna oman luovan pätevyyen kokheisheen.

Scenkonstmuseet on uusi myseymmi jossa on suuret kokoelmat jokka on rakenettu ylös yli saan vuen aikana. Myseymmi saattaa kehua ette sillä on yks mailman suuriimista instrymenttikokoelmista, yli 6 000 instrymenttiä, vanhiin 1600-luvun alusta. 50 000 teatteriesinheitten kokoelmassa on muun muassa sjenokrafi- ja kostyymiskissiä, lavakostyymiä, kuvataijetta, teatteritokkoja, maskia ja vähän kyriuusaa.

Elektronmusikstudion

Elektroonimysiikki ja äänitaije 365 päivää vuessa

Elektronmusikstudio EMS on ollu napa Ruottin elektroonimysiikile ja äänitaitheele alusta lähtien 1964. Lähtökohta on sama sillon kun nyt – ette tarjota korkeateknolookisia styytiuita ja opetusta säveltäjile.

Stokholmin Södermalmin styytiu on auki 365 päivää vuessa, vuorokauen ympäri. Tänne tullee vuosittain yli 200 säveltäjää, äänitaitheelijoita ja myysikkoja luomhaan mysiikkiä. Niistä noin on 80 kansanvälisiä vierhaita eri paikoilta mailmaa.

Täälä luothaan elektroakystista mysiikkiä, intystrimysiikkiä, kamarimysiikkiä, tekstiperustettua raatiutaijetta, käsitheelistä äänimysiikkiä, teknoa, noisea, dubbiä ja paljon muuta.

Caprice Records

Julkasevat arkkiivin ääninauhotuksia

Caprice Records työskentellee ette antaa uuesti ulos aiempia tuotantoja omasta katalookista ja yniikkiä materiaalia Musikverketin kokoelmista.

Katalooki kokoaa yli 800 titteliä enemän kun 45 vuen julkaisuista aina klassisesta mysiikistä, nykyaijan mysiikhiin ja elektroakystisesta mysiikistä jazhiin, kansanmysiikhiin, mailmanmysiikhiin, ja poppia, lasten ja nuoritten mysiikkiä. Täälä on kans histuurialisia tokymenttasjuunia, säveltäjän kuvauksia ja kokoelmajulkaisuja.

Viimi vuositten julkasuista saattaa mainita Sofia Jannok, Don Cherry, Moses Pergament ja Music from Bulgaria.

Svenskt visarkiv

Kerrää, tutkii ja inspireeraa

Svenskt visarkiv säilyttää, kerrää, tutkii ja antaa ulos julkasuja aloilta kansanmysiikkiä, lauluja, vanhempaa popyläärimysiikkiä, ruottalaista jazzia, kansantansia, pelmanninmysiikkiä ja maahan tulheita mysiikkiperintheitä. Toiminat on auki sekä tutkijoile, opiskelijoile, mysiikkerile ja kaikile muile kiinostunheile.

Asianekspertit vastaavat päivittäin kysymykshiin henkilöiltä ja laitoksiltajokka tulevat koko maasta. Ja haettavista veppikatalookista löytää satoja tuhansia lauluja ja viisuja. Referensikirjastossa saattaa kävijä lukea, kuunella ja kattoa materiaalia ja kopieerata tekstiä ja nuottia omhaan käythöön.

Visarkivet on kans mysiikkietnolookinen keskus joka on töissä kysymyksitten kans jokka koskevat mysiikkiä, ihmisiä ja yhteiskuntaa. Yhteistyö tapahtuu laitoksitten kans mysiikkietnolokian, kansanmysiikin ja jazzin aloila, sekä ääniarkkiivitten, kansanelämänarkkiivitten ja Ruottin ja muitten maitten yliopistoitten kans.

Musik- och teaterbiblioteket

Nuottia, tramatiikkaa, kirjalisuutta

Mysiikki- ja teatterikirjasto on mysiikin, teatterin ja tansin spesiaalikirjasto – auki kaikile.

120 000 kirjoja, 378 000 nuottia, 40 000 teatteritekstiä, läjittäin traamaa, 200 aikakausavisia ja sekä cd:tä ja dvd:tä on lainettavana Stokholmin kirjastossa eli lähhiin paikalisen kirjaston kautta. Veppipaikala on 140 000 sivua nuottia alas latattavana.

Arkkiivissa on vanhempaa painettua tekstiä ja käsikirjotuksia, muun muassa usseiman kuuluisan ruottalaisen säveltäjän orkinaalikäsikirjotuksia.

Referensikirjastossa kävijä saattaa ottaa ossaa ja oman käythöön kopieerata tietosanakirjoja, nuottia, aikakausavisia, arkkiiviä ja veppiresyrsiä jota vain mennee saa käytettäväks kirjaston tietokonheitten kautta.

Mysiikki- ja teatterikirjastola on ainheeneksperttiä ja laajoja tietoja lavataitheen alalta. Se joka tarttee eksperttiapua vaativamphaan hakhuun saattaa varata aikaa kirjastonhoitajan kans.

Neuvonantaja Musikverketile

Musikverketilä on valvontaraati ja taitheelinen raati.

Valvontaraati tekkee valvontaa, antaa neuvoja ja tukea sekä levittää tietoja ja yniikkiä pätevyyttä. Tehtävhään kuuluu kans ette varmistaa demukraattisen pohjan ja kansalaisten vaikutusvaltaa. Klikkaa nimhiin alhaala jos haluat lissää tietoja jokhaisesta jäsenestä (ruottiks):

Sture Carlsson
Magnus Gustafsson 
Ulrica Grubbström 
Åsa Ström Hildestrand 

Musikverketin taitheelinen raati kokkee kysymyksiä ekonoomisesta tuesta mysiikkimailmhaan ja on neuvonantaja strateekisissa kysymyksissä jokka koskevat tukea. Raatissa istuu kaheksan jäsentä joila on laaja kokemus mysiikkielämästä.

Klikkaa nimhiin alhaala jos haluat lissää tietoja jokhaisesta jäsenestä (ruottiks):

Stina Westerberg 
Jan Gradvall
Kim Hedås
Alfons Karabuda
Jesper Nordin

Eva Saether
Marit Strindlund
Lennart Strömbäck
Helene Stureborg