Ansökningskriterier 2018:1

Musikverkets bidrag går till samarbetsprojekt initierade av det fria professionella musiklivet. Projekten ska drivas av fria musikaktörer som är verksamma utanför de offentligt finansierade institutionerna, i samarbete med andra konstnärliga utövare, institutioner och/eller organisationer. Projekten ska syfta till musikalisk produktion av hög konstnärlig kvalitet med ett publikt perspektiv.

Projekten ska vara väl avgränsade i tid och resultera i ett eller flera publika framträdanden. Den som ansöker om belopp under 100 000 kronor har möjlighet att göra det som ensam aktör utan samarbetsparter. Även här är ett publikt perspektiv önskvärt men inget krav eftersom ett sådant projekt fortfarande kan vara på planeringsstadiet.

Samarbeten

Ett samarbetsprojekt är ett tidsbestämt samarbete mellan fri musiker eller grupp och till exempel en arrangör, institution eller organisation med en scen (konserthus, kulturhus, klubb eller liknande). Syftet med samarbetet ska vara att skapa en produktion där musiken spelar en central roll. Projektidén kan innehålla en eller flera nationella och/eller internationella samarbetsparter och ska resultera i ett eller flera publika framföranden. Musikverket ger inte stöd till projekt vars enda huvudsyfte är beställningsverk och/eller uruppförande.

För samarbetsprojekt går det att söka 50 000–1 000 000 kronor. I särskilda fall kan Musikverket ge bidrag på över 1 miljon kronor för projekt med betydande nationell relevans. Inför en sådan ansökan ska projektägaren kontakta en handläggare på Musikverket i god tid innan ansökan skickas in.

Internationellt utbyte

Utbytesprojekt med internationell part – med publik verksamhet både i Sverige och i samarbetslandet/-länderna – söks av fri musiker/grupp/musikskapare, gärna i samarbete med en verksamhet med en scen. Utbytet ska ha som ändamål att skapa relationer och bidra till konstnärlig utveckling. Turnerande kan ingå i projektet men ska inte vara ansökans huvudsyfte. Projektet ska resultera i ett eller flera publika framföranden.

För projekt med internationella utbyten går det att söka 50 000–1 000 000 kronor. I särskilda fall kan Musikverket ge bidrag på över 1 000 000 kronor för projekt med betydande internationell relevans. Inför en sådan ansökan ska projektägaren kontakta en handläggare på Musikverket i god tid innan ansökan skickas in.

Utvecklingsprojekt

Bidrag till utvecklingsprojekt riktar sig till musikprojekt med eller utan samarbetspart, initierat av aktör från det fria professionella musiklivet. Projektet ska ha som huvudsyfte att utforska eller utveckla musik och/eller etablera kontakt med potentiella framtida samarbetsparter. Projektet bör innehålla ett publikt perspektiv. Sökande som inte blivit beviljade bidrag från Musikverket tidigare prioriteras.

För utvecklingsprojekt går det att söka 50 000–100 000 kronor.

Villkor för att kunna söka bidrag

Sökande projektägare ska vara juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel, mer information på skatteverket.se. Faktureringsföretag godkänns ej som bidragsmottagare.

Projektägaren ska vara folkbokförd (fysisk person) eller registrerad (juridisk person) i Sverige.

Projektägaren kan ha högst två ansökningar under samma ansökningsomgång. Projektägaren får ha endast ett pågående projekt med stöd av Musikverket när nya projektmedel söks.

Projekt som sträcker sig över flera år (högst tre år) har möjlighet att söka på nytt nästkommande kalenderår. Redovisning för tidigare projektår måste vara inskickad och godkänd av Musikverket innan en ny ansökan kan beaktas. Dokumentation av föregående projektår ska bifogas ansökan.

Det går inte att i efterhand få tilläggsanslag för ett projekt som fått stöd från Musikverket.

Projektägaren ansvarar för hela den ekonomiska redovisningen av projektet och betraktas som arbetsgivare för de inblandade aktörerna. En institution eller annan organisation kan vara projektägare och förvalta medlen, men den fria aktören skall ha det konstnärliga huvudansvaret i projektet.

Projekt som redan påbörjat genomförandet kan inte beviljas bidrag. Tidigaste startdatum för projekt som beviljas stöd i ansökningsomgång 2018:1 är 23 april 2018. Beviljade projekt ska vara slutredovisade senast 31 december 2019.

Den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, som är i likvidation, eller försatt i konkurs kan inte tilldelas bidrag. Finns obetalda skulder vid tiden för beslut behandlas inte din ansökan.

Om projektet beviljas 300 000 kronor eller mer krävs bestyrkande av projektets räkenskaper från auktoriserad revisor.

Bidrag från Musikverket är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som skattepliktig inkomst av näring och ska redovisas i mottagarens bokföring och deklaration till Skatteverket.

Musikverket skickar kontrolluppgifter till Skatteverket avseende bidrag som betalas ut till enskilda näringsidkare. I övrigt gäller de villkor som framgår av beslutet.

Den som tar emot bidrag ansvarar för att projektet eller verksamheten bedrivs i enlighet med gällande svensk lagstiftning.

Samarbetsparter och medfinansiering

Projektägare som ansöker om mer än 100 000 kronor i bidragmåste ha minst en samarbetspart. Samarbetsparten ska bidra till projektet i form av arbetsinsats, finansiering och/eller kompetens. En samarbetspart kan till exempel vara en enskild musiker, en organisation, en institution eller en kommun. En statlig bidragsgivare räknas inte som samarbetspart.

Att projekt medfinansieras av fler parter än Musikverket är en styrka. Musikverkets medel kan gå till ersättning/löner för medverkande konstnärliga utövare, fri producent som leder projektet och administrativa kostnader, resor och boende, lokalhyra och marknadsföring, dokumentation (ljud, bild) och produktionskostnader.

Om du har sökt projektbidrag från andra parter och inväntar svar, bifoga en alternativ budget för hur projektet ska genomföras om bidraget som har sökts från andra parter inte beviljas.

Vid bifall av projektansökan tilldelar Musikverket oftast hela den sökta summan som söks hos Musikverket. Det kan dock förekomma att avdrag görs om det finns poster i budgeten som anses irrelevanta för Musikverkets stöd. Budgeten för projektet ska därför vara tydlig och detaljerad avseende deltagarnas löner och omkostnader. Ange hur andra delar av budgeten som faller utanför Musikverkets kriterier kommer finansieras.

Projekt som inte kan få stöd

Musikverkets bidrag får inte gå till följande:

 • Pågående eller redan påbörjade projekt med annan finansiär än Musikverket
 • Ordinarie löpande verksamhet, driftskostnader och inventarier
 • Projekt som har fonogram, filminspelning eller trycksaker som huvudsyfte. Läs om fonogramstöd hos Kulturrådet.
 • Projekt som endast avser svenska gruppers turnéverksamhet inom eller utanför Sverige. Läs om turnéstöd hos Kulturrådet och Nordisk kulturfond.
 • Amatörverksamhet
 • Projekt vars enda syfte är beställning och/eller uruppförande av verk. Läs om Kulturrådets bidrag till samverkan med komponister.
 • Forskning
 • Tävlingar och utmärkelser
 • Utbildning, studier och skolresor

Så ansöker du

Ansökan sker endast via webbplatsen, Musikverket tar inte emot ansökningar eller bilagor på annat sätt. Komplett ansökan med bilagor, länkar och filer ska skickas in innan ansökningstiden går ut. Ansökningar som inte är kompletta eller som skickas in efter att ansökningstiden gått ut behandlas inte. Sista ansökningsdatum är 5 februari 2018 kl. 13.00.

Obligatoriska bilagor till din ansökan:

 • Specificerad budget (endast pdf-format)
 • Ljudprov/arbetsprov som kvalitativt representerar de medverkandes repertoar/arbete
.
 • Format för ljudprov: mp3-format (maxstorlek per fil 20 MB) eller direktlänkar till ljudprov på webben.

Övriga bilagor:
Bifoga endast bilagor som är direkt kopplade till projektets genomförande, exempelvis avtal, e-post eller brev som styrker att det finns en samarbetspart. Be samarbetsparten sammanfatta sin roll och vad den bidrar med i projektet. Vid internationellt gästspel/samarbete bör du även bifoga en inbjudan med sammanfattning av vad som ingår, till exempel gage, boende etc. Textfiler ska vara i pdf-format. Bilagor som inte är av relevans för projektet kommer inte att beaktas.

Så bedöms ansökan

Projekten granskas och bedöms av Musikverkets konstnärliga råd som består av sex ledamöter och en ordförande, alla med omfattande musikalisk erfarenhet och expertis.

Musikverkets konstnärliga råd beslutar om vilka ansökningar som får stöd. Den konstnärliga kvaliteten, projektets hållbarhet som helhet och regeringens kulturpolitiska prioriteringar är tillsammans viktiga faktorer i den samlade bedömningen av ansökningarna. Prioriteringarna är förankrade i Musikverkets instruktion och bidragsförordning och innefattar jämställdhets-, mångfalds-, barn- och ungdomsperspektiv samt internationellt och interkulturellt perspektiv. Stödet ska även fördelas över hela landet.

Besked om stöd

Konstnärliga rådets beslut om stöd presenteras på webbplatsen under Beviljade projekt två till tre månader efter sista ansökningsdag. Besluten kan inte överklagas. Motivering till bifall eller avslag lämnas inte.

Alla kan ta del av din ansökan

Musikverkets verksamhet är offentlig och styrs av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär i korthet att din ansökan och all annan information du skickar in är offentlig och öppen för alla att ta del av.

Frågor om ansökningsprocessen

Har du frågor som rör ansökans innehåll är du välkommen att höra av dig till Musikplattformens handläggare. För administrativa frågor eller teknisk support kontakta fragor@musikverket.se.

Nästa ansökningsomgång

Ansökningar till Musikplattformen sker en gång på våren och en gång på hösten. Hösten 2018 öppnar en ny ansökningsomgång. Inriktningen på denna utlysning kommer att publiceras under våren.

Om du blir beviljad bidrag

I samband med besked skickas rekvisition till beviljade projekt samt instruktioner om vilka övriga underlag som krävs för utbetalning.

Projektägaren ska teckna samarbetsavtal där det framgår vilka parter som medverkar i samarbetet (de som har angetts i ansökan) och vad varje part åtar sig att bidra med i projektet. Det ska också framgå under vilken period som avtalet gäller. Syftet med samarbetsavtalet är att garantera för såväl projektägaren som Musikverket att projektet kommer att genomföras i enlighet med den beviljade ansökan.

Större förändringar som påverkar projektets huvudsyfte, tidsplan och konstnärliga innehåll måste meddelas till och godkännas av Musikverket.

Musikplattformen tar gärna del av information om publik verksamhet inom ramen för projekten – en konsert, en föreställning eller liknande.
Kontakta Musikplattformen 

I pressmeddelanden och annan skriftlig extern information som rör projektet ska det tydligt framgå att projektet har fått stöd från Musikverket. Musikverkets logotyp ska finnas med i projektets grafiska presentationer till exempel foldrar, affischer, programblad och webbplatser. Logotyper finns att ladda ner under Press.

Projektstöd ska dokumenteras och redovisas till Musikverket. Det ingår i Musikplattformens uppdrag att sprida kunskap och erfarenheter från projekten för att bidra till utvecklingen i det fria musiklivet. Vidare information om hur du redovisar och dokumenterar ditt projekt kommer i samband med beslut.

Kommentarsfunktionen är stängd